bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Hiện bên trên đơn và tiếp tục là nhị thì cơ bạn dạng nhập giờ đồng hồ Anh, được phần mềm nhiều nhập tiếp xúc thực tiễn. Cùng ôn lại ngữ pháp và thực hành thực tế rèn luyện trải qua những bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn nhập nội dung bài viết tiếp sau đây.

1. Tổng quan tiền về thì lúc này đơn nhập giờ đồng hồ Anh

1.1. Cấu trúc thì lúc này đơn

Loại câuĐộng kể từ thườngĐộng kể từ “to be”
Khẳng địnhS + V (s/es) + OS + am/is/are + N/Adj
Phủ địnhS + do/does not + V_inf + OS + am/is/are not + O
Nghi vấnDo/Does + S + V_inf + O?Am/is/are + S + O?
Nghi vấn Wh-Wh_ + do/does + S + V?Wh_ + am/is/are + S + N/ adj?

1.2. Cách sử dụng 

Thì lúc này đơn được dùng trong mỗi tình huống rõ ràng như sau:

Bạn đang xem: bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

 • Diễn miêu tả một hành vi xẩy ra thông thường xuyên và được lặp lên đường tái diễn bám theo một quy luật hoặc thói thân quen.
 • Diễn miêu tả một thực sự phân minh hay là một chân lý.
 • Diễn miêu tả một chương trình, thời hạn biểu hay là một plan tiếp tục biết trước. (Mang chân thành và ý nghĩa tương lai).
Thì lúc này đơn là thì cơ bạn dạng nhập giờ đồng hồ Anh và được phần mềm nhiều nhập phú tiếp 
Thì lúc này đơn là thì cơ bạn dạng nhập giờ đồng hồ Anh và được phần mềm nhiều nhập phú tiếp

1.3. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu thì lúc này đơn đem những trạng kể từ chỉ gia tốc như: often (thường xuyên), usually (thông thường), always (luôn luôn), sometimes (thỉnh thoảng), every day/ week, month (mỗi ngày/ tuần/ tháng), v.v… 

Bạn cần thiết ghi lưu giữ những trạng kể từ này vày đó là tín hiệu phân biệt trong số dạng bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn.

2. Thì lúc này tiếp diễn

2.1. Cấu trúc thì lúc này tiếp diễn

Loại câuCông thức
Khẳng địnhS + am/is/are + V_ing + …
Phủ địnhS + am/is/are not + V_ing + …
Nghi vấnAm/Is/Are + S + V_ing + …?
Nghi vấn Wh-Wh_+ am/is/are + S + V_ing?
Lý thuyết về thì lúc này tiếp diễn
Lý thuyết về thì lúc này tiếp diễn

2.2. Cách sử dụng

Thì lúc này tiếp tục được dùng nhập một số trong những tình huống rõ ràng như sau:

 • Diễn miêu tả một hành vi đang được xẩy ra và vẫn kéo dãn ở lúc này.
 • Phàn nàn về một hành vi nào là ê xẩy ra thông thường xuyên.

Qua ê, các bạn hãy ghi lưu giữ nhị cơ hội dùng thông dụng này nhằm vận dụng đúng trong các bài bác tập dượt thì lúc này đơn và thì lúc này tiếp tục.

2.3. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu thì lúc này tiếp tục đem những trạng kể từ chỉ thời hạn như sau: now (hiện ni, tức thì khi này), at the moment (tại thời gian này), at present (hiện tại), right now (ngay bây giờ), v.v… hoặc những động kể từ đem tính ý kiến đề nghị và khẩu lệnh như: look, listen, be quiet, v.v… 

3. 50+ câu bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Cùng Babilala demo mức độ với trên 50+ câu bài bác tập dượt về thì lúc này đơn và lúc này tiếp tục bên dưới đây:

Thử mức độ với trên 50+ câu bài bác tập dượt về thì lúc này đơn và lúc này tiếp diễn
Thử mức độ với trên 50+ câu bài bác tập dượt về thì lúc này đơn và lúc này tiếp diễn

3.1. Bài 1: Chia động kể từ nhập ngoặc dạng trúng nhất

1. Listen! My mother_____(1)____  (sing) a tuy nhiên.

2. Every night, We ____(2)_____ (go)  bed at 10p.m

3. Giang____(3)_____ (like) Music but I____(4)_____ (like) Math

4. Now, they____(5)_____ (stay)  in Hue .

5. My father____(6)_____ (read)  a newspaper in the morning

6. Look! Ha ____(7)_____ (run) .

Xem thêm: vẽ 3 hình chiếu vuông góc của vật thể

7. Trang usually____(8)_____ (listen)  lớn the teacher in the class, but she_____(9)____ (not listen)  now.

8. Where ____(10)_____ (be) your father?

 • He ____(11)_____(be)  living room. He____(12)_____  (watch) TV.

