để khai báo hàm trong pascal bắt đầu bằng từ khóa

đã căn vặn trong Lớp 11

Tin học

· 16:29 25/06/2020

Báo cáo

Để khai báo hàm vô Pascal chính thức vì chưng kể từ khóa

A. Program.

B. Procedure.

C. Function.

D. Var.

Trả Lời

Hỏi chi tiết

Trả điều vô APP VIETJACK

...Xem thắc mắc chi tiết

Quảng cáo

1 câu trả lời 14739

Nguyễn Lan Hương

3 năm trước

Để khai báo hàm vô Pascal chính thức vì chưng kể từ khóa Function (hàm).

Cấu trúc khai báo hàm: Function <tên hàm> [(<danh sách tham ô số>)] : <kiểu dữ liệu>;

Đáp án: C

0 bình luận

Quảng cáo

Câu căn vặn hot nằm trong mái ấm đề