đề thi hsg hóa 8

Preview text

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUAN SƠN

ĐỀ THI CHÍNH THỨC Đề đua với 02 trang, 10 câu

Bạn đang xem: đề thi hsg hóa 8

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2017- MÔN THI: HÓA HỌC 8 Thời gian giảo thực hiện bài bác 150 phút, ko kể thời hạn phó đề

Câu 1:(2,0 điểm) Hoàn trở nên những PTHH với sơ vật dụng phản xạ sau (ghi rõ ràng ĐK phản xạ, nếu như có): a. Al + H 2 SO 4 quánh, lạnh lẽo --->Al 2 (SO 4 ) 3 + H 2 S + H 2 O b. Na 2 SO 3 + KMnO 4 + NaHSO 4 --->Na 2 SO 4 + MnSO 4 + K 2 SO 4 + H 2 O c. FexOy+ Al ---->FeO + Al 2 O 3 d. Mg + HNO 3 ----> Mg(NO 3 ) 2 + NH 4 NO 3 + H 2 O Câu 2: (2,0 điểm) Cho 23,6 gam láo hợp ý X bao gồm Mg, Fe, Cu tính năng không còn với dung dịchchứa 18,25 gam HCl nhận được hỗn hợp A và 12,8 gam hóa học ko tan. a) Tính thể tích khí H 2 nhận được ở đktc. b) Tính bộ phận tỷ lệ theo dõi lượng từng sắt kẽm kim loại nhập láo hợp ý X. Câu 3:(2,0 điểm) Khí A với công thức chất hóa học XY 2 , là một trong trong mỗi hóa học khí tạo nên hiện tượng lạ mưa axit. Trong 1 phân tử XY 2 với tổng số phân tử là 69, tổng số phân tử đem năng lượng điện nhiều hơn thế nữa số hạt không đem năng lượng điện là 23. Số phân tử đem năng lượng điện nhập nguyên vẹn tử X thấp hơn số phân tử đem năng lượng điện trong nguyên tử Y là 2. 1. Xác lăm le công thức chất hóa học của A. 2. Nhiệt phân muối hạt Cu(XY 3 ) 2 hoặc muối hạt AgXY 3 đều nhận được khí A theo dõi sơ vật dụng phản ứng sau: Cu(XY 3 ) 2 -------> CuY + XY 2 + Y 2 AgXY 3 -------->Ag + XY 3 + Y 3 Khi tổ chức nhiệt độ phân a gam Cu(XY 3 ) 2 thì nhận được V1 lít láo hợp ý khí, b gam AgXY 3 thì thu được V 2 = 1,2V 1 lít láo hợp ý khí. a) Viết phương trình chất hóa học. Xác lăm le tỉ trọng a/b biết những phản xạ xẩy ra trả toàn và những hóa học khí đo ở nằm trong ĐK nhiệt độ phỏng và áp suất. b) Tính V 1 và V 2 (ở đktc) nếu như a = 56,4 gam. Câu 4:(2,0 điểm) 1. Hỗn hợp ý B bao gồm 2 khí là N 2 O và O 2 với tỉ khối so với khí metan CH 4 là 2,5ính thể tích của từng khí với nhập 12 gam láo hợp ý B ở đktc. 2. Cho 6,75 gam sắt kẽm kim loại M tính năng vừa vặn đầy đủ với hỗn hợp chứa chấp m gam HCl thu được 33,375 gam muối hạt và V (lit) khí H 2 (đktc). Tính m, V và xác lập thương hiệu, kí hiệu chất hóa học của sắt kẽm kim loại M. Câu 5:(2,0 điểm) Nung m gam láo hợp ý A bao gồm KMnO 4 và KClO 3 nhận được hóa học rắn B và khí oxi, lúc đó KClO 3 bị phân bỏ trọn vẹn còn KMnO 4 bị phân bỏ ko trọn vẹn. Trong B có 0,894 gam KCl cướp 8,132 % lượng. Trộn lượng oxi phía trên với không gian theo dõi tỷ lệ thể tích 1: 3 nhập một bình kín nhận được láo hợp ý khí X. Cho vào trong bình 0,528 gam cacbon rồi châm cháy không còn cacbon nhận được láo hợp ý khí Y bao gồm 3 khí nhập tê liệt CO 2 cướp 22,92% thể tích. Tính m. (Coi không gian bao gồm 20% thể tích là oxi sót lại là nitơ). Câu 6:(2,0 điểm) Nung trọn vẹn 15,15 gam hóa học rắn A nhận được hóa học rắn B và 1,68 lít khí oxi (đktc). Trong hợp ý hóa học B với bộ phận tỷ lệ lượng những nguyên vẹn tố: 37,65% oxi; 16,75%

