chất nào sau đây là muối trung hòa

Câu hỏi:

23/03/2020 184,593

Chọn đáp án D

Bạn đang xem: chất nào sau đây là muối trung hòa

KCl là muối bột trung hòa

- Muối dung hòa là muối bột nhưng mà nhập gốc axit không với vẹn toàn tử hiđro hoàn toàn có thể thay cho thế vày vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại.

Ví dụ: Na2SO4; Na2CO3; CaCO3.

- Muối axit là muối bột nhưng mà nhập gốc axit còn vẹn toàn tử hiđro không được thay cho thế vày vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại.

Ví dụ: NaHSO4; NaHCO3; Ca(HCO3)2

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Muối nào là sau đấy là muối bột axit?

A. NH4NO3.               

B. Na3PO4.             

C. Ca(HCO3)2

D. CH3COOK.

Câu 2:

Chất nào là sau đấy là muối bột axit?

A. KNO3.    

B NaHSO4. 

C. NaCl.     

D. Na2SO4.

Câu 3:

Các ion hoàn toàn có thể nằm trong tồn bên trên nhập một hỗn hợp là

A. H+, Na+, Ca2+, OH-.                              

Xem thêm: soạn anh 8 unit 4

B. Na+, Cl-, OH-, Mg2+.    

C. Al3+, H+, Ag+, Cl-.      

D. H+, NO3-, Cl-, Ca2+.

Câu 4:

Những hóa học nào là sau đây nằm trong loại hóa học năng lượng điện li yếu?

A. CuSO4.   

B. HNO3.    

C. CH3COOH.      

D. NaCl.

Câu 5:

Phản ứng nào là tại đây với phương trình ion rút gọn gàng là

A. CaCl2 + Na2CO  CaCO3 + 2NaCl.

B. Ca(HCO3)2 + NaOH CaCO3 + NaHCO3 + H2O.

C. Ca(OH)2 + (NH4)2CO32NH3 + CaCO3 + 2H2O.

Câu 6:

Phương trình ion rút gọn gàng ko đích là

A. H+ + HSO3 H2O + SO2.                    

B. Fe2+ + SO42- FeSO4.

Xem thêm: phân tích bài đồng chí

C. Mg2+ + CO32- MgCO3.