Câu trực tiếp gián tiếp nâng cao

     

Câu trực tiếp với câu gián tiếp (Reported Speech) là 1 trong những trong những cấu trúc ngữ pháp cơ bản trong giờ đồng hồ Anh. Cách đổi khác từ câu trực tiếp sang trọng câu gián tiếp và trái lại khá phức tạp, yên cầu người học chuyên đề câu trực tiếp với câu loại gián tiếp cần mức độ tập trung cao độ và năng lực vận dụng vào những bài tập để ghi nhớ giỏi hơn.

Bạn đang xem: Câu trực tiếp gián tiếp nâng cao

Trong bài học kinh nghiệm này, cùng rất all4kids.edu.vn họ sẽ được hệ thống hóa cụ thể về khái niệm, cách đổi khác sử dụng và các loại câu tường thuật thông dụng trong giờ đồng hồ Anh nhé.

A. Quan niệm câu tường thuật

Câu trần thuật là câu thuật lại tiếng nói trực tiếp.

Lời nói trực tiếp (direct speech): là mô tả lại đúng đúng mực điều ai đó đã nói (còn điện thoại tư vấn là trích dẫn). Bề ngoài của câu lời nói trực tiếp sẽ tiến hành đặt trong vệt noặc kép.

Ví dụ: She said ” He is so handsome”. Theo đó, câu "He is so handsome" là lời nói trực tiếp tốt câu trực tiếp.

Lời nói con gián tiếp – câu trần thuật (indirect speech): Là tường thuật lại lời sẽ nói của một bạn khác bên dưới dạng loại gián tiếp, không sử dụng dấu ngoặc kép.

Ví dụ: Lylys said: ”I want lớn go home” -> Lylys said she wanted khổng lồ go trang chủ là câu con gián tiếp (indirect speech).

Khi chúng ta sử dụng câu loại gián tiếp, bọn họ thường nói tới quá khứ, vị vậy dạng trường đoản cú của rượu cồn từ trong câu cũng được chia ở quá khứ.

IELTS Grammar: thế trọn kỹ năng câu gián tiếp (Reported Speech)

B. Biến hóa câu trực tiếp sang câu con gián tiếp

Khi đưa từ một tiếng nói trực tiếp sang gián tiếp khá đơn giản, họ chỉ cần sử dụng đúng ngôn từ tường thuật cùng hạ hễ từ xuống một cấp quá khứ, đại trường đoản cú được chuyển đổi mang lại phù hợp. Mặc dù nhiên, cần để ý một số sự việc sau:

Nếu cồn từ tường thuật (reporting verb) chia ở các thì hiện tại bọn họ giữ nguyên thì (tense) của hễ từ chính, đại từ chỉ định và hướng dẫn và những trạng từ bỏ chỉ địa điểm chốn cũng tương tự trạng từ chỉ thời hạn cần được đưa theo các dạng không giống khi đưa từ câu trực tiếp quý phái câu gián tiếp.Ví dụ:He says: “I’m going to lớn Quang Binh next week.”⇒ He says he is going to lớn Quang Binh next week.

Nếu rượu cồn từ tường thuật (reporting verb) của một câu sẽ ở thì quá khứ thì đề xuất lùi rượu cồn từ thiết yếu về vượt khứ một bậc khi gửi từ khẩu ca trực tiếp (direct speech) sang khẩu ca gián tiếp (indirect / reported speech) theo một vài quy tắc bên dưới đây:

Rule (Quy tắc)

Direct speech (Trực tiếp)

Reported speech (Gián tiếp)

1. Tenses

(Thì)

Present simple (V/Vs/es)Hiện tại đơn

Past simple (Ved)Quá khứ đơn

Present progressive (is/am/are+Ving)Hiện tại tiếp diễn

Past progressive (was/were+Ving)Quá khứ tiếp diễn

Present perfect (have/has+VpII)Hiện tại trả thành

Past perfect (had+VPII)Quá khứ trả thành

Past simple (Ved)Quá khứ đơn

Past perfect (had +VpII)Quá khứ trả thành

Past progressive (was/were +Ving)Quá khứ tiếp diễn

Past progressive/Past perfect progressive (had +been +Ving)Quá khứ tiếp diễn / quá khứ xong xuôi tiếp diễn

Past perfectQuá khứ hoàn thành

Past perfectQuá khứ hoàn thành

Future simple (will +V)Tương lai đơn

Future in the past (would +V)Tương lai trong vượt khứ

Near future (is/am/are +going to+V)Tương lai gần

Was/were +going to +V

2. Modal verbs(Động tự khuyết thiếu)

CanMayMust

CouldMightMust/Had to

3. Adverb of place(Trạng từ bỏ chỉ chỗ chốn)

ThisThat

ThatThat

These

Those

Here

There

4. Adverb of time(Trạng từ chỉ thời gian)

Now

Then

Today

That day

Yesterday

The day before/ the previous day

The day before yesterday

Two days before

Tomorrow

The day after/the next (following) day

The day after tomorrow

Two days after/ in two days’ time

Ago

Before

This week

That week

Last week

The week before/ the previous week

Last night

The night before

Next week

The week after/ the following week

5.Subject/Object(Chủ ngữ/tân ngữ)