Câu Đáp án Điểm 1 Mỗi PTHH đích 0,5 điểm. Thiếu ĐK trừ 0,25 điểm a. 8Al + 15H 2 SO 4 đặc to  4Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 S + 12H 2 O b. 5Na 2 SO 3 + 2KMnO 4 + 6NaHSO 4 8Na 2 SO 4 + 2MnSO 4 + K 2 SO 4 + 3H 2 O c. 3FexOy + 2(y-x)Al to  3xFeO + (y-x)Al 2 O 3 d. 4Mg + 10HNO 3 4Mg(NO 3 ) 2 + NH 4 NO 3 + 3H 2 O

2,

2 Cu ko tính năng với hỗn hợp HCl nên 12,8 gam là lượng của Cu. Gọi x, hắn theo lần lượt là số mol của Mg, Fe nhập láo hợp ý. (x, hắn > 0). 18, 25 0,5( ) HCl 36, n   mol

PTHH: Mg + 2HCl  MgCl 2 + H 2 (1) x 2x x Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 (2) hắn 2y y Ta có: mhh = 24x + 56y + 12,8 = 23,6 () nhh = 2x + 2y = 0,5 (**) Giải (), (**), tao được x = 0,1; hắn = 0,15.

a) Theo (1), (2): 2

1 0,

0, 25

H 2 HCl 2 n  n   (mol)

VH 2 = 22,4,25 = 5,6 (lit)

b) %mMg =

0,1 .100%

10,17%

23,

%mFe =

0,15 .100%

35,59%

23,

%mCu = 100% - 10,17% - 35,59% = 54,24%

0,

0,

0,

0,

0,

0,

3 1. Gọi số phân tử từng loại nhập nguyên vẹn tử X theo lần lượt là pX, nX,eX; trong nguyên vẹn tử Y theo lần lượt là pY, nY,eY. Ta có: (2pX + nX) + 2.( 2pY + nY) = 69 (1) (2pX + 4pY) – nX – 2nY = 23 (2) 2pX – 2pY = - 2 (3) Từ 1, 2, 3 tao với pX = 7; pY = 8 Vậy X là N và Y là O. CTHH của A là NO 2 2. 2Cu(NO 3 ) 2 t 0  2CuO + 4NO 2 + O 2 (1) 2AgNO 3 t 0  2Ag + 2NO 2 + O 2 (2)

nCu(NO 3 ) 2 = 188

a (mol) -> nNO2 (1) =

2

188 94

a a  mol, nO2 (1) = 376

a mol.

nAgNO 3 = 170

b mol -> nNO2(2) = 170

b mol, nO2 (2) = 340

b mol

0,

0,

0,

0,

Vì V 2 = 1,2V 1 nên nNO 2 (2)  nO 2 (2) = 1,2 ( nNO 2 (1) nO 2 (1))

 ( 170

b + 340

b ) = 1,2. ( 94

a + 376

a )

47 85

a b

 

Vì a = 56,4 gam

nNO 2 (1)  nO 2 (1)= ( 94

a + 376

a ) = 0,75 mol

V 1 = 0,75,4 = 16,8 lít V 2 = 1,2V 1 = 1,2,8 = đôi mươi,16 lít

0,

0,

4 1. Gọi x là số mol của khí N 2 O và hắn là số mol của khí O 2.

Ta có: Mhh = 2,5 = 40 = 2 2 2 2

N O o N O O

m m n n

44 x 32 y x y

= 40  x = 2y

mN O 2  mO 2 = 44x + 32y = 44 + 32y = 12  hắn = 0,1 mol  x = 0,2 mol Vậy VN2O = 0,2,4 = 4,48 lít VO2 = 0,1,4 = 2,24 lít 2. Ta với 2M + 2xHCl  2MClx + xH 2 Gọi a là số mol H 2 nhận được => số mol HCl là 2a Theo lăm le luật bảo toàn lượng tao với : mM + mHCl = mMClx + mH 6,75 + 36,5 = 33,375 + 2a  a = 0,375 mol  VH 2 = 0,375,4 = 8,4 lít  mHCl = 2,375,5 = 27,375 gam nM= 2/x 2 = 0,75/x (mol) MM = mM/nM = 9x Với x = 1 => MM = 9 (loại) Với x = 2 => MM = 18 (loại) Với x = 3 => MM = 27 (Chọn) Vậy M là nhôm kí hiệu là (Al)

