Bài tập thì tương lai đơn và tương lai gần

     

Thì tương lai gần và thì tương lai đơn có gì giống và khác nhau? tại sao họ dễ bị lầm lẫn khi sử dụng thì tương lai gần? thuộc all4kids.edu.vn giải đáp những câu hỏi trên với phần kỹ năng trọng vai trung phong qua 100 câu bài tập thì tương lai gần ngay bên dưới.

Tóm tắt ngữ pháp thì sau này gần

Định nghĩa: Thì tương lai gần sử dụng để biểu đạt một kế hoạch, dự định rõ ràng có đo lường trong tương lai không xa. Mặc dù nhiên, các hành vi trong thì tương lai gần đều phải có kế hoạch, có mục đích, có dự tính cụ thể.

Bạn đang xem: Bài tập thì tương lai đơn và tương lai gần

Công thức:


Cấu trúc

Ví dụ

Khẳng định

S + is/ am/ are + going to lớn + V(nguyên thể)

She is going to buy a new house next month because she has had enough money. (Cô ấy sẽ sở hữu một ngôi nhà mới trong tháng tới bởi cô ấy đã bao gồm đủ tiền.)

Phủ định

S + is/ am/ are + not + going to lớn + V(nguyên thể)

I am not going lớn have my hair cut tomorrow because it"s too not long. (Tôi sẽ không cắt tóc vào ngày mai vị nó không thực sự dài.)

Nghi vấn

Is/ Am/ Are + S + going to + V(nguyên thể)?

Are you going to camp this weekend? (Cuối tuần này các bạn có đi gặm trại không?)


Cách dùng:

Thì tương lai phải dùng để miêu tả một dự định, chiến lược trong tương lai.

Ví dụ: He is going to get married this year.

(Anh ta ý định sẽ kết hôn trong thời hạn nay.)

Thì tương lai nên dùng để miêu tả một dự đoán có căn cứ, có bằng chứng cụ thể.

Ví dụ: Look at those dark clouds! It is going to lớn rain.

(Hãy nhìn phần lớn đám mây kia kìa! Trời sắp đến mưa đấy.)

Dấu hiệu dấn biết: Để thừa nhận biết bao giờ dùng thì sau này gần, ta đề nghị dựa vào ngữ cảnh cùng bằng chứng ở hiện tại thông qua các trạng tự chỉ thời gian trong tương lai.

in + thời gian: vào … nữa (in 2 minutes: vào 2 phút nữa)

tomorrow: ngày mai

Next day: ngày hôm tới

Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ tháng tới/ năm tới

Phân biệt tương lai solo và tương lai ngay sát khi làm bài tập


Thì tương lai đơn

Thì sau này gần

Về cấu trúc câu

Will + V

Be going lớn + V

Về phương pháp dùng

Dùng khi quyết định đưa ra tại thời gian nói

Một lời dự kiến dựa trên quan lại điểm.

Một vụ việc có thật trong tương lai.

Dùng để hứa, yêu thương cầu, phủ nhận hay đề nghị.

Dùng khi đưa ra quyết định được chỉ dẫn trước thời gian nói.

Một lời dự kiến dựa trên các thứ ta rất có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy tại thời khắc nói.

Dấu hiệu nhận biết

I think/ guess

I am afraid sure

Perhaps

in + thời gian

tomorrow

the next day

next week/ month/ year

Ví dụ

The weather will be cold. (Thời ngày tiết se se lạnh.)

The sun is shining. It isn’t going to lớn rain. (Mặt trời đang tỏa sáng. Trời sẽ không mưa.)


Bài tập thì tương lai gần (Full Level)

Cùng all4kids.edu.vn thử sức với một trong những bài tập thì tương lai gần từ cơ bản đến nâng cấp dưới đây:

Tương lai gần: bài bác tập cơ bản

Tổng hợp bài xích tập cơ bạn dạng giúp các bạn làm quen cùng thành thành thục ngữ pháp thì tương lai gần cấp tốc nhất.

Bài tập 1: phân tách động từ phù hợp vào câu

I (fly) _______ by plane tomorrow.

Hi, what time ( the train/pull out) _______ this evening?

( you/travel) _______________________ to Paris tomorrow?

