đặc điểm không có ở sinh trưởng sơ cấp là

Câu hỏi:

02/08/2019 116,210

A.  Làm tăng độ cao thấp chiều nhiều năm của cây

Bạn đang xem: đặc điểm không có ở sinh trưởng sơ cấp là

B. Diễn rời khỏi sinh hoạt của tầng sinh bần

Đáp án chủ yếu xác

C. Diễn rời khỏi cả ở cây Một lá chồi và cây Hai lá mầm

D. Diễn rời khỏi sinh hoạt của tế bào phân sinh đỉnh

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sinh trưởng loại cung cấp là việc phát triển bề ngang của cây?

A. Do tế bào phân sinh mặt mũi của cây đằm thắm thảo tạo ra ra

B. Do tế bào phân sinh mặt mũi của cây đằm thắm mộc tạo ra ra

C. Do tế bào phân sinh mặt mũi của cây Một lá chồi tạo ra ra

D. Do tế bào phân sinh lóng của cây tạo ra ra

Câu 2:

Phát biểu đích thị về tế bào phân sinh mặt mũi và tế bào phân sinh lóng là?

A. Mô phân sinh mặt mũi và tế bào phân sinh lóng sở hữu ở đằm thắm cây Một lá mầm

B. Mô phân sinh mặt mũi sở hữu ở đằm thắm cây Một lá chồi, còn tế bào phân sinh lóng sở hữu ở đằm thắm cây Hai lá mầm

C. Mô phân sinh mặt mũi sở hữu ở đằm thắm cây Hai lá chồi, còn tế bào phân sinh rét sở hữu ở đằm thắm cây Một lá mầm

D. Mô phân sinh mặt mũi và tế bào phân sinh rét sở hữu ở đằm thắm cây Hai lá mầm

Câu 3:

Xét  các điểm lưu ý sau:

(1) thực hiện tăng độ cao thấp chiều ngang của cây

(2) Diễn rời khỏi đa số ở cây Một lá chồi và giới hạn ở cây Hai lá mầm

(3) ra mắt sinh hoạt của tầng sinh mạch

(4) ra mắt sinh hoạt của tầng sinh xấu xí (vỏ)

(5) chỉ thực hiện tăng chiều nhiều năm của dây

Những điểm lưu ý bên trên không tồn tại ở phát triển loại cung cấp là

A. (1) và (4)         

B. (2) và (5)

Xem thêm: để biến một số dầu thành mỡ rán hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình

C. (1), (3) và (5)         

D. (2), (3) và (5)

Câu 4:

Cho những phần tử sau:

(1) đỉnh dễ

(2) Thân

(3) chồi nách

(4) Chồi đỉnh

(5) Hoa

(6) Lá

Mô phân sinh đỉnh không tồn tại ở

A. (1), (2) và (3)

B. (2), (3) và (4)

C. (3), (4) và (5)

D. (2), (5) và (6)

Câu 5:

Ở cây Hai lá chồi, tính kể từ ngọn cho tới rễ là những loại tế bào phân sinh theo đuổi loại tự?

A. Mô phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh mặt mũi →  mô phân sinh đỉnh rễ

B. Mô phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh đỉnh rễ →  mô phân sinh bên

C. Mô phân sinh đỉnh rễ → tế bào phân sinh mặt mũi →  mô phân sinh bên

D. Mô phân sinh mặt mũi → tế bào phân sinh đỉnh ngọn →  mô phân sinh đỉnh rễ

Câu 6:

Quan sát  mặt cắt theo đường ngang đằm thắm,  sinh trưởng loại cung cấp theo đuổi trật tự kể từ ngoài vô vào đằm thắm là?

A. Bần → tầng sinh xấu xí → mạch rây loại cung cấp → tầng phân sinh mặt mũi → mộc dác → mộc lõi

B. Bần → tầng sinh xấu xí → mạch rây sơ cung cấp → tầng sinh mạch → mộc loại cung cấp → mộc sơ cấp

C. Bần → tầng sinh xấu xí → mạch rây sơ cung cấp → mạch rây loại cung cấp →tầng sinh mạch à  gỗ loại cung cấp → mộc sơ cấp

Xem thêm: sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa gì đối với cây

D. Tầng sinh xấu xí → xấu xí → mạch rây sơ cung cấp → tầng sinh mạch → mộc loại cung cấp → tủy