đề thi tiếng anh lớp 5 học kì 2

Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 với đáp án

Bộ đề đánh giá Tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 sau đây trực thuộc cỗ Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 cuối học tập kì hai năm 2023 - 2024 tự VnDoc.com thuế tầm và đăng lên. Sở 16 đề ganh đua học tập kì 2 Tiếng Anh 5 với đáp án được chỉnh sửa bám sát lịch trình đang được học tập hùn học viên lớp 5 gia tăng kiến thức và kỹ năng Từ vựng - Ngữ pháp đang được học tập vô Unit 11 - đôi mươi hiệu suất cao.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 5 học kì 2

A. Sở đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kỳ hai năm 2022 - 2023

VnDoc.com đang được đăng lên cỗ đề đánh giá giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 5 với đáp án sau đây với ước muốn hùn những em sẵn sàng thiệt chất lượng những khả năng thực hiện bài xích ganh đua hiệu suất cao.

Tiếng Anh 5 Sở Giáo dục

 • Bộ đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 1
 • Bộ đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 2
 • Bộ đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 3
 • Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 1 Online
 • Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 2 Online
 • Đề cương ôn luyện giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 1
 • Đề cương ôn luyện Tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 số 2
 • Đề cương ôn luyện Tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 số 3
 • Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 1
 • Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 2
 • Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 với tệp tin nghe số 3
 • Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 5 học tập kì hai năm 2023 số 4
 • Đề ôn ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn giờ đồng hồ Anh với tệp tin nghe số 5
 • Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn giờ đồng hồ Anh số 6
 • Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 với tệp tin nghe số 7

Tiếng Anh 5 Smart Start

 • Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 1
 • Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 2
 • Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 3
 • Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 4
 • Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 5
 • Bộ đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start

Tiếng Anh 5 Family and Friends

 • Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 1
 • Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 2
 • Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 3
 • Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 4
 • Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 5
 • Bộ đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and friends

B. Sở 16 đề giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì hai năm 2023 với đáp án

I. Đề đánh giá giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kỳ 2 với đáp án - Đề số 1

I. Khoanh tròn trặn vô kể từ ko nằm trong loại

1. A. tooth B. eye C. head D. aspirin

2. A. photo B. bought C. flew D. sang

3. A. beautiful B. souvenir C. interesting D. colourful

4. A. summer B. spring C. má D. country

5. A. how B. what C. that D. who

II. Chọn đáp án trúng A, B, C hoặc D mang đến những câu sau

1. What are you going.......... tomorrow?

A. lớn tự B. tự C. did D. doing

2. Linda..... going lớn visit her friends next weekend.

A. was B. is C. is D. B&C

3. They...... swimming last Saturday.

A. go B. going C. went D. goes

4. Are they going lớn the tiệc nhỏ tomorrow? - Yes, they.............

A. are B. tự C. did D. can

5. He should go lớn the........... because he has a toothache.

A. dentist B. nurse C. teacher D. doctor

6. My friends and I............ going lớn the zoo next Saturday.

A. is B. was C. are D. were

7. Are you going lớn tự your homework? - Yes,............

A. I am B. I was C. he is D. he was

8. What's the matter............. you? -I have a cold.

A. lớn B. with C. from D. in

9. How many seasons are............ in England?

A. these B. those C. they D. there

10. It's often............... in the rainy season.

A. cold B. warm C. rainy D. sunny

III. Đọc hiểu tiếp sau đó lựa chọn đáp án trúng bên dưới mang đến phù hợp

Yesterday.......... (1) a terribly cold day but Jim...... (2) out without warm clothes, sánh he...... (3) a bad fever. His mother took him lớn the doctor. The doctor gave him............... (4) aspirins and said " You should....... (5) warm clothes and you shouldn't go out. I think you will get better soon. "

1. A. was B. were C. is D. are

2. A. go B. going C. went D. goes

3. A. has B. have C. had D. having

4. A. an B. a C. any D. some

5. A. wear B. wore C. wearing D. lớn wear

IV. Sử dụng những kể từ mang đến sẵn và điền vô đoạn đối thoại sau.

Matter, tired, fever, take, out

1. Son: I'm very..... (1)...

2. Dad: What' the... (2).... with you, son?

3. Son: I have a... (3)....

4. Dad: you should.... (4).... some aspirins and you shouldn't go.... (5)....

V. Dùng nhũng kể từ mang đến sẵn viết lách trở nên câu trả chỉnh

1. going/ We/ to/ are/ Do Son/ next weekend/ visit.
.....................................................................................

2. you/ going/ Are/ T.V/ watch/ to/ this evening?
.....................................................................................

3. visit/ going/ She/ is/ her/ tomorrow/ friends/ lớn.
.....................................................................................

4. going/ We/ to/ are/ Do Son/ next weekend/ visit.
.....................................................................................

VI. Đọc hiểu và vấn đáp thắc mắc.

Last Sunday, Lan didn't go lớn school, but she went lớn her friend's birthday tiệc nhỏ. She got up early in the morning, went lớn the cửa hàng, and bought some gifts and flowers. Then, she went lớn her friend's house. At the tiệc nhỏ, she ate a lot of cakes and drank soft drink. She danced beautifully, thanh lịch many songs, and told a lot of interesting stories. All her friends were there too. They played many games such as hide and seek, skipping rope and cards. They were very happy and enjoyed themselves a lot. Finally, the tiệc nhỏ came lớn an over. They said goodbye lớn each other and went trang chính late in the the evening.

1. Did Lan go lớn school yesterday?

.....................................................................................

2. Where did she go to?

.....................................................................................

3. What did she buy for her friend?

.....................................................................................

4. What did she tự at the party?

.....................................................................................

5. Did they enjoy themselves a lot?

.....................................................................................

6. When did they go home?

.....................................................................................