9. There____(13)_____ (be) many flowers in our garden.

3.2. Bài 2: Hoàn trở nên đoạn văn sau

Dear Editor,

I (write) ____(1)_____ this letter because it (seem)____(2)_____  lớn mạ that far too many changes  (take) ____(3)_____ place in my country these days, and, as a result, we (lose)____(4)_____  our identity. I (live)___(5)______  in a small town but even this town (change)____(6)_____  before my eyes. For example, town authorities (build)____(7)_____  a burger place where my favorite restaurant used lớn be.

Our culture (belong)____(8)_____  lớn everybody, and I (not understand)____(9)_____  why the town leaders (not do)____(10)_____  lớn preserve it. They simply (not care)___(11)______ . In fact, I (think)___(12)_____  of starting an action group. I (appear)___(13)______  on a TV show on Friday evening lớn make people aware of how important this issue is. It’s time for us lớn start doing something before it (get)____(14)_____  too late.

3.3. Bài 3: Chia động kể từ trúng cho tới câu

 1. Lan (not have) ______(1)______ many friends in her new school.
 2. Hung (come) _____(2)_______  from Vinh but he (stay) _____(3)_______ with his relatives in Ho Chi Minh thành phố at the moment.
 3. We (not drive) ______(4)______ lớn work every day. We (go) ______(5)______ by bus.
 4. Who you (talk) ______(6)______ lớn on the phone now, Minh?
 5. Where your new friend (live) _____(7)_______, Nga?

– She (live) ______(8)______ on Hang Bai street.

 1. you (be) _____(9)_______ in class 7A?

– No, I (be) _____(10)_______ in class 7D.

 1. Look! Jane (play) ______(11)______ the guitar. This afternoon, she will play table tennis.
 2. I (not talk) _____(12)_______ lớn her at present
 3. How often _____(13)_______ she (go) _____(14)_______ fishing?

– She (go) ______(15)______ once a year.

 1. (Be) _____(16)_______ your friends _____(17)_______ students?

3.4. Bài 4: Sắp xếp và triển khai xong những câu sau

 1. He / often / have / breakfast / late.
 2. You / vì thế / the housework / at the moment?
 3. I / not / go / lớn school / on weekends.
 4. John’s girlfriend / now / wear / a red T-shirt.
 5. They / lượt thích / beer or wine?
 6. What / he / usually / vì thế / at night?
 7. The teacher / never / lose / his temper.
 8. Why / you / listen / lớn music / loudly now?
 9. They / ask / a / woman / about / the / way / the / railway / station.
 10. My / father / water / some plants / the / garden.

4. Đáp án bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Bài 1: 

 1. is singing
 2. go
 3. like 
 4. doesn’t like
 5. are staying
 6. reads
 7. is running
 8. listens 
 9. isn’t listening
 10. is 
 11. is 
 12. is watching
 13. are

Bài 2: 

Xem thêm: tính từ ed và ing

 1. am writing
 2. seems
 3. are taking
 4. are losing
 5. am living
 6. is changing
 7. are building
 8. belongs
 9. don’t understand
 10. aren’t doing
 11. don’t care
 12. am thinking
 13. am appearing
 14. gets

Bài 3:

 1. doesn’t have
 2. comes
 3. is staying
 4. don’t drive
 5. go
 6. talking
 7. live
 8. lives
 9. Are
 10. am
 11. is playing
 12. am not talking
 13. does
 14. go 
 15. goes
 16. Are 
 17. are

Bài 4: 

 1. He often has breakfast late;
 2. Are you doing the housework at the moment?
 3. I vì thế not go lớn school on weekends. I don’t go lớn school on weekends.
 4. John’s girlfriend is wearing a red T-shirt now.
 5. Do they lượt thích beer or wine?
 6. What does he usually vì thế at night?
 7. The teacher never loses his temper.
 8. Why are you listening lớn music loudly now?
 9. They are asking a woman about the way lớn the railway station.
 10. My father is watering some plants in the garden.

Trên đó là tổ hợp ngữ pháp hao hao rộng lớn 50+ câu bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn kèm cặp đáp án. Babilala.vn kỳ vọng rằng các bạn sẽ triển khai xong đảm bảo chất lượng bài bác đánh giá và nắm rõ kỹ năng và kiến thức của nhị thì này.