đề thi tiếng anh lớp 4 học kì 2Bộ Đề thi đua Tiếng Anh lớp 4 Cuối học tập kì 2 tinh lọc, sở hữu đáp án hùn học viên lớp 4 ôn tập luyện nhằm đạt điểm trên cao vô bài xích thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 4.

Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 4 năm 2023 sở hữu đáp án (5 đề)

Xem thử

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 4 học kì 2

Chỉ kể từ 150k mua sắm đầy đủ cỗ đề thi đua Tiếng Anh lớp 4 Cuối kì 2 phiên bản word sở hữu lời nói giải cụ thể, trình diễn thích mắt, đơn giản chỉnh sửa:

  • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
  • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi đua unique Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

(Đề 1)

Question 1: Tìm kể từ không giống loại

1. A. chicken    B. noodle     C. camera     D. rice

2. A. family     B. shoes     C. skirt     D. jeans

3. A. elephant     B. favourite     C. giraffe    D. tiger

4. A. bakery     B. school     C. hotel    D. breakfast

Quảng cáo

Question 2: Nhìn giành và triển khai xong những kể từ còn thiếu

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 1) Đề thi đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 1)

Question 3: Điền YES vô câu trúng hoặc No vô câu sai.

Quảng cáo

Dear Phong, I’m Jack. Yesterday was fun and relaxing. I got up late. In the morning, I cleaned my room. In the afternoon, I watered the flowers in the garden. Then I did my homework. In the evening, I chatted online with my friend Nam. We talked about our favorite films. What did you vì thế yesterday?

Jack: YES or NO?

1. Jack got up early. …………

2. In the morning, he cleaned the living room. ………………

3. In the afternoon, he worked in the garden. ………………

4. In the evening, he chatted online with his friend Mai. ………………

Quảng cáo

Question 4: Điền vô đoạn văn phụ thuộc những kể từ cho tới sẵn (có 2 kể từ ko dùng)

photos     a    hospital    car     picnic     swimming

This is my father. He is a doctor. He works in a (1) ______________. He is always busy. On the weekends, we often have a (2) ______________ in the park. We usually go there by siêu xe. I lượt thích (3) ______________ very much, ví my father sometimes drives u đồ sộ the beach. We often take some (4) ______________.

Question 5: Sắp xếp những kể từ sau trở nên câu trả chỉnh

1. I/ like/ monkeys/ don't.

______________________________________________.

2. you/ want/ some/ Do/ a/ cakes?

______________________________________________.

3. every day/ I/ brush/ teeth/ my.

______________________________________________.

4. your/ What/ favorite/ is/ color/?

______________________________________________.

Đáp án & Thang điểm

Question 1:

1. C 2. A 3. B 4. D

Question 2:

1. hungry 2. hospital 3. musician
4. vegetable 5. classroom 6. thin

Question 3:

1. YES 2. NO
3. YES 4. NO

Question 4:

1. hospital 2. picnic
3. swimming 4. photos

Question 5:

1. I don’t lượt thích monkeys.

2. Do you want some cakes?

3. I brush my teeth every day.

4. What is your favourite colour?

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi đua unique Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

(Đề 2)

Question 1: Tìm kể từ không giống loại

1. A. this    B. that     C. cheap     D. those

2. A. scary    B. parrot     C. tiger     D. elephant

3. A. wonderful    B. weather     C. enormous     D. beautiful

4. A. would    B. fish     C. rice     D. chicken

Question 2: Nối cột A với cột B

A B

1. Why vì thế you lượt thích parrot?

2. What are you going đồ sộ vì thế this Sunday?

3. Is she a nurse?

4. When is your birthday?

5. How much is this pen?

6. Do they lượt thích swimming?

a. Yes, she is.

b. It’s in May.

c. They’re ten thousand dong.

d. Because they’re colourful.

e. No, they don’t.

f. I’m going đồ sộ the zoo.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -

Question 3: Điền kể từ không đủ vô địa điểm trống

does    phone    go    much    Excuse    to    because    than

1. How _____________ is this jumper?

2. What _____________ your mother do?

3. My father is taller _____________ u.

4. ____________ u. Can I have a look at these jeans?

5. What animal vì thế you want _____________ see?

6. I lượt thích elephants ___________ they are enormous.

7. Let’s __________ đồ sộ the theater.

8. What’s your __________ number?

Question 4: Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi

Dear Jane,

My name’s Mary. I’m nine years old and I live in Da Nang. There are four people in my family: my father, my mother, my brother and u. My father’s 34 years old. He’s a teacher; and he’s tall and slim. My mother’s 31 years old. She’s a doctor. She’s very beautiful. My brother and I are pupils at Hoa Hong Primary School. I’m older than thở my brother but he’s taller than thở u. I love my family a lot.