ANSWER KEY

I. 1. D 2. A 3. B 4. C 5. C

II. 1. A 2. B 3. C 4. A 5. A

6. C 7. A 8. B 9. B 10. A

III. 1. A 2. C 3. C 4. C 5. A

IV. 1. tired 2. matter 3. fever 4. take

V. 1. We are going lớn visit Do Son next weekend.

2. Are you going lớn watch T.V this evening?

3. She is going lớn visit her friends tomorrow.

4. We are going lớn visit Do Son next weekend.

VI. 1. No, she didn't.

2. She went lớn her friend's birthday tiệc nhỏ.

3. She bought some gifts and flowers.

4. At the tiệc nhỏ, she ate a lot of cakes and drank soft drink.

5. Yes, she did.

6. She went trang chính late in the evening.

⇒ Tham khảo thêm thắt đề ganh đua Tiếng Anh 5 theo dõi thông tư 22: Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 với tệp tin nghe

II. Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 5 với đáp án - Đề số 2

I. Chọn kể từ không giống loại.

1. A. windy B. cloudy C. sky D. rainy

2. A. fever B. matter C. toothache D. cough

3. A. mouth B. arm C. health D. eye

4. A. summer B. spring C. season D. winter

5. A. village B. bus stop C. railway station D. airport

II. Chọn đáp án đúng

1. It takes about thirty hours ………….. from Hanoi lớn Ho Chi Minh City.

A. lớn fly B. flying C. fly D. lớn flying

2. ………….. is it from Hanoi lớn Hue? ~ About 900 kilometers.

A. How old B. How C. How far D. How many

3. There are four ………….. in my country: spring, summer, autumn and winter.

A. season B. seasons C. people D. students

4. What ………….. you ………….. next weekend?

A. tự / tự B. are / tự C. did / tự D. are / going lớn do

5. Where is Tony from? ~ He is from …………...

A. Vietnamese B. American C. Singapore D. Singaporean

6. Yesterday John ………….. go lớn school because he ………….. a toothache.

A. didn’t / had B. doesn’t / has C. didn’t / has D. doesn’t / had

7. I sometimes go ………….. in the winter.

A. ski B. skiing C. lớn ski D. lớn skiing

8. ………….. are you going this summer holiday? ~ I’m going lớn Paris.

A. How B. What C. Where D. Who

9. We want lớn have a good time ………….. Hanoi.

A. on B. at C. for D. in

10.Hoa ………….. a letter lớn her pen friend now.

A. is writeing B. is writing C. writes D. wrote

III. Nối thắc mắc ở cột A với câu vấn đáp phù hợp ở cột B

AB
1. Where did Hoa go last Sunday?a) We are going lớn hold a School Festival.
2. What tự you usually tự in summer?b) Because she can’t go swimming.
3. What are you going lớn tự next week?c) It’s May 14th, 2011.
4. Why doesn’t your sister lượt thích the winter?d) She went lớn visit her grandparents.
5. What’s the date today, Nam?e) I usually play sports with my friends.

IV. Tìm lỗi sai và sửa trong mỗi câu sau.

1. What’s the matter by you?

2. Last Saturday, I am at Hoa’s birthday tiệc nhỏ.

3. He likes watching TV. He watch it every day.

4. Mai is writeing a letter at the moment.

5. I play sometimes football in the afternoon.

V. Xếp kể từ bị đảo lộn trở nên câu với nghĩa.

1. where / museum / is/ ? / the

2. going / lớn / I’m / . / Vung Tau

3. drink / . / warm / water / should / you

4. yesterday / you / at / ? / did / trang chính / stay

5. doesn’t / volleyball / . / Mary / lớn / want / play

VI. Đọc đoạn văn và vấn đáp thắc mắc.

Hello! My name is Peter. I am from England. I’m having a wonderful time in Nha Trang. The beach is nice. The hotels look beautiful and the seafood is excellent. The weather is lovely, sánh I go swimming most of the time. Yesterday, I met a pretty girl from Da Nang. She was very friendly.

1. Where is Peter from?

2. Where is he now?

3. What is seafood like?

4. What is the weather like?

5. Did he meet a pretty girl from Hanoi?

ĐÁP ÁN

I. Chọn kể từ không giống loại.

1 - C; 2 - B; 3 - C; 4 - C; 5 - A;

II. Chọn đáp án đúng

1 - A; 2 - C; 3 - B; 4 - D; 5 - C;

6 - A; 7 - B; 8 - C; 9 - D; 10 - B;

III. Nối thắc mắc ở cột A với câu vấn đáp phù hợp ở cột B

1 - d; 2 - e; 3 - a; 4 - b; 5 - c;

IV. Tìm lỗi sai và sửa trong mỗi câu sau.

1 - by trở nên with;

2 - am trở nên was;

3 - watch trở nên watches;

4 - writein trở nên writing;

5 - play sometimes trở nên sometimes play;

V. Xếp kể từ bị đảo lộn trở nên câu với nghĩa.

1 - Where is the museum?

2 - I'm going lớn Vung Tau.

3 - You should drink warm water.

4 - Did you stay at trang chính yesterday?

5 - Mary doesn't want lớn play volleyball.

VI. Đọc đoạn văn và vấn đáp thắc mắc.

1 - He is from England.

2 - He is in Nha Trang.

3 - It is excellent.

4 - it is lovely.

5 - No, he didn't.

III. Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 kì hai năm 2023 - Đề số 3

Bài 1: Sắp xếp lại những kể từ nhằm triển khai xong những câu.(2,5đ)

a. Vietnam/ four/ There/ in/ seasons/ are.

→…………………………………………………………………………...

b. autumn/ like/ the/ What’s/ weather/ in?

→……………………………………………………………………………….

c. yesterday / letter/ friend/ wrote/ He/ to/ a/ his.

