bài tập về thì hiện tại hoàn thành

Thì Hiện bên trên triển khai xong là 1 trong mỗi thì phức tạp và khiến cho nhiều người học tập hoảng loạn nhất vô ngữ pháp giờ Anh. Thấu hiểu vấn đề này, TOPICA Native gửi cho tới chúng ta tổ hợp đầy đủ cỗ bài tập dượt thì Hiện bên trên trả thành đem đáp án (Present Perfect) nhằm chúng ta bắt chắc chắn thêm cơ hội dùng thì cần thiết này.

Xem thêm:

Bạn đang xem: bài tập về thì hiện tại hoàn thành

 • 12 thì vô giờ Anh
 • Thì lúc này trả thành: Dấu hiệu nhận thấy, công thức và bài xích tập

1. Tóm tắt lý thuyết thì lúc này triển khai xong (Present Perfect)

Trước khi chính thức thực hiện bài xích tập dượt lúc này triển khai xong, bạn phải gia tăng lại một số trong những kỹ năng cần phải biết của thì lúc này triển khai xong sau đây.

1.1. Công thức thì lúc này trả thành

 • Thể khẳng định: S + have/ has + VpII
 • Thể phủ định: S + have/ has + not + VpII 
 • Thể ngờ vực vấn:
  • Câu căn vặn Yes/No question: Have/ Has + S + VpII +… ? => Yes, S + have/ has or No, S + haven’t/ hasn’t.
  • Câu căn vặn WH- question: WH-word + have/ has + S (+ not) + VpII +…? => S + have/ has (+ not) + VpII +…

1.2. Cách dùng thì lúc này trả thành

 • Diễn mô tả một hành vi, vấn đề chính thức vô vượt lên khứ và còn kế tiếp ở sau này.

VD: I have learnt English for 5 years. (Tôi vẫn học tập giờ Anh được 5 năm)

 • Diễn mô tả một hành vi, vấn đề vẫn xẩy ra rất nhiều lần vô vượt lên khứ.

VD: I have seen this film 3 three times. (Tôi vẫn coi phim này 3 đợt rồi)

 • Diễn mô tả một tay nghề cho đến thời gian lúc này.

VD: I have never been to tướng Korea. (Tôi trước đó chưa từng cho tới Hàn Quốc)

 • Diễn mô tả một hành vi, vấn đề một vừa hai phải mới nhất xẩy ra.

VD: We have just arrived. (Chúng tôi một vừa hai phải cho tới xong)

 • Diễn mô tả một hành vi ko hiểu ra thời hạn xẩy ra.

VD: Someone has taken my seat. (Ai này đã cướp điểm của tôi)

TOPICA NativeX – Học giờ Anh trọn vẹn “4 kĩ năng ngôn ngữ” cho tất cả những người tất bật.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn trăng tròn đợt chạm “điểm con kiến thức”, canh ty hiểu sâu sắc và lưu giữ lâu rộng lớn vội vàng 5 đợt.
Tăng tài năng tiếp nhận và triệu tập qua chuyện những bài học kinh nghiệm cô ứ 3 – 5 phút.
Rút cụt ngay gần 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cao 4 kĩ năng nước ngoài ngữ theo đuổi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

1.3. Dấu hiệu nhận thấy thì lúc này trả thành

Để xem sét động kể từ cần thiết phân chia ở thì lúc này triển khai xong, chúng ta nên để ý những kể từ sau đem vô câu:

 • Before: Trước đây
 • Ever: Đã từng
 • Never: Chưa từng, ko bao giờ
 • For + quãng thời gian: Trong khoảng chừng ( VD: for years, for a long time,..)
 • Since + mốc thời gian: Từ khi (Since 2001,…)
 • Yet: Chưa (dùng vô câu phủ tấp tểnh và câu ngờ vực vấn)
 • The first / second time : Lần trước tiên / loại nhì..