I / me

She, he /Her, him

We /our

They/ them

You/you

I, we/ me, us

NOTE: Khi chuyển động từ các bạn chỉ cần nhớ lấy hễ từ gần công ty ngữ nhất giảm sút 1 cột tức là:

Động từ sống cột 1 thì giảm sút cột 2, ( lưu giữ thêm ed khi chưa hẳn là đông từ bỏ bất quy tắc)Động từ cột 2 thì bớt thành cột 3Động trường đoản cú cột 3 thêm had phía trước

Tuy nhiên, cần để ý một số ngôi trường hợp sau đây không bớt thì rượu cồn từ:

Nói về chân lý, sự thật.Thì thừa khứ hoàn thành.Trong câu gồm năm xác định.Các câu có cấu tạo sau: if only, as if, as though, wish, would rather, it’s high time, IF một số loại 2, 3 .

*

Câu tường thuật là một ngữ pháp quan trọng đặc biệt trong giờ đồng hồ Anh

C. Các loại câu tường thuật phổ cập trong giờ Anh

1. Câu tường thuật ở dạng câu kể

S + say(s)/said + (that) + S + V

says/say khổng lồ + O -> tells/tell + Osaid to + O ->told+O

Eg: He said to lớn me”I haven’t finished my work” -> He told me he hadn’t finished his work.

2. Câu tường thuật ở dạng câu hỏi

a.Yes/No questions:

S+asked/wanted to lớn know/wondered+if/wether+S+V

Ex: ”Are you angry?”he asked -> He asked if/whether I was angry.

b.Wh-questions:

S + asked(+O)/wanted to lớn know/wondered + Wh-words + S + V.

says/say to lớn + O -> asks/ask + Osaid to lớn + O -> asked + O

Ex: ”What are you talking about?”said the teacher. -> The teacher asked us what we were talking about.

3. Câu tường thuật sinh sống dạng câu mệnh lệnh

a.Khẳng định: S + told + O + to-infinitive

Ex: "Please wait for me here, Mary".

Tom said -> Tom told Mary khổng lồ wait for him there.

b.Phủ định: : S + told + O + not to-infinitive

Ex: ”Don’t talk in class”,the teacher said lớn us. –>The teacher told us not to lớn talk in class.

D. Một số dạng câu tường thuật đặc biệt

a.SHALL/ WOULD cần sử dụng để diễn đạt đề nghị, lời mời

Tom asked: "Shall I bring you some tea?"

-> Tom offered to bring me some tea.

Tom asked: "Shall we meet at the theatre?"

-> Tom suggested meeting at the theatre.

b.WILL/ WOULD/ CAN/ COULD dùng để miêu tả sự yêu thương cầu

Tom asked: "Will you help me, please?'"

-> Tom asked me khổng lồ help him.

Jane asked Tom: "Can you mở cửa the door for me, Tom?"

-> Jane asked Tom to mở cửa the door for her.

E. Các kết cấu câu con gián tiếp nâng cao

Trong phần này buộc phải nhớ cách áp dụng của giới tự sau đụng từ, các dạng rượu cồn từ Ving tốt To V với nhận dạng những loại câu dựa vào sắc thái nghĩa.

1. Câu con gián tiếp với WARN: Cảnh báo

S+ warned+ sb+ khổng lồ V/ not khổng lồ V + O

Hoặc S + Warned sb against Ving: cảnh báo ai có tác dụng (không làm) gì

Ex: “Don’t play ball near the restricted area.” I said to lớn the boy

--> I warned the boy not khổng lồ play ball near the restricted area / against playing ball near the restricted area

2. Câu con gián tiếp với ADVICE: Lời khuyên

S+ should/had better/ought to + V

If I were you, I would + V...

Why dont you + V.

-->S +advised+sb+to Vo/not lớn Vo răn dạy ai đó nên( tránh việc ) làm cho gì

Ex: "You should drink more water" The doctor said to lớn her

--> The doctor advised her to drink more water

"If I were you, I wouldnt buy that book" my friend said

--> My friend advised me not khổng lồ buy that book

3. Câu loại gián tiếp cùng với PROMISE : Lời hứa

S+ will/won't + V

-->S +promised+sb+to + V / not khổng lồ V: hứa có tác dụng gì

Ex: " I will never do this again " He said khổng lồ her

--> he promised her not to bởi vì that again

4. Câu con gián tiếp cùng với INVITE: Lời mời

S+ invited sb+ lớn V/ to+danh từ/danh từ (địa điểm): mời ai đó làm gì hoặc mang đến đâu

Ex: Ann said: “Come to lớn my place whenever you are free.”