0,

0,

0,

0,

0,

0,

5 PTHH:

2KClO 3 2 KCl + 3O 2 (1) 2KMnO 4 K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 (2) Gọi a là tổng số mol oxi dẫn đến ở (1) và (2), sau thời điểm trộn với không gian tao với nhập hỗn hợp X: nO 2 = a + 3a x 20% = 1,6a (mol) nN 2 = 3a x 80% = 2,4a (mol) Ta với nC = 0,528 / 12 = 0,044 (mol) mB = 0,894 x 100 / 8,132 = 10,994 (gam) Theo gt nhập Y với 3 khí nên xẩy ra 2 ngôi trường hợp:

 • TH1: Nếu oxi dư, khi tê liệt cacbon cháy theo dõi phản ứng: C + O 2 → CO 2 (3) tổng số mol khí Y nY = 0,044. 100/22,92 = 0,192 mol bao gồm những khí O 2 dư, N 2 , CO 2. Theo (3) nO 2 phản xạ = nCO 2 + nC = 0,044 mol, nO 2 dư = 1,6a - 0,044→ nY = (1,6a - 0,044) + 2,4a + 0,044 = 0,  a = 0,048  moxi = 0,048. 32 = 1,536 (gam)

0,

0,

0,

to to

3

22,

0, 225

CaCO 100 n   mol

PTHH: FexOy+yCO to xFe + yCO 2 (1) 12 56 x  16 y

0,

CO 2 + Ca(OH) 2  CaCO 3 + H 2 O (2) 0,225  0, Theo (2): nCO 2 = nCaCO 3 = 0,225 mol

Theo (1): nFe O x hắn =

1

y CO 2

n 

12

56 x  16 y

=

0, 225

y

Giải rời khỏi tao được

x y

=

2

3

 x = 2; hắn = 3

 CTHH: Fe 2 O 3. 2. Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 (3)

Theo (3): 2

12

H Fe 160 n  n  = 0,075 mol

VH 2 = 0,075. 22,4 = 1,68 lit

0,

0,

0,

0,

0,

0,

9 1.

M hh = 1,375. 32 = 44 (g/mol)

44 a 2 b 64 c a b c

 

 

= 44

 44a + 2b + 64c = 44a + 44b + 44c  2b + 64c = 44b +44c  42b = 20c  b:c = 20: 42 = 10: 21 Vì M CO 2  Mhh 44 (g/mol) => Tỉ khối của X chỉ tùy theo tỉ trọng mol của H 2 và SO 2 => a:b:c = a: 10: 21 2. a. Chất rắn black color gửi dần dần trở nên đỏ hỏn (hoàn toàn). CuO + H 2 t o  Cu + H 2 O b. Mẩu Na tan dần dần cho tới không còn, với khí ko màu sắc bay rời khỏi. Dung dịch chuyển thành màu sắc hồng (đỏ). 2Na + 2H 2 O  2NaOH + H 2

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

10

a)

32

0, 4( )

CuO 80 n   mol

Gọi a là số mol CuO nhập cuộc phản xạ.  số mol CuO dư là (0,4 – a) (mol) PTHH: CuO + H 2 t o  Cu + H 2 O a a a a X bao gồm Cu và CuO dư. mx = 64a + 80(0,4 – a) = 27,2  a = 0,3 mol

0,

0,

0,

64,

% .100% 70,59%

Cu 27, 2  m  

% mCuO  100%  % mCu29,41% b) nH 2  nCu  a 0,3mol VH 2  22,4,3 6,72lit c) Hiệu suất của phản ứng 0,3 .100% 75% 0, 4

H  

0,

0,

0,

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUAN SƠN

ĐỀ THI CHÍNH THỨC Đề đua với 02 trang, 10 câu

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2017- MÔN THI: HÓA HỌC 8 Thời gian giảo thực hiện bài bác 150 phút, ko kể thời hạn phó đề