1.4. Video chỉ dẫn cách sử dụng thì lúc này trả thành

2. Các bài tập về thì hiện tại hoàn thành

2.1. Bài tập dượt thì lúc này triển khai xong cơ bản

Bài tập dượt present perfect

Bài tập dượt present perfect (Bài tập dượt thì HTHT)

Bài 1: Chia những động kể từ vô câu sau đây ở thì lúc này trả thành 

 1. Bo _____ (drive) Rose to tướng work today.
 2. They _____ (work) all day and night.
 3. We _____ (see) the new bridge.
 4. He ____ (have) breakfast this morning.
 5. Ann and Don ____ (wash) the xế hộp.
 6. Kathy ____ (want) to tướng go to tướng Queensland for a long time.
 7. Mel ____ (give) up smoking.
 8. I ____ (forget) that man’s name. 
 9. They ____ (lose) their keys.
 10. Jack ____ (be) to tướng England.
 11. They ____ (leave) London this month. 
 12. He ____ (bring)  a lot of English papers.
 13. She ____ (tell) bu about it.
 14. I ____ (get) a long letter from father this week.
 15. She ____ (come), she will speak to tướng you in a minute.
 16. I ____ (be) to tướng Radio City. 
 17. I think the director ____ (leave) the town.
 18. I ___ (paint) my office. 
 19. We ____ (know) her since she arrived in our đô thị.
 20. I ____ (forget) your name.
 21. The bill isn’t right. They (make)………….. a mistake.
 22. Don’t you want to tướng see this programme? It ………….(start).
 23. I (turn)……….. the heating on. It’ll soon get warm in here.
 24. ……..they (pay)…….. money for your mother yet?
 25. Someone (take)………………. my bicycle.
 26. Wait for few minutes, please! I (finish)……………. my dinner.
 27. ………you ever (eat)………….. Sushi?
 28. She (not/come)…………… here for a long time.
 29. I (work)………….. here for three years.
 30. ………… you ever …………..(be) in New York?
 31. You (not/do) ………….your project yet, I suppose.
 32. I (just/ see)………. Andrew and he says he ……..already (do)………. about half of the plan.
 33. I ………..just (decide)……… to tướng start working next week.
 34. He (be)…………. at his computer for seven hours.
 35. She (not/ have) ……………any fun a long time.
 36. My father (not/ play)……….. any sport since last year.
 37. I’d better have a shower. I (not/ have)………. one since Thursday.
 38. I don’t live with my family now and we (not/ see)…………. each other for five years.
 39. I…… just (realize)…………… that there are only four weeks to tướng the kết thúc of term.
 40. The train drivers (go)……… on strike and they stopped working at twelve o’clock.
 41. How long…….. (you/ know)………. each other?
 42. ……….(You/ take)………… many photographs?
 43. (She/ eat)………………. at the Royal Hotel yet?
 44. He (live) ………….here all his life..
 45. Is this the second time he (lose)……………. his job?
 46. How many bottles………… the milkman (leave) ………….? He (leave) ……….. six.
 47. I (buy)…………. a new carpet. Come and look at it.
 48. She (write)………….. three poems about her fatherland.
 49. We (finish) ……………………three English courses.
 50. School (not, start)……………..yet.

Bài 2: Bài tập dượt ghi chép lại câu thì lúc này triển khai xong bên dưới dạng câu xác định dựa vào những kể từ khêu ý bên dưới đây

 1. Mary / visit / his grandparents
 2. Jack / play games / on the computer 
 3. John and Su / wash / their car 
 4. Andrew / repair / his bike 
 5. Phil / help / Anne with maths 
 6. Brad and Louise / watch / a film 
 7. Tamara / talk to tướng / her best friend 
 8. Bridgette / draw / a picture 
 9. Carol / read / a computer magazine 
 10. Tom and Alice / be / to tướng a restaurant 

Bài 3: Viết trở nên câu hoàn hảo ở thì lúc này triển khai xong bên dưới dạng câu ngờ vực vấn dựa vào những kể từ khêu ý bên dưới đây

