đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp

Câu hỏi:

02/08/2019 116,181

A.  Làm tăng độ dài rộng chiều nhiều năm của cây

Bạn đang xem: đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp

B. Diễn rời khỏi sinh hoạt của tầng sinh bần

Đáp án chủ yếu xác

C. Diễn rời khỏi cả ở cây Một lá nõn và cây Hai lá mầm

D. Diễn rời khỏi sinh hoạt của tế bào phân sinh đỉnh

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sinh trưởng loại cung cấp là sự việc phát triển bề ngang của cây?

A. Do tế bào phân sinh mặt mày của cây thân thuộc thảo tạo nên ra

B. Do tế bào phân sinh mặt mày của cây thân thuộc mộc tạo nên ra

C. Do tế bào phân sinh mặt mày của cây Một lá nõn tạo nên ra

D. Do tế bào phân sinh lóng của cây tạo nên ra

Câu 2:

Phát biểu đích thị về tế bào phân sinh mặt mày và tế bào phân sinh lóng là?

A. Mô phân sinh mặt mày và tế bào phân sinh lóng đem ở thân thuộc cây Một lá mầm

B. Mô phân sinh mặt mày đem ở thân thuộc cây Một lá nõn, còn tế bào phân sinh lóng đem ở thân thuộc cây Hai lá mầm

C. Mô phân sinh mặt mày đem ở thân thuộc cây Hai lá nõn, còn tế bào phân sinh rét đem ở thân thuộc cây Một lá mầm

D. Mô phân sinh mặt mày và tế bào phân sinh rét đem ở thân thuộc cây Hai lá mầm

Câu 3:

Xét  các điểm lưu ý sau:

(1) thực hiện tăng độ dài rộng chiều ngang của cây

(2) Diễn rời khỏi hầu hết ở cây Một lá nõn và giới hạn ở cây Hai lá mầm

(3) ra mắt sinh hoạt của tầng sinh mạch

(4) ra mắt sinh hoạt của tầng sinh xấu xa (vỏ)

(5) chỉ thực hiện tăng chiều nhiều năm của dây

Những điểm lưu ý bên trên không tồn tại ở phát triển loại cung cấp là

A. (1) và (4)         

B. (2) và (5)

Xem thêm: soạn bài đây thôn vĩ dạ

C. (1), (3) và (5)         

D. (2), (3) và (5)

Câu 4:

Cho những thành phần sau:

(1) đỉnh dễ

(2) Thân

(3) chồi nách

(4) Chồi đỉnh

(5) Hoa

(6) Lá

Mô phân sinh đỉnh không tồn tại ở

A. (1), (2) và (3)

B. (2), (3) và (4)

C. (3), (4) và (5)

D. (2), (5) và (6)

Câu 5:

Ở cây Hai lá nõn, tính kể từ ngọn cho tới rễ là những loại tế bào phân sinh bám theo loại tự?

A. Mô phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh mặt mày →  mô phân sinh đỉnh rễ

B. Mô phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh đỉnh rễ →  mô phân sinh bên

C. Mô phân sinh đỉnh rễ → tế bào phân sinh mặt mày →  mô phân sinh bên

D. Mô phân sinh mặt mày → tế bào phân sinh đỉnh ngọn →  mô phân sinh đỉnh rễ

Câu 6:

Quan sát  mặt cắt theo đường ngang thân thuộc,  sinh trưởng loại cung cấp bám theo trật tự kể từ ngoài vô vào thân thuộc là?

A. Bần → tầng sinh xấu xa → mạch rây loại cung cấp → tầng phân sinh mặt mày → mộc dác → mộc lõi

B. Bần → tầng sinh xấu xa → mạch rây sơ cung cấp → tầng sinh mạch → mộc loại cung cấp → mộc sơ cấp

C. Bần → tầng sinh xấu xa → mạch rây sơ cung cấp → mạch rây loại cung cấp →tầng sinh mạch à  gỗ loại cung cấp → mộc sơ cấp

Xem thêm: thực dân pháp lấy cớ gì để tấn công bắc kì lần thứ hai

D. Tầng sinh xấu xa → xấu xa → mạch rây sơ cung cấp → tầng sinh mạch → mộc loại cung cấp → tủy