Câu 1:(2,0 điểm) Hoàn trở nên những PTHH với sơ vật dụng phản xạ sau (ghi rõ ràng ĐK phản xạ, nếu như có): e. Al + H 2 SO 4 quánh, lạnh lẽo --->Al 2 (SO 4 ) 3 + H 2 S + H 2 O f. Na 2 SO 3 + KMnO 4 + NaHSO 4 --->Na 2 SO 4 + MnSO 4 + K 2 SO 4 + H 2 O g. FexOy+ Al ---->FeO + Al 2 O 3 h. Mg + HNO 3 ----> Mg(NO 3 ) 2 + NH 4 NO 3 + H 2 O Câu 2: (2,0 điểm) Cho 23,6 gam láo hợp ý X bao gồm Mg, Fe, Cu tính năng không còn với dung dịchchứa 18,25 gam HCl nhận được hỗn hợp A và 12,8 gam hóa học ko tan. c) Tính thể tích khí H 2 nhận được ở đktc. d) Tính bộ phận tỷ lệ theo dõi lượng từng sắt kẽm kim loại nhập láo hợp ý X. Câu 3:(2,0 điểm) Khí A với công thức chất hóa học XY 2 , là một trong trong mỗi hóa học khí tạo nên hiện tượng lạ mưa axit. Trong 1 phân tử XY 2 với tổng số phân tử là 69, tổng số phân tử đem năng lượng điện nhiều hơn thế nữa số hạt không đem năng lượng điện là 23. Số phân tử đem năng lượng điện nhập nguyên vẹn tử X thấp hơn số phân tử đem năng lượng điện trong nguyên tử Y là 2. 1. Xác lăm le công thức chất hóa học của A. 2. Nhiệt phân muối hạt Cu(XY 3 ) 2 hoặc muối hạt AgXY 3 đều nhận được khí A theo dõi sơ vật dụng phản ứng sau: Cu(XY 3 ) 2 -------> CuY + XY 2 + Y 2 AgXY 3 -------->Ag + XY 3 + Y 3 Khi tổ chức nhiệt độ phân a gam Cu(XY 3 ) 2 thì nhận được V1 lít láo hợp ý khí, b gam AgXY 3 thì thu được V 2 = 1,2V 1 lít láo hợp ý khí. c) Viết phương trình chất hóa học. Xác lăm le tỉ trọng a/b biết những phản xạ xẩy ra trả toàn và những hóa học khí đo ở nằm trong ĐK nhiệt độ phỏng và áp suất. d) Tính V 1 và V 2 (ở đktc) nếu như a = 56,4 gam. Câu 4:(2,0 điểm) 3. Hỗn hợp ý B bao gồm 2 khí là N 2 O và O 2 với tỉ khối so với khí metan CH 4 là 2,5ính thể tích của từng khí với nhập 12 gam láo hợp ý B ở đktc.

Hướng dẫn chấm

Câu Đáp án Điểm 1 Mỗi PTHH đích 0,5 điểm. Thiếu ĐK trừ 0,25 điểm e. 8Al + 15H 2 SO 4 đặc to  4Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 S + 12H 2 O f. 5Na 2 SO 3 + 2KMnO 4 + 6NaHSO 4 8Na 2 SO 4 + 2MnSO 4 + K 2 SO 4 + 3H 2 O g. 3FexOy + 2(y-x)Al to  3xFeO + (y-x)Al 2 O 3 h. 4Mg + 10HNO 3 4Mg(NO 3 ) 2 + NH 4 NO 3 + 3H 2 O

2,

2 Cu ko tính năng với hỗn hợp HCl nên 12,8 gam là lượng của Cu. Gọi x, hắn theo lần lượt là số mol của Mg, Fe nhập láo hợp ý. (x, hắn > 0). 18, 25 0,5( ) HCl 36, n   mol

PTHH: Mg + 2HCl  MgCl 2 + H 2 (1) x 2x x Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 (2) hắn 2y y Ta có: mhh = 24x + 56y + 12,8 = 23,6 () nhh = 2x + 2y = 0,5 (**) Giải (), (**), tao được x = 0,1; hắn = 0,15.

c) Theo (1), (2): 2

1 0,

0, 25

H 2 HCl 2 n  n   (mol)

VH 2 = 22,4,25 = 5,6 (lit)

d) %mMg =

0,1 .100%

10,17%

23,

%mFe =

0,15 .100%

35,59%

23,

%mCu = 100% - 10,17% - 35,59% = 54,24%

0,

0,

0,

0,

0,

0,

3 1. Gọi số phân tử từng loại nhập nguyên vẹn tử X theo lần lượt là pX, nX,eX; trong nguyên vẹn tử Y theo lần lượt là pY, nY,eY.