→…………………………………………………………………………………

d. here/ far/ is/ How/ it/ from?

→……………………………………………………….....................................

e. amusement/ We/ the/ going/ are/ park/ lớn.

→………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn và khoanh vô kể từ trúng A, B, hoặc C nhằm tương thích ở những câu.(2.5đ).

a. In __________, it is warm and beautiful.

A. summer

B. winter

C. spring.

b. She __________ lớn the doctor. She has a fever.

A. shouldn’t

B. should goes

C. should go.

c. What _________ Tom tự last night?

A. does

B. did

C. was.

d. ___________ is going lớn travel lớn Hanoi? Mrs Brown.

A. where

B. when

C. who.

e. Turn left. It’s _______________ your right.

A. on

B. in

c. from.

Bài 3: Tìm kể từ với cơ hội phát âm không giống những kể từ sót lại ở trong phần gạch ốp chân và khoanh tròn trặn kể từ ê trong số câu sau. (2 đ).

a. candy many after matter

b. ride picnic music visit

c. fever better she because

d. museum lunch mum Sunday

Bài 4: Đọc đoạn sau đây.

There are four seasons in Vietnam. They are: spring, summer, autumn and winter. In summer, it is sunny and hot. Nam and Mai are going lớn visit Hanoi this summer. They are going lớn there by train. And They are going lớn stay there for six days. They are going lớn the park and the zoo.

Trả lời nói những thắc mắc sau đây. (2 đ).

a. How many seasons are there in Vietnam?

→………………………………………………………………………………..

b. What’s the weather lượt thích in summer?

→………………………………………………………………………………..

c. Who is going lớn visit Hanoi?

→………………………………………………………………………………..

d. How are they going there?

→………………………………………………………………………………..

Bài 5: Viết một quãng ngắn ngủi reviews về khí hậu ở nước ta vô nhì mùa (in spring, in winter) ( 1 đ).
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Bài 1: Sắp xếp lại những kể từ nhằm triển khai xong những câu.(2,5đ)

a - There are four seasons in Vietnam.

b - What's the weather lượt thích in autumn?

c - He wrote a letter lớn his friend yesterday.

d - how far is it from here?

e - We are going lớn the amusement park.

Bài 2: Chọn và khoanh vô kể từ trúng A, B, hoặc C nhằm tương thích ở những câu.(2.5đ).

a - C; b - C; c - B; d - C; e - A;

Bài 3: Tìm kể từ với cơ hội phát âm không giống những kể từ sót lại ở trong phần gạch ốp chân và khoanh tròn trặn kể từ ê trong số câu sau. (2 đ).

a - after; b - ride; c - better; d - museum;

Bài 4: Đọc đoạn sau đây.

a - There are four seasons.

b - it is sunny and hot.

c - Nam and Mai are going lớn visit Hanoi this summer.

d - They are going lớn there by train.

IV. Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 kì hai năm 2023 - Đề số 4

I. Hoàn trở nên những câu sau: 

1. Where _ _ _ they from?

2. My father _ _ a farmer.

3. _ _ _ _ were you born?

4. What are you doing _ _ _?

5. What is the matter yo ?

6. She wants lớn _ _ a doctor.

7. _ _ _ far is it from here lớn Hong Linh Town?

8. It’s _ _ _ in summer.

II. Khoanh tròn trặn vô đáp án đúng 

1 . Yesterday, he ………… lớn school.

A. went B. go C . are D . is

2. She usually goes lớn school .....bus.

A. at B. on C . in D . by

3. How …………. is it from here lớn Vinh?

A. left B. far C. near D . right

4 . What …………. the weather like?

A.are B. tự C . is D . does

5. What tự you usually tự summer

A. in B. on C . at D . to

III. Gạch chân những kể từ sai ở cột A và viết lách lại mang đến trúng vô cột B

A

B

1. sqring, hot, sunmer, friend, airport, whem

1………………………………..........…………

2. stedium, cool, ixland, weekand, prom, always

.

3. babminton, where, cinena, last, kilomiter, col

2………………………………...........………

4. weathee, vizit, cendy, doctor, birphday, sing

3………………………………..........…………

IV. Sắp xếp những kể từ sau trở nên câu với nghĩa

1. is/Duc Tho/ far / it/ how/ from/here/to?....……………….………………………………..

2. he/Phu Quoc island/is/ going/ visit/ to? ……..………………..…………………………

ĐÁP ÁN

I. Hoàn trở nên những câu sau:

1. Where are they from?

2. My father is a farmer.

3. Where were you born?

4. What are you doing now?

5. What is the matter you ?

6. She wants lớn be a doctor.

7. How far is it from here lớn Hong Linh Town?

8. It’s hot in summer.

II. Khoanh tròn trặn vô đáp án đúng

1 - A; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

III. Gạch chân những kể từ sai ở cột A và viết lách lại mang đến trúng vô cột B

A

B

1. sqring, hot, sunmer, friend, airport, whem

1…spring, hot, summer, friend, airport, when

2. stedium, cool, ixland, weekand, prom, always

2. stadium, cool, island, weekend, from, always

3. babminton, where, cinena, last, kilomiter, col

3. badminton, where, cinema, last, kilometre, cool

4. weathee, vizit, cendy, doctor, birphday, sing

4. weather, visit, candy, doctor, birthday, sin

IV. Sắp xếp những kể từ sau trở nên câu với nghĩa

1 - How far is it from here lớn Duc Tho?

2 - Is He going lớn visit Phu Quoc island.

V. Đề ganh đua cuối kì 2 lớp 5 môn giờ đồng hồ Anh - Đề số 5

I. Hoàn trở nên những câu sau.

1. _ _ _ _ is your birthday ?