Tell u about your family soon.

Best wishes,

Marry

1. What does Mary’s father do?

______________________________________________.

2. What does her mother look like?

______________________________________________.

3. Where does Mary study at?

______________________________________________.

4. Who is younger, Marry or her brother?

______________________________________________.

Question 5: Sắp xếp những kể từ sau trở nên câu trả chỉnh

1. she/ does/ what/ do/?

______________________________________________.

2. slim/ brother/ my/ is/ tall/ and/.

______________________________________________.

3. doing/ are/ what/ you/ Lan/ and/?

______________________________________________.

4. father/ my/ is/ brother/ than/ taller/ my/.

______________________________________________.

Đáp án & Thang điểm

Question 1: Tìm kể từ không giống loại

1. C 2. A 3. B 4. A

Question 2: Nối cột A với cột B

1 - d 2 – f 3 – a 4 – b 5 - c 6 - e

Question 3: Điền kể từ không đủ vô địa điểm trống

1. much 2. does 3. than 4. Excuse
5. to 6. because 7. go 8. phone

Question 4: Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi

1. He is a teacher.

2. She’s very beautiful.

3. She studies at Hoa Hong Primary School.

4. Her brother is younger.

Question 5: Sắp xếp những kể từ sau trở nên câu trả chỉnh

1. What does she do?

2. My brother is tall and slim.

3. My parents are young and strong.

4. What are Lan and you doing?

5. My father is taller than thở my brother.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi đua unique Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

(Đề 3)

Question 1: Viết vết tick vô giành ứng với nội dung câu

1. It’s a quarter past four.

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 3)

2. It’s snowy.

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 3)

3. This is my bedroom.

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 3)

Question 2: Nối cột A với cột B

A B

1. What time is it?

2. Is she a nurse?

Xem thêm: trắc nghiệm sinh 11 bài 44

3. Why does he lượt thích monkeys?

4. When is your birthday?

5. Let’s go đồ sộ the bookshop.

6. What’s your phone number?

a. It’s in May.

b. It’s 0985713114.

c. It’s ten o’clock.

d. Yes, she is.

e. Because they’re funny.

f. That’s a good idea.

1 - 2 - 3 - 4 – 5 – 6 -

Question 3: Hoàn trở nên đoạn đối thoại sau (có 2 kể từ ko người sử dụng đến)

When     wonderful     go     What     to     not

Mimi: The weather’s (1) ______________. Let’s go đồ sộ the zoo.

Peter: Great idea! (2) ______________ animal vì thế you want đồ sộ see?

Mimi: I want (3) ______________ see monkeys.

Peter: Me too. I lượt thích monkeys.

Mimi: OK. Let’s (4) ______________ over there.

Question 4: Sắp xếp những kể từ trở nên câu trả chỉnh

1. babies/ were/ The/ hungry.

____________________________________________

2. My/ cakes./ is/ some/ making/ mother

____________________________________________

3. the/ at/ airport?/ he/ Does/ work/

____________________________________________

4. The/ cow/ on/ is/ farm./ the/

____________________________________________

Đáp án & Thang điểm

Question 1: Viết vết tick vô giành ứng với nội dung câu

1. b 2. c 3. c

Question 2: Nối cột A với cột B

1 - c 2 - d 3 - e 4 – a 5 – f 6 - b

Question 3: Hoàn trở nên đoạn đối thoại sau (có 2 kể từ ko người sử dụng đến)

1. wonderful 2. What
3. to 4. go

Question 4: Sắp xếp những kể từ trở nên câu trả chỉnh

1. The babies were hungry,

2. My mother is making some cakes.

3. Does he work at the airport?

4. The cow is on the farm.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi đua unique Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

(Đề 4)

Question 1: Chọn kể từ không giống loại

1. A. old    B. young    C. fish    D. slim

2. A. chicken    B. lemonade    C. pork    D. beef

3. A. bread     B. hãng apple     C. noodles     D. rice

4. A. banana     B. strong    C. thin    D. thick

Question 2: Viết những kể từ phù hợp chủ thể vô cột mặt mày phải

monkeys zoo climb
tigers elephants bears
swing subject dance
England red blouse
colour jump cinema
ANIMALS ABILITIES

