cách thức truy cập tệp văn bản là

hint-header

Bạn đang xem: cách thức truy cập tệp văn bản là

Cập nhật ngày: 12-09-2022


Chia sẻ bởi: Đỗ chỉ Ngọc


Cách thức truy vấn tệp văn phiên bản là

D

Vừa truy vấn tuần tự động một vừa hai phải truy vấn thẳng.

Chủ đề liên quan

Số lượng thành phần nhập tệp

A

Không được to hơn 128.

B

Không được to hơn 255.

C

Phải được khai báo trước.

D

Không bị số lượng giới hạn nhưng mà chỉ tùy thuộc vào dung tích đĩa

Hãy lựa chọn trật tự hợp lý và phải chăng nhất lúc tiến hành những thao tác hiểu tài liệu kể từ tệp :

A

Mở tệp => Gán thương hiệu tệp với vươn lên là tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Đóng tệp .

B

Mở tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Gán thương hiệu tệp với vươn lên là tệp => Đóng tệp.

C

Gán thương hiệu tệp với vươn lên là tệp => Mở tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Đóng tệp .

D

Gán thương hiệu tệp với vươn lên là tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Mở tệp => Đóng tệp.

Hãy lựa chọn những thao tác ghi bên trên tệp văn phiên bản chứa chấp tài liệu là :

A

Thông báo hé tệp nhằm hiểu => Đọc tài liệu nhập tệp => Đóng tệp => Gán vươn lên là tệp với thương hiệu tệp.

B

Thông báo hé tệp nhằm hiểu => Đọc tài liệu nhập tệp => Gán vươn lên là tệp với thương hiệu tệp => Đóng tệp.

C

Gán vươn lên là tệp với thương hiệu tệp => Thông báo hé tệp tin nhằm ghi tài liệu mới mẻ => Ghi tài liệu mới mẻ => Đóng tệp.

D

Gán vươn lên là tệp với thương hiệu tệp => Thông báo hé tệp tin nhằm ghi tài liệu mới mẻ => Đọc tài liệu nhập tệp => Đóng tệp.

Hãy lựa chọn những thao tác hiểu bên trên tệp văn phiên bản chứa chấp tài liệu là :

A

Gán vươn lên là tệp với thương hiệu tệp => Thông báo hé tệp tin nhằm ghi tài liệu mới mẻ => Ghi tài liệu mới mẻ => Đóng tệp.

B

Gán vươn lên là tệp với thương hiệu tệp => Thông báo hé tệp nhằm hiểu => Đọc tài liệu nhập tệp => Đóng tệp.

C

Thông báo hé tệp tin nhằm ghi tài liệu mới mẻ => Gán vươn lên là tệp với thương hiệu tệp => Ghi tài liệu mới mẻ => Đóng tệp.

D

Thông báo hé tệp tin nhằm ghi tài liệu mới mẻ => Ghi tài liệu mới mẻ => Gán vươn lên là tệp với thương hiệu tệp => Đóng tệp.

Hãy lựa chọn trật tự những thao tác nhập Pascal nhằm ghi tiếp tài liệu vào thời gian cuối tệp sở hữu cấu tạo tiếp tục tồn bên trên trên đĩa :

A

Mở tệp nhằm ghi => Gán thương hiệu tệp với vươn lên là tệp => Thao tác nhằm dịch chuyển con cái trỏ tệp cho tới cuối tệp => Ghi tài liệu nhập tệp => Đóng tệp .

B

Gán thương hiệu tệp với vươn lên là tệp => Mở tệp nhằm ghi => Thao tác nhằm dịch chuyển con cái trỏ tệp cho tới cuối tệp => Ghi tài liệu nhập tệp => Đóng tệp .

C

Gán thương hiệu tệp với vươn lên là tệp => Thao tác nhằm dịch chuyển con cái trỏ tệp cho tới cuối tệp => Mở tệp nhằm ghi => Ghi tài liệu nhập tệp => Đóng tệp .

