cấu trúc lặp với số lần biết trước là

Câu hỏi:

12/05/2022 23,255

Bạn đang xem: cấu trúc lặp với số lần biết trước là

A. for <biến đếm> in range([giá trị đầu], <giá trị cuối>, [bước nhảy]):

B. for <biến đếm> in range([giá trị đầu], <giá trị cuối>, [bước nhảy]):

<lệnh>

Đáp án chủ yếu xác

C. for <biến đếm> in range([giá trị đầu], <giá trị cuối>, [bước nhảy])

<lệnh>

D. for <biến đếm> in range([giá trị đầu] đồ sộ <giá trị cuối>, [bước nhảy]):

<lệnh>

Đáp án đúng là: B

Cấu trúc lặp với số phen biết trước với dạng:

for <biến đếm> in range([giá trị đầu], <giá trị cuối>, [bước nhảy]):

<lệnh>

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho đoạn lệnh sau:

for i in range(1,10,2):

print(i)

Trên màn hình i có các giá trị là:

A. 1,3,5,7,9

B. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

C. 1,3,5,7,9,10

D. 1,3,5,7,10

Câu 2:

Tính tống S = 1 + 2 + 3 + … + n + … cho tới khi S>109. Điều khiếu nại nào là tại đây mang lại vòng lặp while là đúng:

A. While S>=109:

B. While S =109:

C. While S <109:

D. While S !=109:

Câu 3:

Cho đoạn lệnh sau:

for i in range(5):

print(i)

Trên màn hình i có các giá trị là:

Xem thêm: the music was gentle. we listened to it last night

A. 0 1 2 3 4 5

B. 1 2 3 4 5

C. 0 1 2 3 4

D. 1 2 3 4

Câu 4:

Cho đoạn chương trình sau:

s=0

for i in range(1,7,2):

s=s+i

Sau khi thực hiện đoạn chương trình bên trên giá trị của s là:

A. 9

B. 15

C. 6

D. 21

Câu 5:

mang lại đoạn chương trình sau:

s=0

for i in range(6):

s=s+i

Sau khi thực hiện đoạn chương trình bên trên giá trị của s là:

A. 1

B. 15

C. 6

D. 21

Câu 6:

Cấu trúc lặp với số lần ko biết trước có dạng:

A. while <điều kiện>:

<câu mệnh lệnh >

B. while <điều kiện>

<câu mệnh lệnh >

C. while <điều kiện>:

D. while <điều kiện> do

<câu mệnh lệnh >

Xem thêm: biểu hiện chứng tỏ nhật bản là nước có nền công nghiệp phát triển cao