đề thi tiếng anh lớp 2
Bộ 100 Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 & Học kì hai năm 2023 tinh lọc, sở hữu đáp án được biên soạn bám sát sách Kết nối trí thức, Cánh diều, Chân trời tạo ra canh ty Giáo viên và cha mẹ đạt thêm tư liệu Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 kể từ cơ canh ty học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong số bài bác ganh đua môn Tiếng Anh 2.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 2

Top 100 Đề ganh đua Tiếng Anh lớp hai năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề ganh đua CK1 Anh 2 KNTT Xem demo Đề ganh đua CK1 Anh 2 Discovery Xem demo Đề ganh đua CK1 Anh 2 Family Xem demo Đề ganh đua CK1 Anh 2 Phonic Xem demo Đề ganh đua CK1 Anh 2 iLearn Xem demo Đề ganh đua CK2 Anh 2 KNTT Xem demo Đề ganh đua CK2 Anh 2 Discovery Xem demo Đề ganh đua CK2 Anh 2 Family Xem demo Đề ganh đua CK2 Anh 2 Phonic Xem demo Đề ganh đua CK2 Anh 2 iLearn

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn hảo cỗ Đề ganh đua Học kì 1, Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 (mỗi cỗ sách) bạn dạng word sở hữu câu nói. giải cụ thể, trình diễn thích mắt, đơn giản chỉnh sửa:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

 • Top 10 Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 10 Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 10 Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì hai năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 10 Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì hai năm 2023

  Xem đề thi

Bộ đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1

 • Đề ganh đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2

 • Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức

  Xem đề thi


Bộ đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1

 • Đề ganh đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2

 • Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

  Xem đề thi


Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 iLearn Smart Start

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Smart Start

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1

 • Đề ganh đua Cuối kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Smart Start

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Smart Start

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2

 • Đề ganh đua Cuối kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Smart Start

  Xem đề thi


Bộ đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Explore our world (Cánh diều)

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Explore our world (Cánh diều)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1

 • Đề ganh đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Explore our world (Cánh diều)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Explore our world (Cánh diều)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2

 • Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Explore our world (Cánh diều)

  Xem đề thi

Xem demo Đề ganh đua CK1 Anh 2 KNTT Xem demo Đề ganh đua CK1 Anh 2 Discovery Xem demo Đề ganh đua CK1 Anh 2 Family Xem demo Đề ganh đua CK1 Anh 2 Phonic Xem demo Đề ganh đua CK1 Anh 2 iLearn Xem demo Đề ganh đua CK2 Anh 2 KNTT Xem demo Đề ganh đua CK2 Anh 2 Discovery Xem demo Đề ganh đua CK2 Anh 2 Family Xem demo Đề ganh đua CK2 Anh 2 Phonic Xem demo Đề ganh đua CK2 Anh 2 iLearn

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề ganh đua học tập kì 2 Tiếng Anh lớp 2

(Bộ sách: Kết nối trí thức với cuộc sống)

Thời gian lận thực hiện bài: .... phút

I. Look at the pictures and complete the words

Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối trí thức năm 2023

II. Match

Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối trí thức năm 2023

III. Reorder these words lớn have correct sentences

1. number/ it/ What/ is/ ?/

_________________________________________

2. How/ sister/ your/ is/ old/ ?/

_________________________________________

3. the/ What/ shirts/ are/ ?/

_________________________________________

Xem thêm: viết bài văn biểu cảm về người thân

4. They’re/ bike/ riding/ a/ ./

_________________________________________

5. cake/ the/ table/ The/ on/ is/ ./

_________________________________________

-The end-

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề ganh đua học tập kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Family And Friends

(Bộ sách: Chân trời sáng sủa tạo)

Thời gian lận thực hiện bài: .... phút

I. Match

1. Where is the cat?

A. I’m eight

2. How old are you?

B. She’s in the kitchen

3. How bởi you go lớn school?

C. It’s under the table

4. Are these her shoes?

D. I walk lớn school

5. Where’s Grandma?

E. No, they aren’t

II. Look at the pictures and complete the words

Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Chân trời tạo ra năm 2023

III. Read and circle the correct answer

My name is Mark. I live in. It’s near Hai Phong but it’s far from Ho Chi Minh City. Today, the weather is sunny and cloudy. My sisters are cycling. My brother and I are skipping.

1. Hanoi is near/ far from Hai Phong.

2. Ho Chi Minh City is near/ far from Hanoi

3. The weather is sunny and cloudy/ sunny and windy today.

4. Mark’s sisters are cycling/ flying kites

5. Mark and his brother are skating/ skipping.

IV. Reorder these words lớn make meaningful sentences

1. The/ is/ goal/ ball/ the/ in/ ./

_______________________________________________

2. mother/ My/ in/ living room/ the/ is/ ./

_______________________________________________

3. to/ by/ I/ motorbike/ go/ school/ ./

_______________________________________________

4. these/ her/ Are/ dress/ ?/

_______________________________________________

5. is/ my/ This/ grandpa/ ./

_______________________________________________

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề ganh đua học tập kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Explore Our World

(Bộ sách: Cánh diều)

Thời gian lận thực hiện bài: .... phút

(Đề 2)

I. Look and write

Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều năm 2023

II. Match

1. Where’s Dad?

A. Six balls

2. Do you lượt thích milk?

B. He’s in the living room

3. How are you?

C. She is wearing a pink dress

4. How many xanh lơ balls?

D. No, I lượt thích water

5. What is she wearing?

E. I’m good

III. Choose the correct answers

Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều năm 2023

IV. Reorder these words lớn make sentences

1. cup/ the/ The/ in/ frog/ is/ ./

_______________________________________________

2. monkey/ The/ eating/ is/ ./

_______________________________________________

3. wearing/ hat/ I’m/ a/ ./

_______________________________________________
Lưu trữ: Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 (sách cũ)

Xem thử

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: i can't understand him because he speaks so quickly

Loạt bài bác Đề ganh đua Toán, Tiếng Việt lớp 2 sở hữu đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của những cuốn sách mới mẻ.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.Giải bài bác tập dượt lớp 2 sách mới mẻ những môn học