2. He want lớn _ _ a worker.

3. Turn right. It’s _ _ your left.

4. It’s _ _ _ _ in autumn.

5. How far is it _ _ _ _ Vinh lớn Ha Noi ?

6. We _ _ _ going lớn play hide and seek.

7. _ _ _ you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What tự you usually tự _ _ winter ?.

II. Khoanh tròn trặn đáp án trúng.

1 . How ……………… tự you play badminton ?

A. far B. often C . never D . ever

2. What did you tự at the festival ?.

A. danced B. dance C . sing D . draw

3. …………. The matter with you ?

A. when B. who C. what D . how

4 . Did you clean the floor yesterday ?............, I did.

A.No B. it C . oh D . yes

5. Where …………….. the amusement park ?

A. are B. is C . am D . be

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1. sqring,hot,gane,friend,airport,whem

2. stedium,cool,ixland,weekand,prom,always

3. babminton,who,cinena,last,kilomiter,colg

4. bika,vizit,cendy,doctor,birphday,sing,my

IV. Sắp xếp những kể từ sau đây trở nên câu hoàn hảo.

1. she/is/ going / train/ by/to/travel?

…………………………..…………………………

2. in/you/do/usually/spring/do/ what?

…………………………..………………………….

VI. Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 với đáp án - Đề số 6

I. Hoàn trở nên những câu sau.

1. _ _ _ _ is your birthday ?

2. His sister wants lớn _ _ a singer.

3. Turn left. It’s _ _ your right.

4. It’s _ _ _ _ in spring.

5. How _ _ _ is it from Ha Noi lớn Ho Chi Minh City ?

6. They _ _ _ going lớn skipping rope.

7. _ _ _ you tự homework last night ?

8. What tự you usually tự _ _ winter ?.

II. Khoanh tròn trặn đáp án trúng.

1 . How ……………… tự you play badminton ?

A. far B. often C . never D . ever

2. What did you tự at the festival ?.

A. danced B. dance C . sing D . draw

3. …………. is The matter with you ?

A. when B. who C. what D . how

4 . Did you clean the floor yesterday ?............, I did.

A.No B. it C . oh D . yes

5. Where …………….. the amusement park ?

A. are B. is C . am D . be

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1.sqring,hot,gane,friend,birphday,whem

2.stedium,cool,ixland,weekand,prom,cendy

3.babminton,who,cinena, ,kilomiter,colg

4.bika,vizit,always,doctor,airport,sing

IV. Sắp xếp những kể từ sau đây trở nên câu hoàn hảo.

1. he/is/ going/by/travel/bus/to?

……………….........……………………………...

2. in/you/do/usually/winter/do/ what?

....…..……………….........……………………….

ĐÁP ÁN

I. Hoàn trở nên những câu sau.

1. When is your birthday ?

2. He want lớn be a worker.

3. Turn right. It’s on your left.

4. It’s cool in autumn.

5. How far is it from Vinh lớn Ha Noi ?

6. We are  going lớn play hide and seek.

7. Did you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What tự you usually tự in winter ?.

II. Khoanh tròn trặn đáp án trúng.

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - D; 5 - B;

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1.spring,hot,game,friend,birthday,when

2.stadium,cool,island,weekend,from,candy

3.badminton,who,cinema, ,kilometre, cold

4.bike,visit,always,doctor,airport,sing

IV. Sắp xếp những kể từ sau đây trở nên câu hoàn hảo.

1 - Is he going lớn travel by bus?

2 - What tự you usually tự in winter?

VII. Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 cuối học tập kì 2 với đáp án số 7

I. Hoàn trở nên những câu sau.

1. _ _ _ _ is your birthday ?

2. He want lớn _ _ a worker.

3. Turn right. It’s _ _ your left.

4. It’s _ _ _ _ in autumn.

5. How far is it _ _ _ _ Vinh lớn Ha Noi ?

6. We _ _ _ going lớn play hide and seek.

7. _ _ _ you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What tự you usually tự _ _ winter ?.

II. Khoanh tròn trặn đáp án trúng.

1. Yesterday, he ………… lớn school.

A. went

B. go

C. are

D. is

2. She usually goes lớn school ……… bus.

A. at

B. on

C. in

D . by

3. How …………. is it from here lớn Vinh ?

A. left

B. far

C. near

D . right

4 . What …………. the weather lượt thích ?

A. are

B. do

C. is

D. does

5. What tự you usually tự …………. summer

A. in

B. on

C. at

D. to

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1. sqring,hot,gane,friend,birphday,whem

2. stedium,cool,ixland,weekand,prom,cendy

3. babminton,who,cinena, ,kilomiter, colg

4. bika,vizit,always,doctor,airport,sing

IV. Sắp xếp những kể từ sau đây trở nên câu hoàn hảo.

1. she/is/ going / train/ by/to/travel?

…………………………..…………………………

2. in/ you/ do/ usually/ spring/ do/ what?

…………………………..………………………….

ĐÁP ÁN

I. Hoàn trở nên những câu sau.

1. WHEN is your birthday ?

2. He want lớn BE a worker.

3. Turn right. It’s ON your left.

4. It’s COOL in autumn.

5. How far is it FROM Vinh lớn Ha Noi ?

6. We ARE going lớn play hide and seek.

7. DID you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What tự you usually tự IN winter ?.

II. Khoanh tròn trặn đáp án trúng.

1 - A; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

Xem thêm: đất thổ nhưỡng là lớp vật chất

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1.spring, hot, game, friend, birthday, when

2.stadium, cool, island, weekend, from, candy

3.badminton, who, cinema, kilometer, cold

4.bike, visit, always, doctor, airport, sing

IV. Sắp xếp những kể từ sau đây trở nên câu hoàn hảo.

1 - Is she going lớn travel by train?

2 - What tự you usually tự in spring?

