Bài tập cấu hình electron nguyên tử

     

Câu hỏi 1 : tâm lý cơ bản, cấu hình e lớp ngoài cùng của nguyên tử yếu tố X là 3s2. Số hiệu nguyên tử của X là:

A 11B 12C 13D 14

Câu hỏi 2 : Kali (K) tất cả Z = 19. Cấu hình electron của ion K+ là:

A 1s22s22p6. B 1s22s22p63s1. C 1s22s22p63s23p6. D 1s22s22p63s23p64s1.

Bạn đang xem: Bài tập cấu hình electron nguyên tử


Phương pháp giải:

1. Viết cấu hình e của K

2. Từ thông số kỹ thuật e của K ta bớt 1e lớp / phân lớp bên ngoài cùng thu được cấu hình của K+


Lời giải đưa ra tiết:

Cấu hình e của K (Z = 19) là: 1s22s22p63s23p6

=> thông số kỹ thuật e của K+: 1s22s22p63s23p64s1

Đáp án C


Câu hỏi 3 : Nitơ (N) có Z = 7. Thông số kỹ thuật electron của ion N3- là:

A 1s22s22p3. B 1s22s22p6. C 1s22s22p63s23p3. D 1s22s22p63s23p6.
Phương pháp giải:

1. Viết thông số kỹ thuật e của

2. Từ thông số kỹ thuật e của N ta thêm 3e thu được cấu hình e của N3-


Câu hỏi 4 : cấu hình electron của Cu (Z = 29) là:

A 1s22s22p63s23p6d94s2. B 1s22s22p63s23p63d104s1.C 1s22s22p63s23p64s23d9. D 1s22s22p63s23p64s13d10.
Phương pháp giải:

Cách viết thông số kỹ thuật electron:

1. Khẳng định số electron của nguyên tử.

2. Các electron được phân bổ lần lượt vào những phân lớp theo chiều tăng của năng lượng trong nguyên tử (1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s …) cùng tuân theo luật lệ sau: phân lớp s chứa tối đa 2e; phân lớp p chứa về tối đa 6e; phân lớp d chứa tối đa 10e; phân lớp f chứa buổi tối đa 14e.

3. Viết cấu hình electron màn trình diễn sự phân bố electron trên những phân lớp thuộc các lớp khác biệt (1s 2s 2p 3s 3p 3 chiều 4s 4p…).

Chú ý: Ở Cu (Z = 29) và Cr (Z = 24) có hiện tượng lạ nhảy e nhằm đạt trạng thái bão hòa hoặc nửa bão hòa.


Lời giải bỏ ra tiết:

Cấu hình e theo phân nấc năng lượng:

1s22s22p63s23p64s23d9

Hiện tượng nhảy 1e trường đoản cú phân lớp 4s sang 3d để phân lớp 3 chiều đạt trạng thái bão hòa => 1s22s22p63s23p64s13d10

Vậy cấu hình e của Cu là: 1s22s22p63s23p63d104s1

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 5 : cấu hình electron của ion Fe3+ (Z = 26) là:

A 1s22s22p63s23p63d64s2. B 1s22s22p63s23p63d5.C 1s22s22p63s23p63d34s2. D 1s23s22p63s23p63d6.

Đáp án: B
Phương pháp giải:

1. Viết cấu hình e của Fe

2. Từ thông số kỹ thuật e của sắt ta sút 3e từ kế bên vào trong thu được cấu hình e của Fe3+


Lời giải chi tiết:

Fe có thông số kỹ thuật e: 1s22s22p63s23p63d64s2

=> cấu hình e của Fe3+: 1s22s22p63s23p63d5

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 6 : Số nguyên tố có cấu hình electron phần bên ngoài cùng là 4s1 là:

A 1B 2C 3 chiều 4

Đáp án: C
Phương pháp giải:


Lời giải đưa ra tiết:

Các yếu tố này đề xuất thuộc chu kỳ luân hồi 4.

- ví như thuộc nhóm A thì nguyên tố này còn có lớp e bên cạnh cùng 4s1

1s22s22p63s23p64s1 Z =19 chu kỳ 4nhóm IA

- trường hợp thuộc đội B: (n−1)dansb, 3da4s1 trường đúng theo này xảy ra khi a = 5 hoặc a = 10.