I __________ to lớn the cinema tonight.

They always (have) __________________ breakfast at 07.30

We (go) _______________ out this weekend.

What time (they/star) ____________________ work?

The library (open) ____________ at 8.30 & (close) _________ at 7.30.

The parents (have) _______________ a meeting on Saturday.

Bài tập 2: Nối mỗi tranh ảnh vào câu tương ứng

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

I am going to wash my hands

It is going lớn go to the cinema

It is going lớn rain

She is going khổng lồ get up

The girl is going lớn read a book

The rabbit is going to lớn eat a carrot

They are going to lớn play football

We are going to listen khổng lồ music

You are going to go khổng lồ bed

Your dog is going khổng lồ jump

Bài tập 3: Điền từ tương thích vào chỗ trống

He ______ buy a car.

It _______ eat the green grass.

We _______ go out for a walk.

It _______ rain.

You _______ ride a horse.

They _______ swim.

You _______ go to lớn school.

She _______ watch television.

I _______ write a note.

She _______ get married.

Bài tập 4: Đặt câu khẳng định, phủ định, nghi hoặc theo từ gợi nhắc sau

He / buy a car. (no full stop is required)

They / paint the house.

We / go lớn bed.

It / rain

She / have a bath.

You / play the piano.

Bài tập 5: hoàn thiện câu theo từ bỏ gợi ý

Where / we / eat tonight.

What / he / bởi vì tomorrow.

What / I / eat for lunch.

What time / you / phone me.

When / you / give me a present.

How much longer / it / take.

Where / Paul / sleep .

Why / people / go there.

How much wine / they / drink.

Bài tập 6: phân tách động từ tương thích để hoàn thành xong câu

________ it with you. (we / not / discuss)

________ a new car? (they / buy)

________ Jim khổng lồ my wedding. (I / invite)

________ for her rude behavior. (she / not / apologize)

________ a bus to lớn the đô thị center. (he / catch)

________ a driving license? (you / get)

________ hot in August. (it / be)

________ his mind. (he / not / change)

________ him the truth? (she / tell)

________ here for long. (I / not / stay)

________ our house. (we / decorate)

________ her essay on Monday. (she / finish)

________ this movie with us? (they / watch)

________ our trip. (we / not / cancel)

________ us at the airport. (he / meet)

Bài tập trắc nghiệm cơ bản

Bài tập 1: Chọn lời giải đúng

1. Masako: Joe borrowed your car.

Chris: WHAT? __________ him. I need it!

a. I"m killing b. I"ll kill c. I kill

2. Masako: Are you không lấy phí for lunch tomorrow?

Chris: Sorry! __________ tennis with Yong Soo.

a. I"ll play b. I play c. I"m playing

3. Masako: Have you decided what to do about your broken washing machine?

Chris: Yes. __________ tomorrow.

a. I"m going to lớn have it fixed b. I"ll have it fixed c. I have it fixed

4. Masako: Have you ever been to lớn Paris?

Chris: No, but __________ next year with my parents.

a. I"m going b. I go c. I"ll go

5. Masako: What time does the History class start tomorrow?

Chris: __________ at two-thirty.

a. It will start b. It starts c. It is going khổng lồ start

6. Masako: What time should we go lớn the airport?

Chris: The plane __________ in half an hour. I think we should leave now.

a. Lands b. Will land

7. Masako: There"s no milk in the fridge.

Chris: Really? __________ some tomorrow.

a. I"m getting b. I"m going to get c. I"ll get

8. Masako: It"s starting to lớn rain.

Chris: Don"t worry. __________ you my umbrella.

a. I lend b. I"m lending c. I"ll lend

9. Masako: How many books did you buy?

Chris: I don"t know. __________ them.

a. I"m going to lớn count b. I"ll count c. I count

10. Masako: Has Sue made up her mind about university yet?

Chris: Yes — I spoke lớn her last night. __________ to lớn Calgary.

a. She will go b. She goes c. She"s going lớn go

Bài tập 2:

1. ______ work?

a. Are I going khổng lồ b. Am I going khổng lồ

c. Is I going to

2. ______ write?

a. Are you going to b. Am you going lớn

c. Is you going to

3. ______ drink?