VIII. Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 cuối kì 2 với đáp án - Đề số 8

I. (2đ) Em hãy khoanh tròn trặn vô 1 kể từ không giống với những kể từ sót lại.

1. A. kitchen B. bedroom C. bed D. livingroom

2. A. behind B. door C. next lớn D. on

3. A. sing B. dance C. play D. bathtub

4. A. teacher B. door C. window D. table

5. A. his B. my C. her D. they

6. A. am B. is C. are D. can

7. A. spider B. dog C. desk D. rabbit

8. A. teacher B. mother C. father D. grandfather

II. (5đ ) Em hãy khoanh tròn trặn vô đáp án trúng.

1. There ______ a book next lớn the table.

A. am B. is C. are D. can

2. There are  ______ in front of the bed.

A. book B. chair C. lamps D. sofa

3. What is  ______ telephone number ? It is 0563870238.

A. your B. you C. they D. we

4. Lan can sing a tuy nhiên  ______ she can’t dance.

A. and B. or C. the D. but

5. Is the lamp in the bathroom ? No, it is ______  .

A. not B. no C. nor D. and

6. There are books  ______ the table.

A. a B. an C. under D. this

7. Is there a window behind the bed? Yes, ______  is.

A. they B. this C. those D. there

8. I can  ______ find my book.

A. no B. tự C. are D. not

9. Look at  ______ . She can draw a picture.

A. him B. her C. we D. me

10. I can ride a bicycle but I  ______ ride a pony.

A. can B. tự C. isn’t D. can’t

III. (3đ ) Em hãy khoanh tròn trặn vô câu vấn đáp trúng.

1. Can she speak English?

A. No, he cannot B. Yes, she can C. Yes, she tự D. No, she doesn’t

2. Where tự you live ?

A. I live in Binh Đinh B. It’s Binh Đinh C. We live in Hanoi D. Yes, I do

3. What’s wrong, Lan?

A. I’m nine years old B. I’m fine, thanks C. I can’t hear the teacher D. I’m Lan

4. Are there cats next lớn the chair ?

A. Yes, there are B. No, there are C. Yes, there is D. No, there isn’t

5. What is his name ?

A. Her name ‘s Lan B. His name ‘s Nam C. He is nine year old D. He is fine

6. What can you do?

A. I’m fine B. It’s a ruler C. I’m Lan D. I can speak English

ĐÁP ÁN

I. (2đ) Em hãy khoanh tròn trặn vô 1 kể từ không giống với những kể từ sót lại.

1 - C; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - D; 6 - D; 7 - C; 8 - A;

II. (5đ ) Em hãy khoanh tròn trặn vô đáp án trúng.

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - D; 5 - A;

6 - C; 7 - D;8 - D; 9 - B; 10 -D;

III. (3đ ) Em hãy khoanh tròn trặn vô câu vấn đáp trúng.

1 - B; 2 - A; 3 - D; 4 - A; 5 - B; 6 - D;

IX. Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn giờ đồng hồ Anh với đáp án - Đề số 9

I - Circle the odd one out: ( 2 ms )

1. A. visiting B. watching C. taking D. were

2. A. photo B. bought C. flew D. sang

3. A. sunny B. weather C. rainy D. windy

4. A. leg B. toothache C. cold D. headache

II. Choose the best answer lớn complete the following sentences: ( 4 ms )

5. Linda ______ her homework now.

A. is doing B. does C. did D. doing

6. She ______ camping last summer.

A. went B. is going C. go D. goes

7. Alan  ______ a letter lớn his new pen friend at the moment.

A. writes B. is writing C. wrote D. writing

8. She always  ______ lớn school by xe đạp.

A. went B. is going C. go D. goes

9. Lili  ______ a letter lớn her new pen friend yesterday.

A. write B. writing C. writes D. wrote

10. Alan should  ______ because he has a fever.

A. go lớn an engineer B. go lớn a farmer C. go lớn the doctor D. go swimming

11. Are you going  ______ TV this evening?

A. watch B. watching C. lớn watch D. watched

12. Linda  ______ going lớn visit her friends next weekend.

A. was B. is C. ’s D. B&C

III. Reorder the words lớn make sentences: ( 2 ms )

13. going/ I/school/am/by bike/next Monday/to.

.........................................................................

14. often/ We/go/in/swimming/summer

.........................................................................

15. weekend/ did /go/ Where/ you/last?

.........................................................................

16. visit/ going/She/is/her/tomorrow/friends/to.

.........................................................................

IV. Read the passage and then tự the tasks that follow: (2 ms )

Next weekend Tom and his friends are going lớn visit Do Son. They are going lớn travel by bus. They’re going lớn stay in a khách sạn and enjoy seafood there. The next day, they are going lớn go swimming and take a lot of photos. They are going lớn buy their families some interesting souvenirs

17. How are they going lớn travel?

........................................................................

18. Where are they going lớn stay?

........................................................................

19. Are they going lớn go swimming?

........................................................................

20. What are they going lớn buy?

.........................................................................

ĐÁP ÁN

I - Circle the odd one out: ( 2 ms )

1 - D; 2 - A; 3 - B; 4 - A;

II. Choose the best answer lớn complete the following sentences: ( 4 ms )

5 - A; 6 - A; 7 - B; 8 - D;

9 - D; 10 - C; 11 - C; 12 - D;

III. Reorder the words lớn make sentences: ( 2 ms )

13. going/ I/school/am/by bike/next Monday/to.

.......I am going lớn school by xe đạp next Monday...........

14. often/ We/go/in/swimming/summer

.....We often go swimming in summer...........

15. weekend/ did /go/ Where/ you/last?

.......Where did you go last weekend?........

16. visit/ going/She/is/her/tomorrow/friends/to.

..........She is going lớn visit her friends tomorrow..............