→ Ann invited me to lớn come khổng lồ her place whenever I was free.

5. Câu gián tiếp cùng với THREATEN: Đe dọa

S+ threatened (sb)+to V/ not to lớn V : nạt doạ (ai) có tác dụng gì

Ex: He said " I will kill you if you dont vì that "-

--> He threatened lớn kill me if I didnt bởi that

6. Câu con gián tiếp với SUGGEST: Lời đề nghị

Shall we+ V....

Let's+ V...

How/What about+ Ving....

Why dont we + V ..

-->S+ suggested+ Ving= S+ suggested+ that+ S+ should/shouldn't+ Vđề nghị làm những gì hoặcd diều gì nên đc làm

Ex: " Why don’t we go out for a walk?” said the boy.

→ The boy suggested going out for a walk

7. Câu loại gián tiếp cùng với EXCLAIM: Câu cảm thán

How+adj+S+tobe!

What+a/an+adj+DT!

--->S+exclaimed + that+ S+ V(lùi thì) + O

Ex: He said, “What a lovely garden they have!"

--> He exclaimed that they had a lovely garden.

"How dreadful!" (Đáng sợ quá!)

--> He exclaimed that it was dreadful.

8. Câu gián tiếp cùng với WISH: cầu chúc

S+ wished+ sb+ (a/a) + adj+DT: chúc ai đó đã đạt được điều gì

Ex: " Have a happy birthday" she said

-> she wished me a happy birthday

9. Câu gián tiếp với CONGRATULATE: Chúc mừng

S+ congratulated+ sb + a/an+ adj+ DTOr S+ congratulated+ sb+ on+ Ving : chúc mừng ai do điều gì

Ex: “I’m happy lớn know that you win the game. Congratulations!”, Jim said khổng lồ Mary.

--> Jim congratulated Mary on winning the game

*

Các cấu tạo câu con gián tiếp nâng cao

10. Câu loại gián tiếp cùng với WELCOME: kính chào mừng, kính chào đón

S + welcomed + sb/st + lớn + địa điểm: mừng đón ai mang đến với ..

Ex: " Welcome to my house , my dear " she said lớn her friend--> She welcomed her friend khổng lồ her house

11. Câu con gián tiếp với ACCUSE : buộc tội ai

S+ accused+ sb+ of (not)+ Ving

Ex: " You stole my xe đạp ". He said

--> He accused me of stealing / having stolen his bike

12. Câu gián tiếp cùng với AGREE : đồng ý

S+ agreed+ lớn V: đồng ý làm gì

Ex: Ann: " Would you wait half an hour.? "Tom: " All right"

=> Tom agreed lớn wait.

13. Câu gián tiếp với ADMIT : quá nhận

S+ admitted+ Ving: phê chuẩn đã làm cho gì

Ex: “I’ve made the wall dirty” said one student

.–> One student admitted making the wall dirty.

14. Câu gián tiếp với DENY: bao phủ nhận

S+ denied+ Ving: không đồng ý đã làm cho gì

Ex: Peter said: “I didn’t steal the painting.”

-> Peter denied stealing the painting.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Môn Học Yêu Thích Nhất, Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về Môn Học Yêu Thích

15. Câu con gián tiếp cùng với REFUSE : tự chối

S+ refused+ to lớn V : phủ nhận làm gì

Ex: Ann: "Would you lend me another £50? "Tom: " No, I won’t lend you any more money" .

=> Tom refused to lớn lend her any more money.

16. Câu loại gián tiếp cùng với INSIST: nhất mực , nề hà nỉ

S+ insisted+ on+ Ving khăng khăng, nề hà nỉ làm cho gì.

Ex: Tom said “ Let me pay for myself.

=> Tom insisted on paying.

17. Câu gián tiếp với APOLOGISE : xin lỗi

S+ apologized+ to+ sb+ for(not)+ Ving xin lỗi ai vày làm (không làm) gì.

Ex: Ann said khổng lồ her boss: “I’m sorry I’m late”.

=> Ann apologized lớn her monster for being late.

18. Câu con gián tiếp với DREAM: mơ ước

S+ dreamed of+ Ving luôn luôn mơ về điều gì.

Ex: Daisy said: “I want lớn be a famous singer in the world.”

-> Daisy dreamed of being a famous singer in the world.

19. Câu gián tiếp với ENCOURAGE : hễ viên, khích lệ

S+ encouraged + sb + khổng lồ VEx: “Try again” she said.

