cặp cơ quan nào sau đây là cơ quan tương đồng

Giả sử lưới thực phẩm vô một hệ sinh thái xanh bao gồm những loại loại vật A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, N được tế bào mô tả vì như thế sơ vật hình mặt mày. Cho biết loại A, C là loại vật phát hành và những loại sót lại đều là loại vật hấp phụ. Phân tích lưới thực phẩm này, với từng nào tuyên bố tại đây đúng?

I. Chuỗi thực phẩm nhanh nhất vô lưới thực phẩm với 4 bậc đủ dinh dưỡng.
II. Lưới thực phẩm với 10 chuỗi thực phẩm.
III. Nếu loại K bị tuyệt diệt thì tiếp tục kéo theo đòi sự tuyệt diệt của 2 loại.
IV. Nếu con số thành viên của loại N hạ xuống thì con số thành viên của loại I tiếp tục tăng thêm.

D

1.