Cấu hình đầy đủ

1s22s22p63s23p63d54s1 Z=24 chu kì 4 đội VIB

1s22s22p63s23p63d104s1 Z=29 chu kì 4 đội IB

Đáp án C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 7 : Có những cặp nguyên tử với thông số kỹ thuật electron hóa trị bên dưới đây:

(X) X1: 4s1 và X2: 4s24p5

(Y) Y1: 3d24s2 cùng Y2: 3d14s2

(Z) Z1: 2s22p2 và Z2: 3s23p4

(T) T1: 4s2 cùng T2: 2s22p5

Kết luận nào dưới đây không đúng ?

A link giữa X1 và X2 là link ion.B liên kết giữa Y1 và Y2 là links kim loại.C link giữa Z1 và Z2 là links cộng hóa trị.D link giữa T1 và T2 là link cộng hóa trị.

Đáp án: D
Phương pháp giải:


Lời giải chi tiết:

(X) X1 thuộc đội IA là sắt kẽm kim loại điển hình, X2 thuộc đội VIIA là phi kim điển hình nổi bật => link ion

=> A đúng (Y) Y1 và Y2 là 2 kim loại thuộc nhóm kim loại chuyển tiếp, nên link giữa chúng là liên kết kim loại

=> B đúng (Z) Z1 thuộc team IVA, Z2 thuộc team VIA => link cộng hóa trị

=> C đúng (T) T1 thuộc team IIA là sắt kẽm kim loại điển hình, T2 thuộc nhóm VIIA là phi kim điển hình => links ion => D sai

Đáp án D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 8 : cấu hình electron của nhân tố Cl (Z = 17) là

A 1s22s22p63s33p4.B 1s22s22p63s23p5.C 1s22s22p63s53p2.D 1s22s22p63s43p3.

Đáp án: B
Phương pháp giải:

- Quy ước biện pháp viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử:

+ Số lắp thêm tự lớp electron bằng các chữ số: 1, 2, 3

+ Phân lớp được kí hiệu bằng vần âm thường: s, p, d, f

+ Số electron vào phân lớp được ghi bằng chỉ số ở phía bên trên bên đề nghị kí hiệu của phân lớp: s2, p6, d10…

- bí quyết viết cấu hình electron nguyên tử:

+ xác minh số electron của nguyên tử.

+ các electron được phân bổ theo máy tự tăng dần những mức tích điện AO, tuân theo các nguyên lí Pau-li, nguyên lí vững bền và nguyên tắc Hun.

+ Viết cấu hình electron theo sản phẩm công nghệ tự những phân phần bên trong 1 lớp và theo sản phẩm tự của những lớp electron.

+ lưu lại ý: những electron được phân bố vào những AO theo phân mức tích điện tăng dần và gồm sự chèn nấc năng lượng. Tuy nhiên, lúc viết cấu hình electron, các phân mức tích điện cần được bố trí lại theo từng lớp.


Lời giải đưa ra tiết:

Cấu hình electron của nguyên tố Cl (Z = 17) là 1s22s22p63s23p5.

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 9 : thông số kỹ thuật electron của nguyên tố sắt (Z = 26) là

A 1s22s22p63s23p63d64s2.B 1s22s22p63s23p63d8.C 1s22s22p63s23p64s24p6.D 1s22s22p63s23p63d54s24p1.

Đáp án: A
Phương pháp giải:

- Quy ước phương pháp viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử:

+ Số đồ vật tự lớp electron bằng các chữ số: 1, 2, 3

+ Phân lớp được kí hiệu bằng vần âm thường: s, p, d, f

+ Số electron vào phân lớp được ghi bởi chỉ số ở bên trên bên đề xuất kí hiệu của phân lớp: s2, p6, d10…

- bí quyết viết cấu hình electron nguyên tử:

+ xác minh số electron của nguyên tử.

+ những electron được phân bổ theo sản phẩm tự tăng dần những mức tích điện AO, tuân theo những nguyên lí Pau-li, nguyên lí vững chắc và luật lệ Hun.

+ Viết cấu hình electron theo thứ tự những phân lớp trong 1 lớp với theo máy tự của những lớp electron.

+ giữ ý: những electron được phân bổ vào những AO theo phân mức năng lượng tăng dần dần và gồm sự chèn mức năng lượng. Mặc dù nhiên, khi viết cấu hình electron, các phân mức năng lượng cần được bố trí lại theo từng lớp.


Lời giải bỏ ra tiết:

Cấu hình electron của nguyên tố sắt (Z = 26) là 1s22s22p63s23p63d64s2.

Đáp án A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 10 : cấu hình electron của ion Mg2+ (Z = 12) là

A 1s22s22p63s2.B 1s22s22p6.C  1s22s22p8.D 1s22s22p63s23p2.