=> She encouraged me lớn try again.

20. Câu gián tiếp cùng với PREVENT : ngăn chặn

S+ prevented+ sb/st+ from+ Ving ngăn ai làm cái gi ,cái gì xảy ra

Ex: My mother said: "I cant let you use the phone."

--> My mother prevented me from using the phone.

21. Câu loại gián tiếp với REPROACH: trách mắng

S+ reproached+ sb+ for+ Ving

Ex: " You should have finished the report by now” John told his secretary.

--> John reproached his secretary for not having finished the report.

22. Câu gián tiếp với BLAME: đổ lỗi

S + blamed sb + For + Ving : đổ lỗi ai làm cho gì

Ex: " It was your fault. You didnt tell the truth " She said.

--> She blamed me for not telling the truth.

23. Câu con gián tiếp cùng với SUSPECT: nghi ngờ

S+ suspected sb of Ving : nghi ngờ ai làm cho gì.

Ex: " I think He stole that oto " My friend said.

--> My friend suspected him of stealing that car.

24. Câu con gián tiếp với OFFER: Gợi ý

Shall I help you...Can I ...-> S+ offered to lớn + V lưu ý làm gì mang đến ai

Ex: " Can I carry the bag for you " He said

--> he offered lớn carry the bag for me

25. Câu con gián tiếp với REGRET: ân hận tiếc

S+ regretted + Ving : tiếc nuối đã làm cho gì

Ex: " I wish I had visited her" said He

--> He regretted not having visited/ visiting her

26. Câu gián tiếp cùng với COMPLAIN: Phàn nàn

S+ complained about + ST: phàn nàn điều gì

Ex: "You are always getting up late" My mother said

--> My mother complained about my getting up late

27. Câu con gián tiếp cùng với REMIND: đề cập nhở

S + reminded sb + lớn V: thông báo ai có tác dụng gì.

Ex: “Don’t forget to lớn phone me this afternoon,” he said.

→ He reminded me lớn phone him that afternoon.

28. Câu gián tiếp cùng với CRITICISE: Phê bình

S+ Criticized sb + For + Ving: phê bình ai vấn đề gì.

Ex: " You shoudnt have made that mistake " the boss khủng said to me ( bạn lẽ ra không nên tạo ra lỗi kia ).

--> The quái vật criticized me for having made that mistake.

29. Câu gián tiếp cùng với THANK: Cảm ơn

S + Thanked SB for ST: cảm ơn ai vì chưng điều gì.

Ex: "Thank you very for your help" She said lớn him.

--> She thanked him for his help.

30. Câu loại gián tiếp với CALL: gọi

S+ Called SB Something: gọi ai đó là gì.

Ex: “Liar!”

--> He called me a liar.

31. Câu gián tiếp với những dạng câu ghép (có 2 câu nói trong 1 dấu ngoặc kép)

Đối với các trường hợp bắt buộc dùng liên từ để nối chúng lại; những liên từ hay được dùng là :Nếu 2 câu là nguyên nhân, kết quả (quan hệ nhân quả) của nhau thì dùng: Because/ So….

“Don’t tell me to vì that. I don’t like it “--> He asked me not khổng lồ tell him to vày that because he did not lượt thích it.

Nếu 2 câu chính là câu nói liên tục nhau (quan hệ nối tiếp) thì dùng: and added that : Và cấp dưỡng rằng

Ex: “ I miss my mother. I will visit her tomorrow.”

--> She said that she missed her mother and added that she would visit her the next day.

- ví như 2 câu khác dạng nhau (không cùng là câu phát biểu, câu nghĩa vụ hay câu nghi vấn,...) thì câu đầu vẫn làm bình thường sau kia thêm và và rượu cồn từ tường thuật riêng biệt của câu sau.

Ex: “This is my book. Don’t take it away.”

--> She said that was her book and told me not khổng lồ take it away.

“Tomorrow is my birthday. Vì chưng you remember that?”

--> She said that the next day was her birthday và asked me if I remembered that

Như vậy, all4kids.edu.vn đã giúp đỡ bạn hệ thống lại những kỹ năng và kiến thức cần cụ được về câu trực tiếp con gián tiếp trong giờ đồng hồ Anh trường đoản cú cơ bạn dạng đến nâng cao. Hy vọng, qua nội dung bài viết này, các bạn sẽ hiểu rõ hơn về Reported Speech và luyện tập thật các để thành thạo cách chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp.

Xem thêm:

Các bạn cũng có thể tham khảo nhiều bài viết hữu ích không giống về phương pháp học giờ Anh từ all4kids.edu.vn để cùng nâng cấp trình độ tiếng Anh của mình nhé! Chúc chúng ta học tập hiệu quả.