IV. Read the passage and then tự the tasks that follow: (2 ms )

17 - They are going lớn travel by bus.

18 - They are going lớn stay in a khách sạn.

19 - Yes, they are.

20 - They are going lớn buy their families some interesting souvenirs.

X. Đề giờ đồng hồ Anh lớp 5 kì 2 với đáp án - Đề số 10

I. Sắp xếp những chữ sau trở nên kể từ hoàn hảo (1ms)

1. nksi → ……………….. 2. ouhes → …………….........

3. ookshbelf → ………….. 4. onetephle → ……………..

II. Chọn đáp án trúng (3ms)

1. ………. tự you live ? I live …… Song Cau town, Phu Yen province.

A. What / in B. Where / in C. Who / in D. Where / by

2. What is your ……….. ? It is 10 Nguyen Hue ……………

A. number / street B. address / streets C. address / street D. number / streets

3. Where ……... the stove ? It is in the …………………

A. is / bedroom B. are / bathroom C. is / kitchen D. are / dining room

4. Is ……. bed next ……. the chair ? Yes, it is.

A. the / by B. a / lớn C. the / of D. the / to

5. What is …….., Lisa ? I can’t ………. my crayon.

A. wrong / find B. matter / hear C. wrong / hear D. matter / find

6. Look at ……… ! He can ………. a pony.

A. má / ride B. he / ride C. him / ride D. his / ride

7. Is there a lamp in front ……. the table? ……, there isn’t.

A. of / No B. on / Yes C. on/ No D. of/ Yes

8. He can ……. a bicycle.

A. read B. ride C. write D. do

9. …………. can she do? She can ………chopsticks.

A. What/ use B. What/ sing C. How/ use D. How/ sing

10. ………….. swim? Yes, he can.

A. She can B. Can he C. he can D. Can she

11. I can sing a tuy nhiên. What …… you? I can dance.

A. are B. about C. tự D. can

12. This is ……… house.

A. má B. I C. my D. he

III. Trả lời nói những thắc mắc sau (3ms)

1. Nam can speak English. What about you?

I can ……………………………………..

I can’t ……………………………………

2. Where is the sofa?

……………………………………………

3. What’s your telephone number?

……………………………………………..

IV. Sắp xếp lại những kể từ sau trở nên câu hoàn hảo (3ms)

1. the / Are / balls / there / under / bed ? : ……………………………………….

2. Hit / sit / the / pit. / ball / and / in / the : ………………………………………..

3. the / on / frog / the / are / The / dog / log. / and : ……………………………………………………

ĐÁP ÁN

I. Sắp xếp những chữ sau trở nên kể từ hoàn hảo (1ms)

1 - sink

2 - house

3 - bookshelf

4 - telephone

II. Chọn đáp án trúng (3ms)

1 - D; 2 - C; 3 - C; 4 - D; 5 - D; 6 - C;

7- A; 8 - B; 9 - A; 10 - B; 11 - B; 12 - C;

III. Trả lời nói những thắc mắc sau (3ms)

1. Nam can speak English. What about you?

I can …playing the piano……..

I can’t ……draw the picture.………

2. Where is the sofa?

………It is in front of the television.……………

3. What’s your telephone number?

………It's 024 2242 6188……..

IV. Sắp xếp lại những kể từ sau trở nên câu hoàn hảo (3ms)

1. the / Are / balls / there / under / bed ? : ……Are there balls under the bed?…….

2. Hit / sit / the / pit. / ball / and / in / the : ……Hit the ball and sit in the pit.…..

3. the / on / frog / the / are / The / dog / log. / and : ……The dog and the frog are on the log.……

XI. Đề ganh đua học tập kì 2 giờ đồng hồ Anh lớp 5 với đáp án - Đề số 11

Bài 1. Khoanh tròn trặn kể từ với phần gạch ốp chân phân phát âm không giống.

1. A. windy B. sunny C. sky D. rainy

2. A. weather B. cream C. health D. headache

3. A. mouth B. cloud C. about D. your.

4. A. cold B. hot C. sore D. body

5. A. headache B. toothache C. watch D. earache

Bài 2. Chọn 1 kể từ vô ngoặc và triển khai xong câu. 

1. What’ s the weather lượt thích ………… Hanoi today ( in, on, at.)

2. It ………. rainy in Thai Binh yesterday ( is, are, was)

3. What …….. the people lượt thích ? (is, are, was ).

4. There are some pictures ………… the wall ( in, on, at )

5. The food is ………….. . ( good, sunny, windy)

6. In summer, it is usually ……………. ( warm, cold, hot)

Bài 3. phối kết hợp thắc mắc côt A với câu vấn đáp cột B mang đến tương thích.

ABĐáp án
1. When tự you begin the new
school year?
a. In spring
2. What tự you usually tự in summer holiday?b. Because it is usually cold, sometimes very cold
3. When tự you have Tet holidays?c. In autumn
4. Why don’t you lượt thích the winter?d. I usually go swimming or fishing

Bài 4. Mỗi câu sau có một lỗi sai, thám thính và sửa lại mang đến trúng.

1. What’s the matter lớn you?

……………………………………………………………….

2. Last weekend, I am at my friend’s birthday tiệc nhỏ.

……………………………………………………………….

3. She watchs T.V every day.

……………………………………………………………….

4. There is some books on the table

……………………………………………………………….

5. Elephants are biger kêu ca monkeys

……………………………………………………………….

Bài 5. Sắp xếp kể từ trở nên câu hoàn hảo.

1. nice / swimming / the / for / sea / is

……………………………………………………….

2. having / in / I’m / Vung Tau / holiday / a.

……………………………………………………..

3. drink / some/ lemon juice / should / honey/ you/ and.