a. Is he going lớn b. Are he going khổng lồ

c. Am he going to

4. ______ be a nurse?

a. Is she going to b. Am she going to

c. Are she going to

5. ______ eat an apple?

a. Are it going to b. Is it going to

c. Am it going to

6. ______ come?

a. Am you going to b. Is you going to

c. Are you going to

7. ______ cook?

a. Is they going to b. Am they going to

c. Are they going to

8.______ go out?

a. Is your sister going lớn b. Am your sister going to

c. Are your sister going to

9. ______ jump

a. Is the dolphins going khổng lồ b. Are the dolphins going to

c. Am the dolphins going to

Bài tập 3:

1.

*

a. He are going lớn buy a car.

b. He am going to lớn buy a car.

c. He is going to buy a car.

2.

*

a. I are going khổng lồ cook a meal.

b. I am going khổng lồ cook a meal.

c. I is going to cook a meal.

3.

*

a. We is going khổng lồ have a drink.

b. We am going lớn have a drink.

c. We are going to have a drink.

4.

*

a. It are going to lớn eat the green grass.

b. It is going khổng lồ eat the green grass.

c. It am going lớn eat the green grass.

5.

*

a. They are going khổng lồ get dressed.

b. They am going lớn get dressed.

c. They is going to lớn get dressed.

6.

*

a. We are going khổng lồ go out for a walk.

b. We is going to go out for a walk.

c. We am going to go out for a walk.

7.

*

a. They are going to lớn play.

b. They is going to play.

c. They am going lớn play.

8.

*

a. It am going khổng lồ rain.

b. It is going khổng lồ rain.

c. It are going lớn rain.

9.

*

a. You am going to lớn ride a horse.

Xem thêm: Top 4 Máy Đánh Trứng Philips Chính Hãng Cực Êm, Siêu Bền, Máy Đánh Trứng Cầm Tay Philips Hr1459

b. You are going to ride a horse.

c. You is going to ride a horse.

10.

*

a. They is going to lớn swim.

b. They are going to swim.

c. They am going khổng lồ swim.

11.

*

a. You is going lớn go khổng lồ school.

b. You are going to go lớn school.

c. You am going to lớn go to lớn school.

12.

*

a. She is going to watch television.

b. She are going lớn watch television.

c. She am going to lớn watch television.

13.

*

a. I is going to lớn write a note.

b. I are going lớn write a note.

c. I am going to lớn write a note.

14.

*

a. He am going lớn get married.

b. He is going khổng lồ get married.

c. He are going to get married.

Tương lai gần: bài tập nâng cao

Bài tập 1: Viết lại câu sao để cho đúng

1. What are your New Years’ resolutions? (you | work more)

………………………………………………………………………?

2. Doctor, is it serious? (he | die)

………………………………………………………………………?

3. Why are you taking your gloves? (it | be cold)

………………………………………………………………………?

4. You stopped the project. (you | continue in future)

………………………………………………………………………?

5. Your parents are over sixty years old. (they | retire)

………………………………………………………………………?

6. Eve is a bit overweight. (she | start any diet)

………………………………………………………………………?

7. Look at the snow on the roof. (it | fall down)

………………………………………………………………………?

8. You’ve decided to lớn be number one in our country. (how | you | reach that)

………………………………………………………………………?

9. The dog looks quite dangerous. (it | bite me)

………………………………………………………………………?

10. Why vì you want to take a day off? (what | you | do)

………………………………………………………………………?

