công thức hằng đẳng thức

Bạn ham muốn giải được những vấn đề tương quan cho tới giải phương trình, nhân phân tách những nhiều thức, đổi khác biểu thức bên trên cấp cho học tập trung học cơ sở và trung học phổ thông thì chúng ta cần thiết nắm rõ được 7 hằng đẳng thức xứng đáng nhớ như bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu, hiệu của nhị bình phương, lập phương của một tổng, lập phương của một hiệu, tổng nhị lập phương và hiệu nhị lập phương. Để lần hiểu tăng về những hằng đẳng thức này, tất cả chúng ta nằm trong lần hiểu qua loa nội dung bài viết tiếp sau đây.

Công thức 7 hằng đẳng thức xứng đáng nhớ

Bạn đang xem: công thức hằng đẳng thức

7-hang-dang-thuc-dang-nho

1. Bình phương của một tổng

Bình phương của một tổng tiếp tục vày bình phương của số loại nhất nằm trong nhị phiên tích của số loại nhất và số loại nhị, tiếp sau đó cùng theo với bình phương của số loại nhị.

(a+b)2 = a2 + 2ab + b2

Ví dụ:

a) Tính ( a + 2)2.

b) Viết biểu thức x2+ 4x + 4 bên dưới dạng bình phương của một tổng.

Lơi giải:

a) Ta có: ( a + 2)2= a2+ 2.a.2 + 22 = a2 + 4a + 4.

b) Ta đem x2+ 4x + 4 = x2+ 2.x.2 + 22 = ( x + 2 )2.

2. Bình phương của một hiệu

Bình phương của một hiệu tiếp tục vày bình phương của số loại nhất trừ cút nhị phiên tích của số loại nhất và số loại nhị, tiếp sau đó cùng theo với bình phương của số loại nhị.

(a – b)2 = a2 – 2ab + b2

Ví dụ: Tính (3x -y)2

Ta có: (3x -y)= (3x)2 – 2.3x.nó + y= 9x2 – 6xy + y

3. Hiệu của nhị bình phương

Hiệu nhị bình phương nhị số vày tổng nhị số tê liệt, nhân với hiệu nhị số tê liệt.

a2 – b2 = (a-b)(a+b)

Ví dụ: Tính (x – 2)(x +2)

Ta có: (x – 2)(x +2) = x2 – 22 = x2 – 4

4. Lập phương của một tổng

Lập phương của một tổng nhị số vày lập phương của số loại nhất, cùng theo với tía phiên tích bình phương số loại nhất nhân số loại nhị, cùng theo với tía phiên tích số loại nhất nhân với bình phương số loại nhị, rồi cùng theo với lập phương của số loại nhị.

(a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3

Ví dụ: Tính: (2x2+3y)3

(2x2+3y)3 =(2x2)3 + 3(2x2)2.(3y) + 3(2x2).(3y)2 + (3y)3 = 8x6 + 36x4y + 54x2y2 + 27y3

5. Lập phương của một hiệu

Lập phương của một hiệu nhị số vày lập phương của số loại nhất, trừ cút tía phiên tích bình phương của số loại nhất nhân với số loại nhị, cùng theo với tía phiên tích số loại nhất nhân với bình phương số loại nhị, tiếp sau đó trừ cút lập phương của số loại nhị.

(a – b)3 = a3 – 3a2b + 3ab2 – b3

Ví dụ: Tính (x – 3)3

(x – 3)3 = x3 – 3.x2.3 + 3.x.32 – 33 = x3 – 9x2 + 27x – 27

6. Tổng nhị lập phương

 Tổng của nhị lập phương nhị số vày tổng của nhị số tê liệt, nhân với bình phương thiếu thốn của hiệu nhị số tê liệt.

a3 + b3 = (a + b)(a2 – ab + b2)

Ví dụ: Viết bên dưới dạng tích x3 + 64

x3 + 64 = x3 + 43 = (x+4)(x2-4x+42) = (x+4)(x2-4x+16)

7. Hiệu nhị lập phương

Hiệu của nhị lập phương của nhị số vày hiệu nhị số tê liệt nhân với bình phương thiếu thốn của tổng của nhị số tê liệt.

a3 – b3 = (a – b)(a2 + ab + b2)

Ví dụ:

a, Tính 53– 23.
b) Viết biểu thức ( x – 2y )( x2+ 2xy + 4y2) bên dưới dạng hiệu nhị lập phương

Hướng dẫn:

a) Ta có: 53– 23= ( 5 – 2 )( 52 + 5.2 + 22 ) = 3.39 = 117.
b) Ta đem : ( x – 2y )( x2+ 2xy + 4y2) = x3 – (2y)3 = x3 – 8y3.

