Định mức tiêu hao nguyên vật liệu trong sản xuất

     

Kế toán viên ngoài bài toán theo dõi sổ sách để report cho người đứng đầu để quản trị để giá cả sản xuất. Quan sát xa hơn, giá thành là 1 loại ngân sách sản xuất gớm doanh, là khoản mục xung yếu khi thanh chất vấn thuế. Vị đó, kế toán còn là một người tham mưu cho nhà làm chủ các hỗ trợ tư vấn chuyên môn, cụ thể là câu hỏi xây dựng định mức để quản trị nội bộ và giảm khủng hoảng pháp lý về thuế, sẽ được trình diễn trong nội dung bài viết này.