 1. you / answer / the question 
 2. Jenny / lock / the door 
 3. Walter / Call / us 
 4. you / see / the picture 
 5. your parents / get / the letter 
 6. it / rain / a lot 
 7. how often / we / sing / the song 
 8. Maureen / watch / the film 
 9. how many books / Bob / read 
 10. ever / you / be / to tướng London 

Bài tập dượt phân biệt thì lúc này triển khai xong và vượt lên khứ đơn0

Bài tập dượt phân biệt thì lúc này triển khai xong và vượt lên khứ đơn

Bài 4: Chia động kể từ vô ngoặc

 1. How long you (wait) for me?
 2. This is the second time I (watch) this comedy with my boyfriend.
 3. I (not hear) from you for ages.
 4. My boyfriend is the most galant man I (know).
 5. I (wait) for him since 2 p.m.
 6. He (not eat) this kind of food before.
 7. She is the most warm-hearted woman I (meet).
 8. You (finish) the test yet?
 9. I (know) him for ages because we were neighbours when I was a child.
 10. She (teach) bu English for 3 years.

TOPICA NativeX – Học giờ Anh trọn vẹn “4 kĩ năng ngôn ngữ” cho tất cả những người tất bật.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn trăng tròn đợt chạm “điểm con kiến thức”, canh ty hiểu sâu sắc và lưu giữ lâu rộng lớn vội vàng 5 đợt.
Tăng tài năng tiếp nhận và triệu tập qua chuyện những bài học kinh nghiệm cô ứ 3 – 5 phút.
Rút cụt ngay gần 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cao 4 kĩ năng nước ngoài ngữ theo đuổi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

Bài 5: Lựa lựa chọn phương án đúng

1. When ____ to tướng Da Lat?

A. did you move

B. have you moved

C. you moved

D. had you moved

2. I want to tướng meet him again because the last time I (see) him was 1 month ago.

A. seen

B. have seen

C. saw

D. see

3. I (not try) hot food before. It is quite strange to tướng bu.

A. haven’t try

B. haven’t tried

C. don’t try

D. didn’t try

4. Maybe she won’t come this afternoon. How long you (wait) for her?

A. have you wait

B. has you waited

C. have you waited

D. did you wait

5. He (start) (drive) to tướng work 2 months ago because he (buy) a xế hộp.

A. starts – driving – will buy

B. started – driven – buys

C. has started – driving – bought

D. started – to tướng drive – has bought

6. You are the most patient one I (know).

A. have known

B. have know

C. know

D. knew

7. When you (finish) the entrance exam?

A. did you finish

B. have you finished

C. did you finishes

D. did you finished

8. I (know) his mother since I (be) 5 years old because she was my neighbour.

A. have known – be

B. have known – was

Xem thêm: học phí đại học tài chính marketing

C. knew – was

D. knew – were

9. I (read) her post three times but I still don’t understand what she means.

A. read

B. have read

C. reads

D. did read

10. Linh (marry) Hung 10 months ago.

A. married

B. marries

C. had married

D. will marry

Bài 6: Đọc và ghi chép lại câu với kể từ just, yet and already

1. John goes out. Five mintues later, the phone rings and the caller says ‘Can I speak to tướng John”

You say: I’m afraid … (go out).

2. You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished and starts to tướng take your plate away.

You say: Wait a minute! … (not/finish)

3. You are going to tướng a khách sạn tonight. You phone to tướng seserve a table. Later your friend says, ‘Shall I phone to tướng reserve a table’.

You say: No, … (do/it).

4. You know that a friend of yours is looking for a place to tướng live. Perhaps he has been successful.

Ask her. You say: … ? (find).

5. You are still thinking about where to tướng go for your holiday. A friend asks: “Where are you going fot your holiday?”

You say: … (not/decide).

6. Tom went to tướng the ngân hàng, but a few mintues ago she returned.Somebody asks, “Is Tom still at the bank? ‘

You say: No, … (come back).