………………………………………………………

4. yesterday / you / at / did / trang chính / stay /?/

………………………………………………………

Bài 6. Đọc đoạn văn và vấn đáp thắc mắc.

I’m having a wonderful time in Quang Ninh. The beach is nice. The hotels look beautiful and the seafood is excellent. The weather is lovely, sánh I go swimming most of the time. Yesterday I met a pretty girl from Thai Binh. She was very friendly.

1. Where is Peter ?

…………………………………………………………

2. What is the seafood lượt thích ?

………………………………………………………..

3. Why does he go swimming most of the time ?

……………………………………………………….

4. Did he meet a pretty girl from Hanoi ?

…………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Bài 1. Khoanh tròn trặn kể từ với phần gạch ốp chân phân phát âm không giống.

1 - C; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - C;

Bài 2. Chọn 1 kể từ vô ngoặc và triển khai xong câu.

1. What’ s the weather lượt thích ……in…… Hanoi today ( in, on, at.)

2. It ……was…. rainy in Thai Binh yesterday ( is, are, was)

3. What …are….. the people lượt thích ? (is, are, was ).

4. There are some pictures ………on… the wall ( in, on, at )

5. The food is ……good…….. . ( good, sunny, windy)

6. In summer, it is usually ………hot……. ( warm, cold, hot)

Bài 3. phối kết hợp thắc mắc côt A với câu vấn đáp cột B mang đến tương thích.

1 - c; 2 - d; 3 - a; 4 - b;

Bài 4. Mỗi câu sau có một lỗi sai, thám thính và sửa lại mang đến trúng.

1 - lớn trở nên with

2 - am trở nên was

3 - watchs trở nên watches

4 - is trở nên are

5 - biger trở nên bigger

Bài 5. Sắp xếp kể từ trở nên câu hoàn hảo.

1 - The sea is nice for swimming.

2 - I'm having a holiday in Vung Tau.

3 - You should drink some lemon juice and honey.

4 - Did you stay at trang chính yesterday?

Bài 6. Đọc đoạn văn và vấn đáp thắc mắc.

1 - He is in Quang Ninh.

2 - It is excellent.

3 - Because the weather is lovely.

4 - No, he didn't.

XII. Đề giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 1 với đáp án - Đề số 12

Bài 1. Khoanh tròn trặn kể từ gạch ốp chân với cơ hội phân phát âm không giống.

1. A. man B. fat C. game D. maths.

2. A. learned B. turned C. listened D. walked.

3. A. sporty B. easy C. why D. country

4. A. from B. October C. November D. long

5. A. weather B. cream C. health D. headache

6. A. cold B. hot C. sore D. body

Bài 2. Có từng nào cơ hội phát âm ở trong phần được gạch ốp chân sau đây.

1. A. zebra B. get C. elephant D. she ____

2. A. wash B. badminton C. grade D. amazing ____

3. A. monkey B. do C. brother D. so ____

4. A. bridge B. wide C. river D. high ____

5. A. fast B. last C. man D. late ____

Bài 3. Chọn kể từ vô ngoặc triển khai xong câu.

1.I’m going lớn travel ________ train ( by, in. on )

2. What is he going lớn tự ________ month ? ( next, last, a)

3. Turn right ________ High Street. ( into, lớn, at )

4. _______ can I get there ? (how, what, where)

5. There are _______ pens on the bookshelf ( a, an, some)

6. _______ gets up at 6.00. ( I, We, She).

Bài 4. Sắp xếp những câu sau trở nên đoạn đối thoại.

1. Thank you very much

2. How can I get there?

3. Excuse má.

4. Go straight ahead, then turn right. the post office is next lớn the school

5. Yes. there is one near Hight Street.

6. You are welcome

7. Is there the post office near here ?

8. Yes ?

Bài 5. Điền kể từ phù hợp triển khai xong câu.

Badminton subjects play at study

A: What did you tự yesterday ?

B: I studied _________ school

A: What __________ did you study?

B: I ___________ Vietnamese, English and art.

A: Did you ___________football?

B: No, I didn’t. I played ____________.

Bài 6. Tìm lỗi sai và sửa.

1. Go straight ahead into the traffic lights and turn left

.....................................................................................................

2. What’s the weather lượt thích yesterday?

.....................................................................................................

3. Does he plays football?

.....................................................................................................

4. How long is Nam? - He is one hundred and forty-five centimetres

......................................................................................................

5. We usually listen music in the morning

......................................................................................................

6. Let is play cards

..........................................................................................................

Bài 7. Đọc đoạn văn và xác lập vấn đề sau đây trong trường hợp là trúng ghi T, trong trường hợp là sai ghi F. 

My name is Phong. I lượt thích lớn play football very much and I want lớn be a footballer. I watch all the football matches on T.V. This is my friend. Her name is Lan. She wants lớn be a singer because she likes lớn sing. She wants lớn be a famous person.

1. Phong likes lớn play football

2. Phong wants lớn be a footballer.

3. Phong always watches games on T.V.

4. Lan wants lớn be a singer.

ĐÁP ÁN

Bài 1. Khoanh tròn trặn kể từ gạch ốp chân với cơ hội phân phát âm không giống.

1 - C; 2 - D; 3 - C; 4 - C; 5 - B; 6 - A;

Bài 2. Có từng nào cơ hội phát âm ở trong phần được gạch ốp chân sau đây.

1 - 2; 2 - 4; 3 - 3; 4 - 2; 5 - 3

Bài 3. Chọn kể từ vô ngoặc triển khai xong câu.

1.I’m going lớn travel ____by____ train ( by, in. on )

2. What is he going lớn tự ___next_____ month ? ( next, last, a)

3. Turn right ____into____ High Street. ( into, lớn, at )

4. ____How___ can I get there ? (how, what, where)

5. There are __some_____ pens on the bookshelf ( a, an, some)

6. _____She__ gets up at 6.00. ( I, We, She).