Đáp án: B
Phương pháp giải:

1. Viết thông số kỹ thuật e nguyên tử của Mg

2. Loại bỏ 2e lớp bên ngoài cùng thu được thông số kỹ thuật e của ion Mg2+


Lời giải chi tiết:

Cấu hình e của Mg: 1s22s22p63s2

→ Mg2+có cấu hình e: 1s22s22p6

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 11 : Số electron lớp bên ngoài cùng của những nguyên tố tất cả Z = 19, Z = 16 cùng Z = 18 theo lần lượt là:

A 1, 4, 6.B 1, 6, 8.C 2, 6, 8.D 2, 4, 6.

Đáp án: B
Phương pháp giải:

Viết cấu hình e nguyên tử của mỗi nguyên tử từ đó xác định được số e phần bên ngoài cùng.


Lời giải chi tiết:

Z = 19: 1s22s22p63s23p64s1 → 1e lớp bên ngoài cùng

Z = 16: 1s22s22p63s23p4 → 6e phần ngoài cùng

Z = 18: 1s22s22p63s23p6 → 8e phần bên ngoài cùng

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 12 : nhân tố T có cấu hình electron lớp bên ngoài cùng là 3p5. Số đơn vị điện tích phân tử nhân của T là

A 15.B 17.C 7.D 9.

Đáp án: B
Phương pháp giải:

Viết cấu hình e nguyên tử của nguyên tố theo như đúng quy tắc từ bỏ đó xác định được số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân.

Xem thêm: Bài 9: Vẽ Tranh Đề Tài Học Tập /How To Draw Learning Topics, Vẽ Tranh Đề Tài Học Tập Lớp 6 Đơn Giản Nhất


Lời giải đưa ra tiết:

Cấu hình của T là: 1s22s22p63s23p5

=> Số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân là 17.

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 13 : bao gồm bao nhiêu yếu tố có thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng là 4s1?

A 1.B 2.C 3.D 11.

Đáp án: C
Phương pháp giải:

Viết thông số kỹ thuật e nguyên tử của từng nguyên tử tự đó xác minh được cấu hình e phần bên ngoài cùng.


Lời giải đưa ra tiết:

Các nhân tố có cấu hình electron phần bên ngoài cùng 4s1 là:

3s23p64s1; 3s23p63d54s1; 3s23p63d104s1

Đáp án C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 14 : nguyên tố X có thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng là 3p4. Số đơn vị điện tích hạt nhân của X là:

A 8.B 16.C 6.D 14.

Đáp án: B
Phương pháp giải:

- Viết thông số kỹ thuật e rất đầy đủ của X dựa vào thông số kỹ thuật e phần bên ngoài cùng

- xác định số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân: Z = số e


Lời giải chi tiết:

X có cấu hình e lớp ngoài cùng là 3p4

⟹ cấu hình e tương đối đầy đủ của X: 1s22s22p63s23p4

⟹ Số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân: Z = 16

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 15 : cho các nhận định sau về cấu hình electron:

(1) các electron được điền tự phân lớp gồm mức tích điện cao tới phân lớp có mức tích điện thấp.

(2) những electron về tối đa vào phân lớp s và p lần lượt là 1 trong và 3.

(3) những electron được sắp xếp vào các obitan làm sao để cho số electron độc thân là béo nhất.

(4) các electron trong và một obitan cùng quay theo một trục và một chiều xác định.

Số nhận định đúng mực là

A 1.B 2.C 3.D 4.

Đáp án: A
Phương pháp giải:


Lời giải đưa ra tiết:

(1) Sai. Phải điền từ bỏ phân lớp bao gồm mức năng lượng thấp mang đến cao.

(2) Sai. Số e tối đa trong phân lớp s và p. Lần lượt là 2 cùng 6.

(3) Đúng.

(4) Sai. Các e trong và một obitan rất có thể quay theo hướng ngược nhau.

Vậy có một nhận định đúng.

Đáp án A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 16 : Cation M2+ có cấu hình e phân lớp ngoài cùng là 2p6, cấu hình e của nguyên tử M là

A 1s22s22p6.B 1s22s22p63s1.C 1s22s22p63s2.D 1s22s22p4.

Đáp án: C
Phương pháp giải:

Từ cấu hình của ion M2+ ta thêm 2e vào phần bên ngoài cùng thu được thông số kỹ thuật e nguyên tử.


Lời giải đưa ra tiết:

Cấu hình e của nguyên tử M là 1s22s22p63s2.

Đáp án C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 17 : Ion A2+ có thông số kỹ thuật e cùng với phân lớp sau cuối là 3d9. Cấu hình e của nguyên tử A là

A 3d94s2.B 3d104s1.C 3d94p2.D 4s23d9.

