bài tập thì quá khứ đơn

Thì quá khứ đơn (Simple Past) là 1 trong những vô 12 thì cơ bạn dạng nhưng mà ai học tập giờ Anh cũng cần phải “nắm lòng”. Trong nội dung bài viết này, hãy nằm trong ELSA Speak giải bài tập thì quá khứ đơn nhằm nắm rõ kỹ năng và kiến thức, cách sử dụng điểm ngữ pháp này nhé. 

Tổng quan liêu kỹ năng và kiến thức thì quá khứ đơn 

Thì quá khứ đơn (Simple Past) được dùng làm trình diễn mô tả hành vi đang được xẩy ra và kết đôn đốc trọn vẹn vô quá khứ.

Bạn đang xem: bài tập thì quá khứ đơn

Kiểm tra vạc âm với bài bác tập luyện sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click to lớn start recording!

Recording... Click to lớn stop!

loading

Ví dụ:

  • My little sister bought a barbie doll. (Em gái tôi đang được mua sắm một con cái búp bê barbie.)
  • He went to the zoo last week. (Anh ấy đang đi tới sở thú vô tuần trước đó.)

1. Cách sử dụng thì quá khứ đơn vô giờ Anh

Cách dùng Ví dụ
Diễn mô tả hành vi đang được xẩy ra và đoạn trọn vẹn vô quá khứ.I bought a bag yesterday.

–> Tôi đang được mua sắm một chiếc túi vô trong ngày hôm qua.

Diễn mô tả hàng loạt những hành vi xẩy ra liên tục vô quá khứI went to the company, then I joined a meeting.

–> Tôi đang đi tới doanh nghiệp lớn và tiếp sau đó tham gia một buổi họp.

Diễn mô tả hành vi lặp chuồn tái diễn và đang được kết đôn đốc vô quá khứ.I usually visited museums when I was a child. 

–> Tôi thông thường chuồn tham ô quan liêu viện kho lưu trữ bảo tàng Khi tôi còn nhỏ.

Diễn mô tả 1 hành vi chen ngang 1 hành vi không giống đang được xẩy ra vô quá khứAlex was baking cookies when I came back home page.

–> Alex đang được nướng bánh Khi tôi về nhà.

Sử dụng vô câu ĐK loại II

→ If + Quá khứ đơn, would + V

If I were you, I would buy it.

–> Nếu tôi là các bạn, tôi tiếp tục mua sắm nó.

Sử dụng vô câu ước không tồn tại thiệt (câu ước loại 2)

→ S + wish (that)+ S + V2/ed

I wish my mother was here now.

–> Tôi ước u tôi đang được ở trên đây lúc này.

Sử dụng nhằm tế bào mô tả sự khiếu nại mang ý nghĩa lịch sử vẻ vang.Alexander Graham Bell invented the telephone.

–> Alexander Graham Bell đang được sáng tạo rời khỏi điện thoại cảm ứng thông minh.

Dùng vô một vài cấu hình khác: 

→ It’s + (high) time + S + V(ed) 

→ It is + khoảng chừng thời hạn + since + thì quá khứ

1. It’s time I started to look for new opportunities.

→ Đã đến thời điểm tôi chính thức mò mẫm tìm tòi những thời cơ vừa rồi.

2. It has been three months since Daniel sold his house.

→ Đã tía mon kể từ thời điểm Daniel chào bán tòa nhà của anh ý ấy.

2. Dấu hiệu nhận ra thì quá khứ đơn

Dấu hiệu Ví dụ
Trong câu đem những trạng từ:

→ Yesterday, last week, last year, last month, ago, the day before, in the past

I woke up at 9 o’clock yesterday.

–> Hôm qua loa tôi thức dậy khi 9h.

Khoảng thời hạn vô ngày:

→ This evening, this morning, today

She visited her grandmother this morning.

–> Cô ấy đang đi tới thăm hỏi bà nội vô sáng sủa ni.

Trong những cấu trúc:

–> As if, as though, it’s time, if only, wish 

I wish I didn’t cry.

–>Tôi ước rằng bản thân đang không khóc.

3. Công thức (cấu trúc) thì quá khứ đơn

Động kể từ To be Động kể từ thường
Câu khẳng địnhS + was/ were + ……S + V-ed
Ví dụShe was in Hanoi last week.

→ Cô ấy đang được ở TP Hà Nội vô tuần trước đó.

He played soccer yesterday.

→ Anh ấy đang được nghịch ngợm soccer vào trong ngày trong ngày hôm qua.

Câu phủ ấn định
(-)
S + was/ were + not + ……S + did not + V 
Ví dụShe wasn’t in Hanoi last week.

→ Cô ấy đang không ở TP Hà Nội vô tuần trước đó.

He didn’t play soccer yesterday.