Question 3: Hoàn trở nên những câu sau phụ thuộc giành khêu gợi ý

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 4)

1. I go đồ sộ bed at ___________

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 4)

2. I enjoy ___________.

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 4)

3. A ___________ works in a hospital.

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 4)

4. This is a ___________.

Question 4: Dựa vô kể từ khêu gợi ý ghi chép trở nên câu hoàn hảo

1. Let’s/ go/ hospital.

________________________________________.

2. What animal/ you/ want/ see?

________________________________________.

3. This/ book/ expensive.

________________________________________.

4. His mother/ a/ housewife.

________________________________________.

Đáp án & Thang điểm

Question 1: Chọn kể từ không giống loại

1. C 2. B 3. B 4. A

Question 2:

Animal Ability
Monkeys Climb
Tigers Swing
Elephants Jump
Bears Dance

Question 3: Hoàn trở nên những câu sau phụ thuộc giành khêu gợi ý

1. a quarter đồ sộ ten 2. hãng apple juice
3. doctor 4. monkey

Question 4: Dựa vô kể từ khêu gợi ý ghi chép trở nên câu trả chỉnh

1. Let’s go đồ sộ the hospital.

2. What animal vì thế you want đồ sộ see?

3. This book is expensive.

4. His mother is a housewife.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi đua unique Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

(Đề 5)

Question 1: Chọn kể từ không giống loại

1. A. Go     B. Travel     C. Plane     D. Build

2. A. To     B. You    C. With    D. For

3. A. Monkey    B. Lion    C. Tiger     D. Zoo

4. A. Holiday     B. Summer     C. Winter     D. Fall

Question 2: Đọc và tick vô giành phù hợp

1. Her favourite food is fish.

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 5)

2. I’d lượt thích some bread and milk.

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 5)

3. We go fishing at weekends.

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 5)

4. He goes swimming on Sundays.

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 5)

Question 3: Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi

It is Sunday today. Phong and Mai go đồ sộ four places. First, they go đồ sộ the bookshop because Mai wants đồ sộ buy some books and pens. Then they go đồ sộ the pharmacy because Phong wants đồ sộ buy some medicine. After that, they go đồ sộ the zoo because they want đồ sộ see the animals. Finally, they go đồ sộ the bakery. They want đồ sộ buy something đồ sộ eat because they are hungry.

1. How many places vì thế Phong and Mai go?

__________________________________________________.

2. What vì thế they buy at the pharmacy?

__________________________________________________.

3. Do they go đồ sộ the post office?

__________________________________________________.

4. Why vì thế they go đồ sộ the zoo?

__________________________________________________.

Question 4: Sắp xếp những kể từ sau trở nên câu trả chỉnh

1. a/ time/ It’s/ great.

________________________________________________________.

2. Where/ this/ you/ summer/ going/ are?

________________________________________________________?

3. homework/ stay/ because/ I/ home/ have to/ at/ do/ I.

________________________________________________________.

4. is/ Ho Chi Minh/ He/ to/ going/ thành phố.

________________________________________________________.

Đáp án & Thang điểm

Question 1: Chọn kể từ không giống loại

1. C 2. B 3. D 4. A

Question 2: Đọc và tick vô giành quí hợp

1. b 2. c 3. a 4. b

Question 3: Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi

1. They go đồ sộ four places.

2. They buy some medicine.

3. No, they don’t.

4. They go đồ sộ the zoo because they want đồ sộ see the animals.

Question 4: Sắp xếp những kể từ sau trở nên câu trả chỉnh

1. It’s a great time.

2. Where are you going this summer?

3. I stay at trang chủ because I have đồ sộ vì thế homework.

4. He is going đồ sộ Ho Chi Minh thành phố.

Xem thử

Xem thêm thắt những đề đánh giá, đề thi đua Tiếng Anh lớp 4 tinh lọc, sở hữu đáp án hoặc khác:

  • Đề thi đua Giữa học tập kì 1 Tiếng Anh lớp 4 năm 2023 sở hữu đáp án (5 đề)
  • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 4 năm 2023 sở hữu đáp án (5 đề)
  • Đề thi đua Giữa học tập kì 2 Tiếng Anh lớp 4 năm 2023 sở hữu đáp án (5 đề)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành tương đối mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nghề giáo và bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần, gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: soạn văn 8 chương trình địa phương

Loạt bài xích Đề thi đua những môn lớp 4 sở hữu đáp án của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sgk những môn lớp 4.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích tập luyện lớp 4 sách mới mẻ những môn học