2.2. Bài tập dượt thì lúc này triển khai xong nâng cao

Bài 1: Chia những động kể từ sau ở thì lúc này tiếp nối hoặc lúc này triển khai xong sao mang lại phù hợp

 1. My brother (not/ play)……….. any sport since last year.
 2. Some people (attend)………….the meeting right now.
 3. I’d better take a bath. I (not/take)……………………one since Sunday.
 4. I don’t keep in touch with Alan and we (not/call)……………………each other for 6 months. 
 5. Where is your father? He………………………(have) lunch in the kitchen.
 6. Why are all these people here? What (happen)…………………………..?
 7. I………………….just (realize)…………… that there are only two weeks to tướng the final exam.
 8. She (finish) … the English course this week. 
 9. At present, he (compose)……………………a piece of music.
 10. We (have)……………………dinner in a restaurant right now.

Bài 2: Viết lại những câu sau đây sao mang lại nghĩa ko đổi

 1. This last time Tom came back to tướng his hometown was 5 years ago.

=> Tom hasn’t………………………………………………………………………………………………

 1. He started working as a teacher 6 months ago.

=> He has…………………………………………………………………………………………………..

 1. It has been 3 years since we first went to tướng nhật bản.

=> We have………………………………………………………………………………………………….

 1. I last had my hair cut in June.

=> I haven’t………………………………………………………………………………………………….

 1. The last time we met was 2 years ago.

=> We haven’t……………………………………………………………………………………………….

 1. It has been a long time since we last called each other. 

=> We haven’t……………………………………………………………………………………………….

 1. When did you have 10 scores in Math?

=> How long……………………………………………………………………………………………..?

 1. This is the first time I had such an exciting trip

=>I have never………………………………………………………………………………………………

 1. I haven’t seen Anna for 10 days.

=> The last………………………………………………………………………………………………….

 1. Today is Sunday. I haven’t taken a bath since Thursday.

=> It is…………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Tìm lỗi sai và sửa lỗi trong số câu bên dưới đây

 1. I haven’t cutted my hair since last June.
 2. She has not working as a teacher for almost 5 years.
 3. The lesson haven’t started yet.
 4. Has the cát eat yet?
 5. I am worried that I hasn’t still finished my homework yet.
 6. I have just decided to tướng start working next week.
 7. He has been at his computer since seven hours.
 8. She hasn’t received any good news since a long time.
 9. 9.My father hasn’t played any sport for last year.
 10. I’d better have a shower. I hasn’t had one since Thursday.

Bài 4: Bài tập dượt thì vượt lên khứ đơn và lúc này trả thành

Chuyển thay đổi kể từ lúc này triển khai xong sang trọng vượt lên khứ đơn (và ngược lại)

Bài tập dượt nâng lên thì lúc này trả thành

Bài tập dượt nâng lên thì lúc này triển khai xong (bài tập dượt về present perfect)

 1. This is the first time he went abroad.

-> He hasn’t………………………………………………………………………………..

 1. She started driving 1 month ago.

-> She has………………………………………………………………………………..

 1.  We began eating when it started to tướng rain.

-> We have………………………………………………………………………………….

 1. I last had my hair cut when I left her.

-> I haven’t……………………………………………………………………………………

 1. The last time she kissed bu was 5 months ago.

-> She hasn’t…………………………………………………………………………………

 1. It is a long time since we last met.

-> We haven’t…………………………………………………………………………………

 1. When did you have it?

-> How long……………………………………………………………………………………

 1. This is the first time I had such a delicious meal.

-> I haven’t…………………………………………………………………………………….