→ Anh ấy ko nghịch ngợm soccer vô trong ngày hôm qua.

Câu nghi vấn vấn (?)Was/ Were+ S + V?Did + S + V?
Ví dụWas she in Hanoi last week?

→ Cô ấy đang được ở TP Hà Nội tuần trước đó trúng không?

Did he play soccer yesterday?

→ Anh ấy đang được nghịch ngợm soccer trong ngày hôm qua trúng không?

Wh-questionWh + was/ were + S + V-inf + …?Wh+ did + S + V-inf + ….?
Ví dụWhy was she in Hanoi last week?

→ Vì sao cô ấy ở TP Hà Nội tuần trước?

Where did he play soccer yesterday?

→ Hôm qua loa anh ấy đang được nghịch ngợm soccer ở đâu?

Công thức và cách sử dụng thì quá khứ đơn

>> Xem thêm:

  • Quá khứ đơn của to lớn be
  • Bài tập luyện phân chia động kể từ vô ngoặc

Bài tập luyện thì quá khứ đơn đem đáp án chi tiết

1. Bài tập luyện vận động kể từ thanh lịch thể quá khứ 

Chuyển những động kể từ sau thanh lịch thể quá khứ:

1. come2. go3. read4. stay5. prepare
6. get7. leave8. return9. visit10. cut
11. give12. forget13. receive14. begin15. start
16. build17. talk18. tell19. think20. say

2. Bài tập luyện phân chia động kể từ thì quá khứ đơn cơ bạn dạng

1. What she _________ (do) last night? – She _________ (do) her homework.

2. My brother_________ (not/use) the computer yesterday.

3. She _________ (live) in Hanoi.

4. Helen _________ (read) the newspaper last night.

5. He _________ (forget) something?

6. I _________ (go) to lớn the supermarket after school.

7. You _________ (see) Anne’s cát yesterday?

8. She was very sad, ví she _________ (leave) the office early. 

9. Jack _________  (get) married last month?

10. Last week I _________ (visit) Temple of Literature in Ha Noi. 

11. Hasley _________ (eat) pumpkin soup for dinner.

12. My sister _________ (go) to lớn the zoo yesterday.

13. Kate _________ (have) a great time in Paris last summer. 

14.  What she _________ (eat) for dinner yesterday?

15.  I _________ (buy) many souvenirs for my parents.

16. My brother _________ (write) my mother several letters.

17. Helen _________ (help) mạ with my homework last week.

18. I _________ (return) to lớn Seoul yesterday. 

19. She _________ (go) to lớn the club with a stranger yesterday.

20. She _________ (prepare) dinner with her mother yesterday

3. Bài tập luyện phân chia động kể từ thì quá khứ đơn nâng lên

Once upon a time, in a village there _________ (live)1 a beautiful girl named Cinderella with her stepmother and two step sisters. She _________ (work)2 hard all day. One day, they all _________ (go)3 to lớn a ball in the palace, leaving Cinderella behind. Cinderella _________ (is)4 feeling sad. Suddenly there _________ (is)5 a burst of light and the fairy godmother _________ (appear)6

With a flick of the magic, she _________ (turn)7 Cinderella into a beautiful princess with glass slippers and a horse carriage _________ (appear)8 at the door. The fairy godmother _________ (warn)9 Cinderella to lớn return before midnight. Cinderella _________ (arrive)10 at the ball, the prince _________ (see)11 her and _________ (fall)12 in love with her. 

They _________ (dance)13 together all night, as the clock struck twelve, Cinderella _________ (rush)14 out to lớn her carriage leaving one of her slippers behind. 

The prince _________ (go)15 to lớn every house in the town with the slipper until he found Cinderella. The prince and Cinderella _________ (live)16 happily ever after.

Bài tập luyện thì quá khứ đơn dạng phân chia động từ

4. Bài tập luyện viết lách lại câu kể từ lúc này đơn thanh lịch quá khứ đơn

1. I have breakfast at 7 o’clock.

2. Lily buys a lot of books.

3. They get up at 6 o’clock.

4. Jack closes the door.

Xem thêm: trường đại học nguyễn trãi

5. I spend two hours making a pizza every weekend.

6. The sofa is very uncomfortable.

7. My mother cooks beefsteak for lunch.

8. Leo plays badminton in the park.

9. My sister draws a colorful picture.

10. My brother gets up at 8 o’clock.

11. Alex goes to lớn the cinema.

12. Maya listens to lớn music.

13. Daniel stays at home page all weekend. 

14. Selena sells the Black chair at a fair.

15. I go to lớn the zoo.

5. Bài tập luyện viết lách lại câu thì quá khứ đơn thanh lịch thể phủ ấn định & nghi vấn vấn

1. I went to lớn the movies with my boyfriend last night.

2. My mother went to lớn the market yesterday.

3. Mark sent mạ a letter apologizing for being late for his appointment last night.

4. I bought a new computer yesterday.

5. I walked to lớn school.

6. He gave mạ a bouquet of roses.

7. Karty baked a cake last night.

8. My family went to lớn Da Nang to lớn see the fireworks festival last year.

9. I called him to lớn discuss a new project.

10. She invited mạ to lớn her birthday tiệc ngọt.

6. Bài tập luyện viết lách lại câu thì quá khứ đơn nâng cao

1. I/ play soccer/ yesterday.

2.  My sister/ wash/ the dishes.

3. last night/ I/play/ piano/ for one hour.