D

Mở tệp nhằm ghi => Gán thương hiệu tệp với vươn lên là tệp => Ghi tài liệu nhập tệp => Thao tác nhằm dịch chuyển con cái trỏ tệp cho tới cuối tệp => Đóng tệp .

Trong PASCAL nhằm khai báo vươn lên là tệp văn phiên bản tớ cần dùng cú pháp

B

Var <tên vươn lên là tệp> : Text;

C

Var <tên tệp> : String;

D

Var <tên vươn lên là tệp> : String;

Trong PASCAL, nhằm khai báo nhì vươn lên là tệp văn phiên bản f1, f2 tớ viết

Để thao tác với tệp

Xem thêm: quan trung và nguyễn huệ là gì của nhau

A

Ta hoàn toàn có thể gán thương hiệu tệp mang đến thương hiệu vươn lên là tệp, hoặc dùng thẳng thương hiệu tệp cũng rất được.

B

Ta nhất thiết cần gán thương hiệu tệp mang đến thương hiệu vươn lên là tệp.

C

Ta nên dùng thẳng thương hiệu tệp nhập lịch trình.

D

Ta nhất thiết cần dùng thẳng thương hiệu tệp nhập lịch trình.

Để gán thương hiệu tệp mang đến thương hiệu vươn lên là tệp tớ dùng câu mệnh lệnh

A

<tên vươn lên là tệp> := <tên tệp>;

B

<tên tệp> := <tên vươn lên là tệp>;

C

Assign(<tên vươn lên là tệp>,<tên tệp>);

D

Assign(<tên tệp>,<tên vươn lên là tệp>);

Để gắn tệp KQ.TXT mang đến vươn lên là tệp f1 tớ dùng câu lệnh

Trong PASCAL hé tệp nhằm hiểu tài liệu tớ cần dùng thủ tục

D

Rewrite(<tên vươn lên là tệp>);

Trong PASCAL hé tệp nhằm ghi sản phẩm tớ cần dùng thủ tục

D

Rewrite(<tên vươn lên là tệp>);

Vị trí của con cái trỏ tệp sau lời nói gọi giấy tờ thủ tục Reset

D

Nằm tình cờ ở ngẫu nhiên địa điểm nào là.

Để hiểu tài liệu kể từ tệp văn phiên bản tớ hoàn toàn có thể dùng thủ tục

A

Read(<tên tệp>,<danh sách biến>);

B

Read(<tên vươn lên là tệp>,<danh sách biến>);

C

Write(<tên tệp>,<danh sách biến>);

D

Write(<tên vươn lên là tệp>,<danh sách biến>);

Để ghi sản phẩm nhập tệp văn phiên bản tớ hoàn toàn có thể dùng thủ tục

A

Read(<tên tệp>,<danh sách kết quả>);

B

Read(<tên vươn lên là tệp>,<danh sách kết quả>);

C

Write(<tên tệp>,<danh sách kết quả>);

D

Write(<tên vươn lên là tệp>,<danh sách kết quả>);

Nếu hàm eof(<tên vươn lên là tệp>) mang đến độ quý hiếm bởi vì true thì con cái trỏ tệp nằm ở vị trí địa điểm

Nếu hàm eoln(<tên vươn lên là tệp>) mang đến độ quý hiếm bởi vì true thì con cái trỏ tệp nằm ở vị trí vị trí

Trong Pascal nhằm đóng góp tệp tớ sử dụng thủ tục

Var <tên vươn lên là tệp> : Text ; tăng thêm ý nghĩa gì ?

A

Thủ tục gán thương hiệu tệp mang đến thương hiệu vươn lên là tệp.

B

Thủ tục hé thương hiệu nhằm hiểu tài liệu.

Assign(<tên vươn lên là tệp>,<tên tệp) ; tăng thêm ý nghĩa gì ?

A

Thủ tục gán thương hiệu tệp mang đến thương hiệu vươn lên là tệp.

B

Thủ tục hé thương hiệu nhằm hiểu tài liệu.

Xem thêm: hoạt động nội thương nước ta ngày càng phát triển chủ yếu do