Đáp án: B
Phương pháp giải:

Từ cấu hình e của ion A2+ suy ra cấu hình e của A.


Lời giải chi tiết:

Cấu hình e của ion A2+: 3d9

→ thông số kỹ thuật e của A: 3d104s1

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 18 : Ở tâm trạng cơ bản, tổng thể e trong số phân lớp s của một nguyên tử tất cả số hiệu 13 là

A 2.B 4.C 6.D 7.

Đáp án: C
Phương pháp giải:

- Viết thông số kỹ thuật e nguyên tử

- Tính tổng những e thuộc phân lớp s


Lời giải đưa ra tiết:

Z = 13: 1s22s22p63s23p1

→ bao gồm 6 e nằm trong phân lớp s

Đáp án C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 19 : Một cation Rn+ có cấu hình electron nghỉ ngơi phân lớp bên ngoài cùng là 2p6. Cấu hình electron sinh sống phân phần bên ngoài cùng của nguyên tử R hoàn toàn có thể là

A 3s2.B 3p1.C 3s1.D A, B, C đông đảo đúng.

Đáp án: D
Phương pháp giải:

Ion Rn+ thì n = 1, 2, 3.

Từ kia xét những trường hợp hoàn toàn có thể xảy ra.


Lời giải bỏ ra tiết:

Có những trường hòa hợp sau:

TH1: R+: 1s22s22p6 → R: 1s22s22p63s1

→ phân phần bên ngoài cùng là 3s1

TH2: R2+: 1s22s22p6 → R: 1s22s22p63s2

→ phân lớp ngoài cùng là 3s2

TH3: R3+: 1s22s22p6 → R: 1s22s22p63s23p1

→ phân phần ngoài cùng là 3p1

Đáp án D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi trăng tròn : Nguyên tử yếu tắc M có phân bố electron nghỉ ngơi phân lớp tất cả năng lượng cao nhất là 3d6. Tổng số electron của nguyên tử M là

A 24.B 25.C 26.D 27.

Đáp án: C
Phương pháp giải:

- Viết sự phân bổ e theo phân mức năng lượng

- Viết cấu hình e 

- xác minh tổng số e trong nguyên tử


Lời giải bỏ ra tiết:

Do phân lớp gồm mức năng lượng cao nhất là 3d6 

→ Sự phân bố e theo phân mức năng lượng: 1s22s22p63s23p64s23d6

→ cấu hình e của M là: 1s22s22p63s23p63d64s2 

Vậy tổng số e của nguyên tử M là 26.

Đáp án C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 21 : Nguyên tử của yếu tắc A gồm phân lớp bên ngoài cùng là 3p. Tổng electron ở những phân lớp p là 9. Nguyên tố A là:

A S(Z=16) B Si(Z=12) C P(Z=15) D  Cl(Z=17)

Đáp án: C
Phương pháp giải:


Lời giải chi tiết:

Đáp án C

Cấu hình e : 1s22s22p63s23p3


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 22 : thông số kỹ thuật của phân lớp electron có mức năng lượng cao nhất của nguyên tử 20X là:

A 3d2 B  3p6 C 3p4 D 4s2 .

Đáp án: D
Phương pháp giải:


Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án D

Cấu hình e : 1s22s22p63s23p64s2


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 23 : nhân tố S (Z=16) dìm thêm 2e thì cấu hình e tương ứng của nó là bao nhiêu:

A (1s^22s^22p^63s^1)B (1s^22s^22p^6)C (1s^22s^22p^63s^3)D (1s^22s^22p^63s^23p^6)

Đáp án: D
Phương pháp giải:

Nguyên tử dấn thêm electron sẽ nhận thêm vào phần ngoài cùng


Lời giải đưa ra tiết:

Cấu hình e cơ phiên bản của nhân tố S (Z=16):(1s^22s^22p^63s^23p^4)

Khi dìm thêm 2e, cấu hình e của là:(1s^22s^22p^63s^23p^6)

Đáp án D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 24 : Nguyên tử của yếu tố A có cấu hình electron ngơi nghỉ phân lớp ngoài cùng là 3d6. Số hiệu nguyên tử của A là:

A 26 B 6 C 20 D 24 

Đáp án: A
Phương pháp giải:


Lời giải chi tiết:

Đáp án A

Electron sau cuối được xắp vào phân lớp 3d => 4s yêu cầu được xắp đầy mới đến 3d

=> 1s22s22p63s23p63d64s2 => bao gồm 26 e => số hiệu 26 


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 25 : Ion X2- và M3+ gần như có thông số kỹ thuật electron là 1s22s22p6 . X, M là phần đa nguyên tử nào tiếp sau đây ?