Ta có: (2pX + nX) + 2.( 2pY + nY) = 69 (1) (2pX + 4pY) – nX – 2nY = 23 (2) 2pX – 2pY = - 2 (3) Từ 1, 2, 3 tao với pX = 7; pY = 8 Vậy X là N và Y là O. CTHH của A là NO 2 2. 2Cu(NO 3 ) 2 t 0  2CuO + 4NO 2 + O 2 (1) 2AgNO 3 t 0  2Ag + 2NO 2 + O 2 (2)

nCu(NO 3 ) 2 = 188

a (mol) -> nNO2 (1) =

2

188 94

a a  mol, nO2 (1) = 376

a mol.

nAgNO 3 = 170

b mol -> nNO2(2) = 170

b mol, nO2 (2) = 340

Xem thêm: soạn văn vĩnh biệt cửu trùng đài

b mol

Vì V 2 = 1,2V 1 nên nNO 2 (2)  nO 2 (2) = 1,2 ( nNO 2 (1) nO 2 (1))

 ( 170

b + 340

b ) = 1,2. ( 94

a + 376

a )

47 85

a b

 

Vì a = 56,4 gam

nNO 2 (1)  nO 2 (1)= ( 94

a + 376

a ) = 0,75 mol

V 1 = 0,75,4 = 16,8 lít V 2 = 1,2V 1 = 1,2,8 = đôi mươi,16 lít

0,

0,

0,

0,

0,

0,

4 1. Gọi x là số mol của khí N 2 O và hắn là số mol của khí O 2.

Ta có: Mhh = 2,5 = 40 = 2 2 2 2

N O o N O O

m m n n

44 x 32 y x y

= 40  x = 2y

mN O 2  mO 2 = 44x + 32y = 44 + 32y = 12  hắn = 0,1 mol  x = 0,2 mol Vậy VN2O = 0,2,4 = 4,48 lít VO2 = 0,1,4 = 2,24 lít 2. Ta với 2M + 2xHCl  2MClx + xH 2 Gọi a là số mol H 2 nhận được => số mol HCl là 2a Theo lăm le luật bảo toàn lượng tao với : mM + mHCl = mMClx + mH 6,75 + 36,5 = 33,375 + 2a  a = 0,375 mol  VH 2 = 0,375,4 = 8,4 lít  mHCl = 2,375,5 = 27,375 gam nM= 2/x 2 = 0,75/x (mol) MM = mM/nM = 9x Với x = 1 => MM = 9 (loại) Với x = 2 => MM = 18 (loại) Với x = 3 => MM = 27 (Chọn) Vậy M là nhôm kí hiệu là (Al)

0,

0,

0,

0,

0,

0,

5 PTHH:

to

Gọi a, b theo lần lượt là lượng KMnO 4 và KClO 3. PTHH: 2KMnO 4 t o  K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 (1) a/158 a/ 2KClO 3 t o  2KCl + 3O 2 (2) b/122,5 3b/ Vì thể tích O 2 nhận được ở (1) và (2) cân nhau, nên:

a/316 = 3b/

a b

 =

948

245

 3,

0,

0,

0,

8 1.

Đặt CTHH của oxit Fe là FexOy.

3

22,

0, 225

CaCO 100 n   mol

PTHH: FexOy+yCO to xFe + yCO 2 (1) 12 56 x  16 y

0,

CO 2 + Ca(OH) 2  CaCO 3 + H 2 O (2) 0,225  0, Theo (2): nCO 2 = nCaCO 3 = 0,225 mol

Theo (1): nFe O x hắn =

1

y CO 2

n 

12

56 x  16 y

=

0, 225

y

Giải rời khỏi tao được

x y

=

2

3

 x = 2; hắn = 3

 CTHH: Fe 2 O 3. 2. Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 (3)

Theo (3): 2

12

H Fe 160 n  n  = 0,075 mol

VH 2 = 0,075. 22,4 = 1,68 lit

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

9 1.

M hh = 1,375. 32 = 44 (g/mol)

44 a 2 b 64 c a b c

 

 

= 44

 44a + 2b + 64c = 44a + 44b + 44c  2b + 64c = 44b +44c  42b = 20c  b:c = 20: 42 = 10: 21 Vì M CO 2  Mhh 44 (g/mol) => Tỉ khối của X chỉ tùy theo tỉ trọng mol của H 2 và SO 2 => a:b:c = a: 10: 21 2. a. Chất rắn black color gửi dần dần trở nên đỏ hỏn (hoàn toàn). CuO + H 2 t o  Cu + H 2 O b. Mẩu Na tan dần dần cho tới không còn, với khí ko màu sắc bay rời khỏi. Dung dịch chuyển

0,

0,

0,

0,

0,

0,

thành màu sắc hồng (đỏ). 2Na + 2H 2 O  2NaOH + H 2

0,

0,

10

d) 32 0, 4( ) CuO 80 n   mol

Gọi a là số mol CuO nhập cuộc phản xạ.  số mol CuO dư là (0,4 – a) (mol) PTHH: CuO + H 2 t o  Cu + H 2 O a a a a X bao gồm Cu và CuO dư. mx = 64a + 80(0,4 – a) = 27,2  a = 0,3 mol 64, % .100% 70,59% Cu 27, 2  m  