 1. I haven’t seen him for 8 days.

-> The last……………………………………………………………………………………

 1. I haven’t taken a bath since Monday.

-> It is……………………………………………………………………………………………

Bài 5: Bài tập dượt thì lúc này triển khai xong và vượt lên khứ đơn

Chia những động kể từ vô ngoặc đi ra thì simple past hoặc present perfect

 1. We (study)……………a very hard lesson the day before yesterday.
 2. We (study)…………………………………………almost every lesson in this book ví far.
 3. We (watch)……………………..that television program.
 4. We (watch)…………………an interesting program on television last night.
 5. My wife and I………………………………….(travel) by air many times in the past
 6. My wife and I (travel)……………………………. to tướng Mexico by air last summer
 7. I (read)………………that novel by Hemingway several times before.
 8. I (read)…………………….that novel again during my last vacation.
 9. I (have)…………………….a little trouble with my xế hộp last week.
 10. However, I (have)……………………. no trouble with my xế hộp since then.

Bài 6: Viết lại những câu sau theo đuổi nghĩa tương đương

 1. John moved into this apartment in 2005. (lived)
 2. Mai started to tướng wear glasses when she was five. ( since)
 3. John bought this xế hộp two weeks ago. (owned)
 4. I haven’t seen him for a week. (The last time)
 5. She started to tướng live in Ha Noi two years ago. (for)
 6. I have never eaten this kind of food before. (This is)
 7. I have never seen such a beautiful girl before. (She is)
 8. This is the best novel I have ever read. (before)
 9. I last had my hair cut in October. (I haven’t)
 10. The last time we went together was five months ago. (We haven’t)
 11. The last time I went to tướng Singapore was two years ago. (It is / has been)

TOPICA NativeX – Học giờ Anh trọn vẹn “4 kĩ năng ngôn ngữ” cho tất cả những người tất bật.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn trăng tròn đợt chạm “điểm con kiến thức”, canh ty hiểu sâu sắc và lưu giữ lâu rộng lớn vội vàng 5 đợt.
Tăng tài năng tiếp nhận và triệu tập qua chuyện những bài học kinh nghiệm cô ứ 3 – 5 phút.
Rút cụt ngay gần 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cao 4 kĩ năng nước ngoài ngữ theo đuổi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

3. Đáp án những bài xích tập dượt thì lúc này trả thành

3.1. Bài tập dượt cơ bản

Bài 1 

 1. has driven
 2. have worked
 3. have seen
 4. has had
 5. have washed
 6. has wanted
 7. has given
 8. have forgotten
 9. have lost
 10. has been
 11. have left
 12. has bring
 13. has told
 14. have got
 15. has come
 16. have been
 17. has left
 18. have painted
 19. have known
 20. have forgot
 21. have made
 22. have made
 23. have turned
 24. Have .. paid
 25. has taken
 26. have finished
 27. Have … eaten
 28. hasn’t come
 29. have worked
 30. Have you ever been
 31. haven’t done
 32. have just seen – has already done
 33. have just decided
 34. has been
 35. hasn’t had
 36. hasn’t played
 37. havent had
 38. haven’t seen
 39. have just realized
 40. have gone
 41. have .. known
 42. have .. taken
 43. Has … eaten
 44. has lived
 45. has loosen
 46. has … left – has left
 47. have bought
 48. has written
 49. have finished
 50. hasn’t started

Bài tập dượt về lúc này trả thành

Bài tập dượt về lúc này triển khai xong – Bài tập dượt giờ Anh về thì lúc này trả thành

Bài 2

 1. Mary has visited his grandma.
 2. Jack has played on the computer.
 3. John and Su have washed their xế hộp.
 4. Andrew has repaired his xe đạp.
 5. Phil has helped Anne with maths.
 6. Brad and Louise have watched a film.
 7. Tamara has talked to tướng her best friend.
 8. Bridgette has drawn a picture.
 9. Carol has read a computer magazine.
 10. Tom and Alice have been to tướng a restaurant.

Bài 3

 1. Have you answered the question?
 2. Has Jenny locked the door?
 3. Has Walter called us?
 4. Have you seen the picture?
 5. Have your parents got the letter?
 6. Has it rained a lot?
 7. How often have we sung the song?
 8. Has Maureen watched the film?
 9. How many books has Bob read?
 10. Have you ever been to tướng London?