Tham khảo thêm:

 • Bất đẳng thức Cosi và những dạng bài xích luyện đem tiếng giải cụ thể kể từ A – Z
 • Định lý Sin, Cos và công thức sin cos nhập tam giác cụ thể kể từ A – Z
 • Hệ thức lượng nhập tam giác vuông, cân nặng, thường
 • Công thức lượng giác lớp 9, lớp 10, lớp 11

Hệ trái ngược hằng đẳng thức

Ngoài rời khỏi, 7 hằng đẳng thức kỷ niệm bên trên thì tất cả chúng ta còn tồn tại hệ trái ngược của 7 hằng đẳng thức bên trên. Thường dùng trong lúc đổi khác lượng giác chứng tỏ đẳng thức, bất đẳng thức,…

Hệ trái ngược với hằng đẳng thức bậc 2

 • (a + b)2 = (a – b)2 + 4ab
 • (a – b)2 = (a + b)2 – 4ab
 • a2 + b2 = (a + b)2 – 2ab
 • (a + b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2ab + 2ac + 2bc
 • (a + b – c)2 = a2 + b2 + c2 + 2ab – 2ac – 2bc
 • (a – b – c)2 = a2 + b2 + c2 – 2ab – 2ac – 2bc

Hệ trái ngược với hằng đẳng thức bậc 3

 • a3 + b3 = (a + b)3 – 3a2b – 3ab2
 • a3 + b3 = (a + b)3 – 3ab(a + b)
 • a3 – b3 = (a – b)3 + 3a2b – 3ab2
 • a3 – b3 = (a – b)3 + 3ab(a – b)
 • a3 + b3 + c3 – 3abc = (a + b + c)(a2 + b2 + c2 – ab – bc – ca)
 • (a – b)3 + (b – c)3 + (c – a)3 = 3(a -b)(b – c)(c – a)
 • (a + b + c)= a3 + b3 + c+ 3(a +b)(b +c)(c + a)

Hệ trái ngược tổng quát

 • an + bn = (a + b)(an-1 – an-2b + an-3b2 – an-4b3 +…+ a2bn-3 – a.bn-2 + bn-1)
 • an – bn =(a – b)(an-1 + an-2b + an-3b2 +…+ a2bn-3 + abn-2 + bn-1)

Một số hệ trái ngược không giống của hằng đẳng thức

 • (a + b)(b + c)(c + a) – 8abc = a(b – c)2 + b(c – a)2 + c(a – b)2
 • (a + b)(b + c)(c + a) = (a + b + c)(ab + bc + ca) – abc

Các dạng bài xích luyện 7 hằng đẳng thức xứng đáng nhớ

Dạng 1: Tính độ quý hiếm của những biểu thức.

Tính độ quý hiếm của biểu thức : A = x2 – 4x + 4 bên trên x = -1

Lời giải.

Ta đem : A = x2 – 4x + 4 = x2 – 2.x.2 + 22 = (x – 2)2

Tại x = -1 : A = ((-1) – 2)2 = (-3)2 = 9

⇒ Kết luận: Vậy bên trên x = -1 thì A = 9

Dạng 2: Chứng minh biểu thức A nhưng mà ko dựa vào biến.

Ví dụ: Chứng minh biểu thức sau ko tùy thuộc vào x: A = (x – 1)2 + (x + 1)(3 – x)

Lời giải.

Ta có: A =(x – 1)2 + (x + 1)(3 – x) = x2 – 2x + 1 – x2 + 3x + 3 – x = 4 : hằng số ko tùy thuộc vào biến chuyển x.

Xem thêm: để đưa ra màn hình giá trị của biến a kiểu nguyên và biển b kiểu thức ta dùng lệnh

Dạng 3: sít dụng nhằm lần độ quý hiếm nhỏ nhất và độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức.

Ví dụ: Tính độ quý hiếm nhỏ nhất của biểu thức: A = x2 – 2x + 5

* Lời giải:

Ta đem : A = x2 – 2x + 5 = (x2 – 2x + 1) + 4 = (x – 1)2 + 4

Vì (x – 1)2 ≥ 0 với từng x.

⇒ (x – 1)2 + 4 ≥ 4 hoặc A ≥ 4

Vậy độ quý hiếm nhỏ nhất của A = 4, Dấu “=” xẩy ra khi : x – 1 = 0 hoặc x = 1

⇒ Kết luận GTNN của A là: Amin = 4 ⇔ x = 1

Dạng 4: Chứng minh đẳng thức đều bằng nhau.

Ví dụ: Tính độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức: A = 4x – x2

Lời giải:

Ta đem : A = 4x – x2 = 4 – 4 + 4x – x2 = 4 – (4 – 4x + x2) = 4 – (x2 – 4x + 4) = 4 – (x – 2)2

Vì (x – 2)2 ≥ 0 với từng x ⇔ -(x – 2)2 ≤ 0 với từng x

⇔ 4 – (x – 2)2 ≤ 4 [cộng 2 vế với 4]

⇔ A ≤ 4 Dấu “=” xẩy ra khi : x – 2 = 0 hoặc x = 2

⇒ Kết luận GTLN của A là: Amax = 4 ⇔ x = 2.

Dạng 5: Chứng minh bất đẳng thức

Ví dụ: Chứng minh đẳng thức sau đúng: (a + b)3 – (a – b)3 = 2b(3a2 + b2)

Lời giải:

Đối với dạng toán này tất cả chúng ta đổi khác VT = VP hoặc VT = A và VP = A

Ta có: VT = (a + b)3 – (a – b)3

= (a3 + 3a2b + 3ab2 + b3) – (a3 – 3a2b + 3ab2 – b3)

= a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 – a3 + 3a2b – 3ab2 + b3

= 6a2b + 2b3

= 2b(3a2 + b2) = VP (đpcm).

⇒ Kết luận, vậy :(a + b)3 – (a – b)3 = 2b(3a2 + b2)

Dạng 6: Phân tích nhiều thức trở thành nhân tử.

Ví dụ 1: Phân tích nhiều thức sau trở thành nhân tử: A = x2 – 4x + 4 – y2

Lời giải:

Ta đem : A = x2 – 4x + 4 – y2 [để ý x2 – 4x + 4 đem dạng hằng đẳng thức]

= (x2 – 4x + 4) – y2 [nhóm hạng tử]

= (x – 2)2 – y2 [xuất hiện nay đẳng thức số A2 – B2]

= (x – 2 – nó )( x – 2 + y)

⇒ A = (x – 2 – nó )( x – 2 + y)

Ví dụ 2: phân tính A trở thành nhân tử biết: A = x3 – 4x2 + 4x

= x(x2 – 4x + 4)

= x(x2 – 2.2x + 22)

= x(x – 2)2

Dạng 7: Tìm độ quý hiếm của x

Ví dụ:Tìm độ quý hiếm củ x biết: x2( x – 3) – 4x + 12 = 0

Lời giải.

x2 (x – 3) – 4x + 12 = 0

⇔ x2 (x – 3) – 4(x – 3) = 0

⇔ (x – 3) (x2 – 4) = 0

⇔ (x – 3)(x – 2)(x + 2) = 0

⇔ (x – 3) = 0 hoặc (x – 2) = 0 hoặc (x + 2) = 0

⇔ x = 3 hoặc x = 2 hoặc x = –2

⇒ Kết luận, vậy nghiệm : x = 3; x = 2; x = –2

Hy vọng với những kiến thức và kỹ năng về 7 hằng đẳng thức kỷ niệm và những dạng bài xích luyện thông thường bắt gặp nhưng mà Shop chúng tôi một vừa hai phải share hoàn toàn có thể khiến cho bạn vận dụng nhập bài xích luyện nhé

Xem thêm: nhà máy nhiệt điện chạy bằng than lớn nhất nước ta là

3.5/5 - (2 bình chọn)