% mCuO  100%  % mCu29,41% e) nH 2  nCu  a 0,3mol VH 2  22,4,3 6,72lit f) Hiệu suất của phản ứng 0,3 .100% 75% 0, 4

H  

0,

0,

0,

0,

0,

0,

UBND HUYỆN KINH MÔN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2017 -

MÔN THI: HÓA HỌC- LỚP 8

Thời gian giảo thực hiện bài: 120 phút (Đề gồm: 05 câu, 01 trang) Câu I (2 điểm)

 1. Chọn những hóa học tương thích ứng với từng vần âm. Viết phương trình chất hóa học trả thành chuỗi phản xạ sau: A O 2 C D

Biết D là hợp ý hóa học tan được nội địa tạo ra hỗn hợp thực hiện quỳ tím hóa xanh rì. 2. Nêu hiện tượng lạ để ý được,ghi chép phương trình chất hóa học phân tích và lý giải. Khi cho 1 viên kẽm (Zn) nhập ống thử chứa chấp hỗn hợp axit: H 2 SO 4 (loãng) 3. Hoàn trở nên những phương trình chất hóa học theo dõi sơ vật dụng phản xạ sau. a. Na + H 3 PO 4 Na 3 PO 4 +? b. FexOy + CO Fe 3 O 4 + CO 2 c. Fe 3 O 4 + HCl FeCl 2 + FeCl 3 +? d. CxHyOz + O 2 CO 2 + H 2 O Câu II (2 điểm) 1. Nêu cách thức chất hóa học phân biệt những khí nhập 4 lọ riêng lẻ sau: O 2 , H 2 , CO 2 , N 2. 2. Hoà tan 5,72 gam Na 2 CO 3 .xH 2 O nhập 44,28 gam nước được hỗn hợp với nồng độ 4,24%. Xác lăm le công thức tinh nghịch thể ngậm nước. Câu III (2 điểm) 1. Hình vẽ mặt mày tế bào mô tả thử nghiệm pha chế O 2 nhập chống thí nghiệm bằng phương pháp nhiệt độ phân KMnO 4. Hãy mang đến biết: Khí O 2 được thu bởi vì cách thức nào? Phương pháp này dựa bên trên đặc thù này của O 2? Viết phương trình chất hóa học.

 1. Cho luồng khí H 2 (dư) theo lần lượt trải qua những ống vướng tiếp nối nhau đựng những oxit nung nóng trong từng ống riêng lẻ sau: ống 1 chứa chấp 0,01 mol CaO; ống 2 chứa chấp 0,01 mol Fe 3 O 4 ; ống 3

to + H 2 +Na

c. Fe 3 O 4 + 8HCl FeCl 2 + 2FeCl 3 + 4H 2 O d. CxHyOz +(x +y/4 – z/2) O 2 vĩ đại xCO 2 + y/2 H 2 O

0,

0,

II

1 - Đánh STT từng lọ khí cần thiết nhận thấy. Dẫn một lượng từng khí qua quýt que đóm còn kêu ca hồng. Nếu thấy 1 khí này thực hiện que đóm rực rỡ tê liệt là khí O 2. Các khí sót lại ko thực hiện que đóm rực rỡ.

 • Dẫn những khí còn lai trải qua hỗn hợp nước vôi nhập lấy dư. Nếu thấy một hóa học khí này phản xạ thực hiện nước vôi nhập vẩn đục white này là khí CO 2. Các khí sót lại ko thực hiện vẩn đục nước vôi. CO 2 + Ca(OH) 2 CaCO 3 + H 2 O

 • Đốt những khí sót lại, khí này cháy với ngọn lửa màu xanh lá cây nhạt nhẽo là khí H 2

H 2 + O 2 vĩ đại H 2 O

 • Khí ko cháy là N 2

0,

0,

0,

0,

2 Khối lượng Na 2 CO 3 với nhập 5,72 g là:

mNa2CO3 = 5,72. 108/( 106+18x) g Khối lượng hỗn hợp thu được: mdd =5,72 + 44,28 =50 g Ta có: 4,24 =. Giải rời khỏi được x= Vậy công thức tinh nghịch thể là Na 2 CO 3 .10H 2 O

0,

0,

III 1 - Khí O 2 được thu bởi vì cách thức tách địa điểm của nước. Trên hạ tầng tính hóa học O 2 ko phản xạ với nước và O 2 không nhiều tan nội địa.