A F, Ca B O, Al C  S, Al D O, Mg

Đáp án: B
Phương pháp giải:


Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án B

X2- : 1s22s22p6 => X : 1s22s22p4 ( X nhấn thêm 2 electron để tạo thành thành X2- ) : X là O

M3+ : 1s22s22p6 => M : 1s22s22p63s23p1 ( M bị mất đi 3 electron tạo ra thành M3+ ) M là Al 


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 26 : thông số kỹ thuật của Ar là 1s22s22p63s23p6. Vậy thông số kỹ thuật electron tương tự của Ar là:

A  F- B Mg2+ C  Ca2+ D Na+

Đáp án: C
Phương pháp giải:


Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án C

Ca (Z = 20): 1s22s22p63s23p64s2 => Ca2+: 1s22s22p63s23p6


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 27 : Câu trúc electron như thế nào sau đây là của phi kim:

(1) 1s22s22p63s23p4 (4) 3d54s1

(2) 1s22s22p63s23p6 (5) 3s23p3

(3) 1s22s22p63s23p63d104s24p3 (6) 3s23p64s2

A (1), (2), (3) B (1), (3), (5) C  (2), (3), (4) D (2), (4), (6)

Đáp án: B
Phương pháp giải:


Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án B

Số electron phần ngoài cùng là : 5 ,6 ,7 là của phi kim

(1) 1s22s22p63s23p4 : e quanh đó cùng là : 3s23p4 : 6 e kế bên cùng

(3) 1s22s22p63s23p63d104s24p3 : : e bên cạnh cùng là : 4s24p3 gồm 5 e quanh đó cùng

(5) 3s23p3 : e kế bên cùng là : 3s23p3 tất cả 5 e không tính cùng


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 28 : Cho cấu hình electron: 1s22s22p6. Dãy nào dưới đây gồm các nguyên tử cùng ion có cấu hình electron như trên?

A K+, Cl-, Ar. B Na+, F-, Ne. C Li+, Br-, Ne. D Na+, Cl-, Ar.

Xem thêm: Bật Mí Cách Vắt Sữa Bằng Tay Hiệu Quả Nhất, Cách Để Tự Vắt Sữa Mẹ Bằng Tay


Đáp án: B
Phương pháp giải:


Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 29 : Cho cấu hình electron nguyên tử của một số nguyên tố:

(a) 1s22s22p63s23p63d34s2

(b) 1s2

(c) 1s22s2

(d) 1s22s22p1

(e) 1s22s22p63s2

(f) 1s12s22p63s23p2

Có mấy thông số kỹ thuật electron nguyên tử là của nguyên tố kim loại?

A 1B 4C 2d 3

Đáp án: D
Phương pháp giải:

Kim một số loại là gần như nguyên tử có 1, 2, 3 electron phần ngoài cùng (trừ H, He, B)


Lời giải bỏ ra tiết:

Kim các loại là hồ hết nguyên tử gồm 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng (trừ H, He, B).

Các sắt kẽm kim loại là: (a) (c) (e)

Đáp án D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 30 : fe là nguyên tố quan trọng cấu trúc nên Hemoglobin, một dạng protein là nhân tố chính tạo cho hồng cầu. Chủ yếu sắt có trong hemoglobin tạo sự màu đỏ của máu, một thành phần đặc biệt của cơ thể.Cấu hình electron của 26Fe là

A 1s22s22p63s23p64s23d6B 1s22s22p63s23p63d84s2C 1s22s22p63s23p63d10D 1s22s22p63s23p63d64s2

Đáp án: D
Phương pháp giải:

Dựa vào cách viết cấu hình e nguyên tử:

1 - Phân bố những e vào các phân lớp theo mức năng lượng từ thấp đến cao

2 - sắp xếp lại các phân nút theo vật dụng tự từ vào ra ngoài


Lời giải đưa ra tiết:

1 - Phân mức năng lượng: 1s22s22p63s23p64s23d6

2 - thông số kỹ thuật e: 1s22s22p63s23p63d64s2

Đáp án D


Đáp án - giải mã

Bài liên quan
*
Chương 1 : Nguyên tử
Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Chương 3 : liên kết hóa học
Chương 4 : phản ứng OXH - Khử
Chương 5 : team Halogen
Chương 6 : Oxi - lưu huỳnh
Chương 7 : tốc độ phản ứng và cân đối hóa học

Tiện ích | Blog