chất nào sau đây là chất béo

Câu hỏi:

23/08/2021 58,184

B. Tripanmitin.

Bạn đang xem: chất nào sau đây là chất béo

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Phương pháp giải:

Chất rộng lớn là trieste của glixerol và axit rộng lớn.

Giải chi tiết:

Tripanmitin (C15H31COO)3C3H5 là hóa học rộng lớn.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 24,36 gam tripeptit mạch hở Gly-Ala-Gly ứng dụng với lượng hỗn hợp HCl vừa phải đầy đủ, sau phản xạ nhận được hỗn hợp Y chứa chấp m gam muối bột. Giá trị m là:

A. 40,42 gam.

B. 41,82 gam.

C. 37,50 gam.

D. 38,45 gam.

Câu 2:

Polime vô sản phẩm nào là tại đây đều nằm trong loại tơ nhân tạo?

A. Tơ visco và tơ xenlulozơ axetat.

B. Tơ nilon-6,6 và tơ nilon-6.

C. Tơ tằm và tơ visco.

D. Tơ visco và tơ nilon-6,6.

Câu 3:

Cho 0,2 mol H2NCH2COOH phản xạ với hỗn hợp NaOH dư. Khối lượng NaOH nhập cuộc phản xạ là:

A. 8 gam.

B. 6 gam.

Xem thêm: phản ứng nào sau đây là phản ứng tỏa nhiệt

C. 16 gam.

D. 4 gam.

Câu 4:

Chất nào là sau đấy là tripeptit?

A. Ala-Ala-Gly.

B. Gly-Ala-Gly-Ala.

C. Ala-Gly.

D. Ala-Ala.

Câu 5:

Đốt cháy trọn vẹn láo thích hợp Mg, Al vô oxi dư, mang đến thành phầm cháy vô hỗn hợp HCl dư. Số phương trình chất hóa học của những phản xạ xẩy ra là:

A. 5.

B. 4.

C. 6.

D. 3.

Câu 6:

Phát biểu nào là tại đây đúng?

A. Glucozơ sở hữu phản xạ thủy phân.

B. Etyl acrylat sở hữu phản xạ tráng bạc.

C. Đipeptit Ala-Ala sở hữu phản xạ color biure.

Xem thêm: giải vở bài tập toán lớp 3

D. Ở ĐK thông thường, tristearin là hóa học rắn.