PTHH: 2KMnO 4 vĩ đại K 2 MNO 4 + MnO 2 + O 2

0,

0,

2 - Ống 1 ko xẩy ra phản xạ. Sau phản xạ mCaO = 0,01x 56 = 0, (g)

 • Ống 2 với phản ứng: 4H 2 + Fe 3 O 4 vĩ đại 3Fe + 4H 2 O 0,01 0,03 0, (mol) Sau phản xạ lượng hóa học rắn nhập ống 2 là mFe = 0,03x56 = 1, (g)

 • Ống 3 ko sảy rời khỏi phản xạ. Khối lượng hóa học rắn sau: m Al 2 O 3 = 0,02x 102 = 2,04 (g)

 • Ống 4 với phản ứng: H 2 + CuO vĩ đại Cu + H 2 O 0,01 0,01 0,01 ( mol) Sau phản xạ lượng hóa học rắn nhập ống 2 là: mCu = 0,01x64 = 0,64(g)

 • Ống 5 Có phản ứng: H 2 O + Na 2 O 2NaOH nban đầu 0,05 0,06 (mol) np/ư 0,05 0,05 0,1 ( mol)

0,

0,

0,

0,

0,

nsau p/ư 0,01 0,1 (mol) Sau phản xạ lượng hóa học rắn nhập ống 5 là : mrắn = 0,01x62 + 0,1x40 = 4,62 (g) Hoặc mrắn = 0,05x 18 + 0,06x 62 = 4,62 (g) IV 1 H 2 + CuO vĩ đại Cu + H 2 O gọi số mol của H 2 là x mol Áp dụng đlbt lượng tao có 2x + đôi mươi = 16,8 + 18x x = 0, VH2 = 0,2 x 22,4 = 4,48 lít

0,

0,

0,

0,

2 PTHH: 2K + 2HCl 2KCl + H 2 (1) R + 2HCl RCl 2 + H 2 (2)

Gọi x, hắn theo lần lượt là số mol của K, R nhập hh (x, hắn >0). Coi khối lương mol của R đó là R (g/mol) Theo bài bác rời khỏi tao có: 39x + Ry = 8,7 (3)

Theo bài bác và PTHH: 0,5x + hắn = 0,25 hoặc 39x + 78y = 19,5 (4) Từ (3), (4) : R = 78- 11,7: hắn. Kết phù hợp với hắn < 0,25 suy ra R < 34,8 (I)

Mặt không giống R + 2HCl RCl 2 + H 2 (2) 9/R 9/R (mol) Theo bài bác 9/R < 11/ 22,4 hoặc R > 18,3 (II) Kết hợp ý (I), (II) tao thấy chỉ mất Mg (24) hóa trị II thỏa mãn nhu cầu.

0,

0,

0,

0,

1 - nX = 0,15 mol

 • Hỗn hợp ý X bao gồm 5 hóa học đều phải sở hữu bộ phận lăm le tính tương đương nhau là chứa C, H. Vậy tao rất có thể coi mX = mC + mH = 12x (12,32: 22,4) + 1x 2 x(10,8:18) = 6,6 + 1, = 7,8 (gam)

 • Khối lượng mol khoảng của X = 7,8 : 0,15 = 52 (g/mol)

 • Tỉ khối của X đối với H 2 là 52: 2 = 26

0,

0,

0,

0,

2 PTHH

2 2 3 2

Fe 2 (1) 2Al 6 2 3 (2)

HCl FeCl H HCl AlCl H

     

56

27

Fe

Al

n amol

Xem thêm: thể tích khối cầu ngoại tiếp hình lập phương

n amol

Để cân nặng thăng bởi vì thì lượng khí H 2 sinh rời khỏi ở hai phản xạ bên trên là như nhau. Vì   Fe 56 Al 27 n a n a và lượng H 2 sinh rời khỏi ở hai phản xạ bên trên phụ thuộc vào HCl là như nhau.

0,

0,

0,

0,

Câu 7(2,0 điểm): Một láo hợp ý X rất có thể tích 17,92 lít bao gồm hiđro và axetilen C 2 H 2 ,

có tỉ khối đối với nitơ là 0,5. Đốt láo hợp ý X với 35,84 lít khí oxi. Phản ứng kết thúc, làm

lạnh nhằm khá nước dừng tụ không còn được láo hợp ý khí Y. Các khí đều đo ở ĐK tiêu

chuẩn.

1) Viết phương trình hoá học tập xẩy ra.

2) Xác lăm le % thể tích và % lượng của Y.

Câu 8(3,0điểm): Nung 500gam đá vôi chứa chấp 95% CaCO 3 phần sót lại là tạp chất

không bị phân huỷ. Sau một thời hạn người tao nhận được hóa học rắn A và khí B.