4.  They/ not go/ school yesterday.

5.  Lily/ buy/ that house/ last month.

6.  The teacher/ tell/ me/ come back/ in /an hour.

7. What time/ you/ go home/ yesterday/?

8. We/ talk/ about/ our holiday/ in London.

9. My team/ are/ very tired/ after the sự kiện.

10. Leika/ do/ her exercises/ on the bus. 

Bài tập luyện thì quá khứ đơn dạng viết lách lại câu nâng cao

Có thể các bạn quan liêu tâm:

  • Bài tập luyện thì quá khứ tiếp diễn
  • Bài tập luyện thì sau này đơn
  • Bài tập luyện câu tường thuật

Đáp án bài tập thì quá khứ đơn

Bài 1:

1. came2. went 3. read4. stayed 5. prepared
6. got7. left8. returned9. visited10. cut
11. gave12. forgot13. received14. began15. started
16. built17. talked18. told19. thought20. said

Bài 2:

1. did she do/ did2. didn’t use3. lived4. read
5. did he forget6. went7. did you see8. left
9. did Jack get10. visited11. ate12. went
13. had14. did she eat15. bought16. wrote
17. helped18. returned19. went20. prepared

Bài 3:

1. lived2. worked 3. went 4. was 
5. was6. appeared7. turned8. appeared
9. warned10. arrived11. saw12. fell
13. danced14. rushed15. went16. lived

Bài 4:

1. I had breakfast at 7 o’clock.

2. Lily bought a lot of books.

3. They got up at 6 o’clock.

4. Jack closed the door.

5.  I spent two hours making a pizza.

6. The sofa was very uncomfortable.

7. My mother cooked beefsteak for lunch.

8. Leo played badminton in the park.

9. My sister drew a colorful picture.

10. My brother got up at 8 o’clock.

11. Alex went to lớn the cinema.

12. Maya listened to lớn the music.

13. Daniel stayed at home page all weekend. 

14. Selena sold the Black chair at a fair.

15. I went to lớn the zoo.

Đáp án bài tập thì quá khứ đơn và chỉ dẫn giải cụ thể

Bài 5:

Thể phủ định Thể nghi vấn vấn
1. I didn’t go to lớn the movies with my boyfriend last night.1. Did you go to lớn the movies with your boyfriend last night?
2. My mother did not go to lớn the market yesterday.2. Did your mother go to lớn the market yesterday?
3. Mark didn’t send mạ a letter apologizing for being late for my appointment last night.3. Did Mark send you a letter apologizing for being late to lớn your appointment last night?
4. I didn’t buy a new computer yesterday.4. Did you buy a new computer yesterday?
5. I didn’t walk to lớn school.5. Did you walk to lớn school?
6. He didn’t give mạ a bouquet of roses6. Did he give you a bouquet of roses?
7. Karty didn’t bake a cake last night.7. Did Karty bake a cake last night?
8. My family didn’t go to lớn Da Nang to lớn see the fireworks festival last year.8. Did your family go to lớn Da Nang to lớn watch the fireworks festival last year?
9. I didn’t Call him to lớn discuss a new project.9. Did you Call him to lớn discuss a new project?
10. She didn’t invite mạ to lớn her birthday tiệc ngọt.10. Did she invite you to lớn her birthday party?

Bài 6: 

1. I played soccer yesterday.

2. My sister washed the dishes.

3. Last night, I played the piano for one hour.

4. They didn’t go to lớn school yesterday.

5. Lily bought that house last month.

6. The teacher told mạ to lớn come back in an hour.

7. What time did you go home page yesterday?

8. We talked about our holiday in London.

9. My team was very tired after the sự kiện.

Xem thêm: đại học hàng hải điểm chuẩn

10. Leika did her exercises on the bus.

>> Xem thêm: Bài tập luyện thì quá khứ trả thành

Trên đấy là đầy đủ cỗ bài bác tập luyện về thì quá khứ đơn nhưng mà ELSA Speak đang được tổ hợp được. Quý khách hàng hãy rèn luyện nhằm đoạt được điểm ngữ pháp này giống như đạt điểm trên cao trong những kỳ thi đua nhé.