Bài tập 2: chia động từ tương thích vào câu

1. She (come) khổng lồ her grandfather’s house in the countryside next week.

2. We (go) camping this weekend.

3. I (have) my hair cut tomorrow because it’s too long.

4. She (buy) a new house next month because she has had enough money.

5. Our grandparents (visit) our house tomorrow. They have just informed us.

6. My father (play) tennis in 15 minutes because he has just worn thể thao clothes.

7. My mother (go) out because she is making up her face.

8. They (sell) their old house because they has just bought a new one.

Bài tập 3: phân chia động tự với thì sau này gần

1. I don’t know what is going on. Maybe I _______(go) to kiểm tra it.

2. She has planned everything for the picnic at weekend. She ___________(buy) some snacks khổng lồ eat for lunch.

3. The weather is not good. It _________(snow).

4. What ___________(you/become) when you grow up?

5. He _________(bring) it for her, I think so.

6. Till they complete their projects, they ________(not/play) soccer together.

Bài tập 4: triển khai xong câu với những từ gợi ý

1. She/not/want/eat/sweet cakes//I/think/consume/vegetables.

2. You/bring/coat/weather/be/cold.

3. Father/know/my bike/break//fix/this afternoon.

4. Friends/stay/here/until/finish/project.

5. He/take care/her/well//Don’t worry.

Tổng hợp bài tập thì tương lai solo và tương lai gần

Bài tập 1: phân chia động từ thì tương lai đối kháng hoặc tương lai gần thế nào cho đúng

When we get home, we ___________ (have) dinner.

I know they ___________ (feel) very happy if they win the match.

They’ve already decided on their next summer holiday. They ____________ (do) a tour of Norway.

She thinks that the Take That concert __________ (be) really exciting.

“What are your plans for this evening?” I ________ (meet) my friends and then go to lớn a birthday party.

If you revise for the exam, I’m sure you ________ (get) a good result.

The weather forecast is good for the next few days. It _________ (be) very sunny.

I can’t come on the march tomorrow. I ___________ (look after) my cousins.

In the future, I think humans ___________ (wipe out) many different species.

He is buying some butter & eggs because he _________ (make) a cake later.

This homework is very easy. I know we __________ (do) it very quickly.

In five years time, I _____________ (be) at university.

She wants to lớn get her mum a birthday present. But she _____________ (not buy) it today.

Their suitcases are packed. They ______________ (go) on holiday.

If we go to Paris, we ____________ (take) lots of pictures.

My brother thinks it ______________ (snow) tomorrow.

It’s very late! Hurry up or we ___________ (be) late for work.

Look at that boy at the đứng top of that tree! He ___________ (fall).

When we go home, we ____________ (watch) TV. We don’t want lớn miss our favourite program.

I’m sure they ___________ (lose) the match.

Bài tập 2: triển khai xong câu với thì tương lai đơn hoặc tương lai gần

I love London. I (probably / go) there next year.

What (wear / you) at the tiệc ngọt tonight?

I haven’t made up my mind yet. But I think I (find) something nice in my mum’s wardrobe.

I completely forget about this. Give me a moment, I (do) it now.

Tonight, I (stay) home. I’ve rented a video.

I feel dreadful. I (be) sick.

If you have any problem, I (help) you.

The weather forecast says it (not/ rain) tomorrow.

I promise that I (not/ come) late.

Look at those clouds. It (rain) now.

Bài tập 3: Viết câu hoàn hảo với thì tương lai solo hoặc tương lai gần

If/ you/ not/ study/ hard/,/ you/ not/ pass/ final/ exam

they / come/ tomorrow?

rains/ it/ he/ home/ if/ stay.

I’m/ she /able/ afraid/ to/ be/ come/ to/ party/ the/ not.

You/ look/ tired,/ so/ I/ bring/ you/ something/ eat

She/ hope/ that/ Mary/ come/ party/ tonight.

I/ finish/ my report/ 2 days.

If/ you/ not/ study/ hard/,/ you/ not/ pass/ final/ exam.

You/ look/ tired,/ so/ I/ bring/ you/ something/ eat.

you/ please/ give/ me/ lift/ station?

Bài tập 4: phân chia động từ bỏ thích phù hợp với thì tương lai đơn hoặc sau này gần

He (earn) ……………… a lot of money.

She (travel) ……………… around the world.

Hang (meet) ……………… lots of interesting people.

Everybody (adore) ……………… you.

We (not/ have) ……………… any problems.

Many people (serve) ……………… you.

We (anticipate) ……………… your wishes.

There (not/ be) ……………… anything left khổng lồ wish for.

Everything (be) ……………… perfect.

Xem thêm: Top Máy Tính Bảng Chơi Game Khủng Giá Rẻ Nhất 2021, Máy Tính Bảng Chơi Game Giá Tốt Tháng 4, 2022

But all these things (happen/ only) ……………… if you marry me.