Bài 4

 1. have you waited
 2. have watched
 3. haven’t heard
 4. have known
 5. have waited
 6. hasn’t eaten
 7. have met
 8. Have you finished
 9. have known
 10. has taught

Bài 5

 1. A
 2. C
 3. B
 4. C
 5. D
 6. A
 7. A
 8. B
 9. B
 10. A

Bài 6

 1. he’s just gone out
 2. I haven’t finished yet
 3. I’ve already done it
 4. Have you found a place to tướng live yet?
 5. I haven’t dicided yet
 6. he’s just come back

3.2. Bài tập dượt nâng cao

Bài 1

 1. hasn’t played
 2. are attending
 3. haven’t had
 4. haven’t seen
 5. is having
 6. is happening
 7. have just realized
 8. has finished
 9. is composing
 10. are having

Bài 2

 1. Tom hasn’t come back trang chính for 5 years.
 2. He has worked as a teacher for 6 months.
 3. We have not gone to tướng nhật bản for 3 years.
 4. I haven’t had my hair cut since June.
 5. We haven’t met for 2 years.
 6. We haven’t called each other for a long time.
 7. How long have you had 10 scores in Math?
 8. I have never had such an exciting trip
 9. The last time I saw Anna was 10 days ago.
 10. It is three days since I last took a bath.

Bài 3

 1. cutted => cut
 2. working => worked
 3. haven’t => hasn’t
 4. eat => eaten
 5. hasn’t => haven’t
 6. Đúng
 7. since => for
 8. since => for
 9. for => since
 10. hasn’t => haven’t

Bài 4

 1. He hasn’t never gone abroad before.
 2. She has driven for 1 month.
 3. We have eaten since it started raining.
 4. I haven’t cut my hair since I left her.
 5. She has kissed bu for 5 months.
 6. We haven’t met (each other) for a long time.
 7. How long have you had it?
 8. I haven’t never eaten such a delicious meal before.
 9. The last time I saw him was 8 days.
 10. It is …. days since I last took a bath.

Bài 5

1 – studied 2 – have studied 3 – watched 4 – watched 5 – travelled
6 – travelled 7 – have read 8 – read 9 – had 10 – have had

Bài 6

 1. John has lived in this apartment since 2005.
 2. Mai has worn glasses since she was five.
 3. John has owned this xế hộp for two weeks.
 4. The last time I saw him was a week ago.
 5. She has lived/ has been living in Ha Noi for two years.
 6. This is the first time I have eaten this kind of food.
 7. She is the most beautiful girl I have ever seen.
 8. I have never read such a good novel before.
 9. I haven’t had my hair cut since October.
 10. We haven’t gone together for five months.
 11. It is/ has been 10 years since I last went to tướng Singapore.

Trên đấy là phần bài tập dượt thì lúc này trả thành – thì phức tạp và dễ dàng lầm lẫn nhất vô giờ Anh. Việc cần cù thực hiện bài xích tập dượt tương đối đầy đủ tiếp tục giúp đỡ bạn bắt cứng cáp kỹ năng và cơ hội dùng thì lúc này triển khai xong. Chúc chúng ta tiếp thu kiến thức đảm bảo chất lượng và đạt điểm cao!

Xây dựng suốt thời gian học tập giờ Anh mang lại riêng biệt chúng ta, liên kết và nhận tức thì tư vấn kể từ Chuyên Viên của TOPICA NATIVE, nâng cao chuyên môn giờ Anh tức thì hôm nay!

Xem thêm: ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở f1 vì

TOPICA NativeX – Học giờ Anh trọn vẹn “4 kĩ năng ngôn ngữ” cho tất cả những người tất bật.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn trăng tròn đợt chạm “điểm con kiến thức”, canh ty hiểu sâu sắc và lưu giữ lâu rộng lớn vội vàng 5 đợt.
Tăng tài năng tiếp nhận và triệu tập qua chuyện những bài học kinh nghiệm cô ứ 3 – 5 phút.
Rút cụt ngay gần 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cao 4 kĩ năng nước ngoài ngữ theo đuổi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX