có mấy cách cơ bản để tạo báo cáo

1.1. Khái niệm báo cáo

a. Khái niệm

Báo cáo là hình thức tương thích nhất lúc cần thiết tổ hợp, trình diễn và in tài liệu theo đòi khuôn dạng.

Bạn đang xem: có mấy cách cơ bản để tạo báo cáo

b. Chức năng của báo cáo

Báo cáo thông thường được dùng để:

 • Thể hiện tại được sự đối chiếu và tổ hợp vấn đề kể từ những group dữ liệu;
 • Trình bày nội dung văn phiên bản theo đòi khuôn mẫu quy ấn định.

c. Chuẩn bị tạo ra báo cáo

 • Để tạo ra một report, cần thiết vấn đáp những câu hỏi:
  • Báo cáo được dẫn đến nhằm kết xuất vấn đề gì?
  • Dữ liệu được lấy kể từ đâu?
  • Dữ liệu được group như vậy nào?
 • Để thao tác làm việc với report, lựa chọn Reports nhập bảng lựa chọn đối tượng người dùng (hình 1):

Hình 1. Trang report nhập hành lang cửa số CSDL

 • Các phương pháp để tạo ra báo cáo:
  • Dùng thuật sĩ.
  • Tự design.
  • Kết thích hợp cả nhị cơ hội.

1.2. Cách tạo ra report vì thế thuật sĩ

Ví dụ: Từ bảng HOC-SINH, lấy vấn đề kể từ tía ngôi trường Ten,To, Toan và gộp group theo đòi từng tổ nhằm tính điểm tầm môn Toán của toàn bộ chúng ta nhập tổ.

Bảng 1. Bảng HOC_SINH

Hình 1. Báo cáo điểm tầm môn Toán

Bước 1. Mở đối tượng người dùng báo cáo

 • Trong hành lang cửa số CSDL, nháy lựa chọn đối tượng người dùng Report
 • Nháy lưu ban con chuột nhập Create report by using Wizard

Hình 2. Mở đối tượng người dùng báo cáo

Bước 2. Chọn bảng hoặc khuôn mẫu hỏi

Trong mục Tables/Queries lựa chọn bảng HOC-SINH

Hình 3. Chọn bảng hoặc khuôn mẫu hỏi

Bước 3. Chọn ngôi trường cần thiết tiến hành báo cáo

Nháy lưu ban con chuột nhập thương hiệu trường: To, Ten, Toan ở mục Available Fields. Nháy Next.

Hình 4. Chọn ngôi trường cần thiết tiến hành báo cáo

Xem thêm: hiến pháp do cơ quan nào xây dựng

Bước 4. Chọn ngôi trường nhằm gộp nhóm

Nháy con chuột nhập ngôi trường To, nháy con chuột nhập nút lệnh 

Hình 5. Chọn ngôi trường nhằm gộp nhóm

Bước 5. Chọn ngôi trường nhằm bố trí những phiên bản ghi

Chọn ngôi trường Ten bằng phương pháp nháy mũi thương hiệu phía bên phải dù 1

Hình 6. Chọn ngôi trường nhằm bố trí những phiên bản ghi

Bước 6. Tính tầm cộng

 • Nháy Summary Options…
 • Đánh vết nhập Avg
 • Nháy OK. Nháy Next

Hình 7. Tính tầm cộng

Bước 7. Chọn cơ hội sắp xếp báo cáo

Hình 8. Chọn cơ hội sắp xếp báo cáo

Bước 8. Chọn loại trình diễn báo cáo

Nháy Next

Hình 9. Chọn loại trình diễn báo cáo

Xem thêm: cần cù bù thông minh

Bước 9. Đặt thương hiệu và kết thúc giục việc tạo ra báo cáo

 • Nhập thương hiệu của báo cáo: Diem TB Mon Toan
 • Nháy Finish

Hình 10. Đặt thương hiệu và kết thúc giục việc tạo ra báo cáo