Bài 4. Sắp xếp những câu sau trở nên đoạn đối thoại.

3. Excuse má.

8. Yes ?

7. Is there the post office near here ?

5. Yes. there is one near Hight Street.

2. How can I get there?

4. Go straight ahead, then turn right. the post office is next lớn the school

1. Thank you very much

6. You are welcome

Bài 5. Điền kể từ phù hợp triển khai xong câu.

Badminton subjects play at study

A: What did you tự yesterday ?

B: I studied _____at____ school

A: What ____subjects____ did you study?

B: I ______studied_____ Vietnamese, English and art.

A: Did you _____play______football?

B: No, I didn’t. I played ____badminton______.

Bài 6. Tìm lỗi sai và sửa.

1. Go straight ahead into the traffic lights and turn left

.....................into trở nên lớn...................................

2. What’s the weather lượt thích yesterday?

.................'s trở nên was....................

3. Does he plays football?

..............plays trở nên play..............

4. How long is Nam? - He is one hundred and forty-five centimetres

............long trở nên tall...............

5. We usually listen music in the morning

.............listen trở nên listen lớn.........................

6. Let is play cards

...........Let is trở nên Let's.............................

Bài 7. Đọc đoạn văn và xác lập vấn đề sau đây trong trường hợp là trúng ghi T, trong trường hợp là sai ghi F. 

1 - T; 2 - T; 3 - F; 4 - T;

XIII. Đề giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 với đáp án - Đề số 13

Bài 1. Khoanh tròn trặn kể từ với phần gạch ốp chân phân phát âm không giống.

1. A. go B. some C. hope D. holiday.

2. A. pack B. ask C. away D. suitcase

3. A. music B. fun C. flu D. club

4. A. camping B. ocean C. country D. celebrate

5. A. cook B. cinema C. cake D. candy

6. A. blouse B. trousers C. house D. country

Bài 2. Chọn kể từ đúng trong các ngoặc nhằm trở nên câu.

1. Ho Chi Minh đô thị is _________ kêu ca Hanoi ( biger, bigger, the biggest)

2. This book isn’t _________ ( my, mine, má )

3. My _____________ name is Phong ( brother, brothers, brother’s)

4. Does he _______ in Hue? ( live, lives, living)

5. I _______ at Lan’s birthday tiệc nhỏ last night ( was, were, am)

6. They are going lớn _______a tuy nhiên ( sing, sings, singing )

Bài 3. Đọc đoạn văn và điền T nếu như vấn đề sau đây đúng; F nếu như vấn đề sau đây sai

My name is Nam. I have a brother. His name is Phong. He is younger but taller kêu ca má. This is our room. Those are our school bags. Phong’s school bag is bigger kêu ca mine because he has many books in it. That is my table. It is longer kêu ca Phong’s and I many things on it: notebooks, a radio and a computer.

1. Phong is older kêu ca Nam. ______

2. Phong is taller kêu ca Nam. ______

3. Nam’s school bag is smaller kêu ca Phong’s ______

4. Nam’s table is longer kêu ca Phong’s ______

5. There is a computer on Nam’s table ______

Bài 4. Mỗi câu sau với cùng 1 lỗi sai. Em hãy thám thính và sửa lại mang đến trúng. 

1. Does Lan and Hoa usually go shopping on Sundays?

..............................................................................................

2. What are you going lớn tự in this weekend?

..................................................................................................

3. What does he tự in 1982?

..................................................................................................

4. I’m going lớn cinema this evening.

....................................................................................................

5. He works in the factory. He is a farmer

...................................................................................................

6. What did you have lớn breakfast?

..................................................................................................

ĐÁP ÁN

Bài 1. Khoanh tròn trặn kể từ với phần gạch ốp chân phân phát âm không giống.

1 - ø; 2 - ø; 3 - ø; 4 - ø; 5 - B; 6 - D;

Bài 2. Chọn kể từ đúng trong các ngoặc nhằm trở nên câu.

1. Ho Chi Minh đô thị is ____bigger_____ kêu ca Hanoi ( biger, bigger, the biggest)

2. This book isn’t _____mine____ ( my, mine, má )

3. My _____brother's________ name is Phong ( brother, brothers, brother’s)

4. Does he ____live___ in Hue? ( live, lives, living)

5. I ___was____ at Lan’s birthday tiệc nhỏ last night ( was, were, am)

6. They are going lớn ___sing____a tuy nhiên ( sing, sings, singing )

Bài 3. Đọc đoạn văn và điền T nếu như vấn đề sau đây đúng; F nếu như vấn đề sau đây sai

1 - F; 2 - T; 3 - T; 4 - T; 5 - F;

Bài 4. Mỗi câu sau với cùng 1 lỗi sai. Em hãy thám thính và sửa lại mang đến trúng.

1. Does Lan and Hoa usually go shopping on Sundays?

..............Does sửa trở nên Do..........................

2. What are you going lớn tự in this weekend?

.............in sửa trở nên on.....................

3. What does he tự in 1982?

.................does sửa trở nên did......................

4. I’m going lớn cinema this evening.

............cinema sửa trở nên the cinema.......................

5. He works in the factory. He is a farmer

..............farrmer sửa trở nên worker.................

Xem thêm: nhân tố sinh thái vô sinh bao gồm

6. What did you have lớn breakfast?

...............lớn sửa trở nên for.......................

Tải hoàn toàn cỗ nội dung bô đề ganh đua & đáp án bên trên đây: 16 đề ôn ganh đua học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 với đáp án. Mời độc giả xem thêm thêm thắt nhiều tư liệu ôn luyện Tiếng Anh lớp 5 cả năm không giống nhau được update liên tiếp bên trên VnDoc.com.