để khai báo thủ tục trong pascal bắt đầu bằng từ khóa

Để khai báo giấy tờ thủ tục vô Pascal chính thức vị kể từ khóa

A. Program.

B. Procedure.

C. Function.

D. Var.

Trả Lời

Hỏi chi tiết

...Xem thắc mắc chi tiết

Quảng cáo

1 câu trả lời 29914

Để khai báo giấy tờ thủ tục vô Pascal chính thức vị kể từ khóa Procedure. Cấu trúc khai báo thủ tục:

Procedure <tên thủ tục> [(<danh sách tham ô số>)];

[<phần khai báo>]

Begin

[<dãy những lệnh>]

End;

Đáp án: B

0 bình luận

Quảng cáo

Câu chất vấn hot nằm trong mái ấm đề