1) Viết PTHH xẩy ra và Tính lượng hóa học rắn A nhận được ,biết hiệu suất phân huỷ

CaCO 3 là 80 %

2) Tính % lượng CaO với nhập hóa học rắn A và thể tích khí B nhận được (ở ĐKTC).

Câu 9(3,0 điểm): Nung m gam láo hợp ý A gồ KMnO 4 và KClO 3 nhận được hóa học rắn

B và khí oxi, khi tê liệt KClO 3 bị phân bỏ trọn vẹn còn KMnO 4 bị phân bỏ không

hoàn toàn. Trong B với 0,894 gam KCl cướp 8,132% lượng. Trộn lượng oxi ở

trên với không gian theo dõi tỉ trọng thể tích 1:3 vào phía trong bình kín nhận được láo hợp ý khí X. Cho

vào bình 0,528 gam cacbon rồi châm cháy không còn cacbon nhận được láo hợp ý khí Y bao gồm 3

khí nhập tê liệt CO 2 cướp 22,92% thể tích. Tính m.(Coi không gian bao gồm 20% thể tích là

oxi sót lại là nitow).

Cho: Mg =24, Fe =56,H=1,Cl=35,5,K =39, Ca=40,C=12, O =16, N=14, Mn=

55, Cu=64)

HẾT

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỌ XUÂN

TRƯỜNG trung học cơ sở XUÂN THẮNG

HƯỚNG DẪN CHẤM

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CẤP

HUYỆN NĂM HỌC: 2018-

Môn thi: Hóa học Hướng dẫn chấm bao gồm có: 04 trang

CÂU ĐÁP ÁN Thang

điểm

Câu 1

2điểm

Mỗi PTHH đích mang đến 0,25đ.

a) Fe + H 2 SO 4 FeSO 4 + H 2

b) 2Na + 2H 2 O 2 NaOH + H 2

c) BaO + H 2 O Ba(OH) 2

d) 3 Fe + 2 O 2 vĩ đại Fe 3 O 4

e) S + O 2 vĩ đại SO 2

f) 2Fe + 6H 2 SO4 quánh vĩ đại Fe 2 (SO 4 ) 3 + 6H 2 O + 3SO 2 

g) 3Cu + 8HNO 3 3Cu(NO 3 ) 2 + 4H 2 O + 2NO 

h ) 2FexOy+ (6x-2y)H 2 SO4 quánh vĩ đại xFe 2 (SO 4 ) 3 + (3x-2y)SO 2 

+ (6x-2y)H 2 O

Lưu ý: HS khôg ghi chép ĐK hoặc ko thăng bằng trừ 1/2số điểm.

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Câu 2

2 đ

- Đánh số trật tự và trích khuôn test cho từng thứ tự thực hiện thử nghiệm.

- Cho những khuôn test theo lần lượt tính năng với nước

+ Mẫu test này ko tính năng và ko tan nội địa là CuO.

+ Những khuôn test sót lại đều tính năng với nước sẽ tạo rời khỏi những dung

dịch.

PTHH: CaO + H 2 O Ca(OH) 2

P 2 O 5 + 3H 2 O 2H 3 PO 4

Na 2 O + H 2 O 2 NaOH

- Nhỏ theo lần lượt những hỗn hợp vừa vặn nhận được nhập quỳ tím.

+ Dung dịch thực hiện quỳ tím gửi trở nên red color =>Chất ban sơ là

P 2 O 5.

+ Những hỗn hợp thực hiện quỳ tím gửi trở nên màu xanh lá cây là nhì dd

bazơ.

- Sục khí CO gấp đôi lượt nhập nhì hỗn hợp bazơ.

Dung dịch này xuất hiện nay kết tủa white => hóa học ban sơ là CaO.

Dung dịch sót lại không tồn tại kết tủa => Chất ban sơ là Na 2 O.

PTHH: Ca(OH) 2 + CO 2 CaCO 3  + H 2 O.

2NaOH + CO 2 Na 2 CO 3 + H 2 O.

- Dán nhãn những lọ.

0,125đ

0,25đ

0,125đ

0,125đ

0,125đ

0,125đ

0,25đ

0,25đ

0,125đ

0,125đ

0,125đ

0,125đ

0,125đ

Câu 3

2 đ

1. + Oxít : FeO và SO 3.

+ Axit : HNO 3 và H 2 S.

+ Muối: Ca(H 2 PO 4 ) 2 và MgSO 3.

0,25đ

0,25đ

0,25đ