Top 19 bài tập về although in spite of despite violet hay nhất 2022

     
bạn đang xem: Bài Tập Về Liên trường đoản cú Trong giờ Anh Violet, bài Tập Về Liên tự Trong giờ đồng hồ Anh trên all4kids.edu.vn: chia sẻ nội dung bài viết hay về cuộc sống giáo dục

bạn đang quan tâm đến Bài Tập Về Liên từ Trong giờ Anh Violet, bài bác Tập Về Liên tự Trong tiếng Anh bắt buộc không? Vậy hãy cùng all4kids.edu.vn đón xem nội dung bài viết này ngay tiếp sau đây nhé!

XEM video Bài Tập Về Liên trường đoản cú Trong tiếng Anh Violet, bài bác Tập Về Liên từ Trong tiếng Anh tại đây.

Bạn đang xem: Top 19 bài tập về although in spite of despite violet hay nhất 2022

Tiếng Anh có một số trong những liên từ diễn đạt sự tương làm phản như although, despite, in spite of,…Bài viết dưới đấy là các dạng bài tập về although in spite of despite giúp các bạn ôn lại cách dùng cũng như kết cấu đã được học ở chỗ lý thuyết.

Đang xem: bài tập về liên từ bỏ trong giờ anh violet

Bạn sẽ xem: giải pháp dùng although với in spite of/despite violet

Lý thuyết

Hãy bên nhau ôn tập một số định hướng cơ phiên bản về although in spite of despite ngay bên dưới.

Although / Even though / In spite of / Despite đều phải có chung tức thị mặc dù, rất có thể đứng đầu mệnh đề hoặc giữa câu ngăn cách 2 mệnh đề với nhau. Nếu đứng đầu câu, sau mệnh đề chứa các từ trên, cần thêm lốt phẩy.

ALTHOUGH / EVEN THOUGH + S + VIN SPITE OF / DESPITE + V-ING / NOUN PHRASE / THIS…, THE FACT THAT…, WHAT…

Exercise

Exercise 1

Complete these sentences. Each time use Although + a sentences from the table

I didn’t speak the language

He had promised lớn be on time
I had never seen him before

She smokes 40 cigarettes a day

It was quite cold

It rained a lot
He has a very responsible job

I had all the necessary qualifications

We don’t like her very much

The traffic was bad

1) Although……………………., he isn’t particularly well-paid.

2) ………………………………., I recognised him from a photograph.

3) I didn’t wear a coat……………………………………….

4) We thought we’d better invite her lớn the party………………………….

5) ………………………………, I managed to make myself understood.

6) He was late……………………………….


7) ………………………………, she is quite fit.

8) ………………………………., we enjoyed our holiday.

9) I didn’t get the job……………………………….

10) ……………………………….., I arrived on time.

*

Exercise 2

Complete these sentences with although or in spite of

1) ……………..all my careful plans, a lot of things went wrong.

2) ……………..I had planned everything carefully, a lot of things went wrong.

3) I love music………………..I can’t play a musical instrument.

4) ……………..being very tired, we carried on walking.

5) The heating was on, but…………….this the house was still cold.

6) Keith decided to lớn give up his job……………….I advised him not to.

7) I couldn’t sleep………….I was tired.

8) ………..it rained a lot, they enjoyed themselves.

Xem thêm: Ta Quen Nhau Đã Bao Lâu Rồi Lyrics, Lời Bài Hát Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

10) …………..what I said last night, I still love you.

Exercise 3

Choose the correct answer

1) …………..the bad weather, we went on a school picnic.

A. Although B. Despite C. In spite

2) ………….his illness, Tom went khổng lồ school because he had an important exam.

A. In spite of B. Although C. But

3) ……………she was very busy, my mother cooked a great meal for us.

A. Despite B. In spite of C. Although

4) I still got a low grade……………I studied for my Math test.

A. Although B. Despite C. In spite of

5) I have so many cavities………….I brush my teeth regularly.

A. In spite of B. Even though C. Despite

6) ……………….the heavy fog, we managed to get to the meeting on time.

A. But B. Although C. In spite of


7) ……………….we played well, we couldn’t win the game.

A. Although B. Even though C. A&B

8) She still loves her husband……………….they broke up.

A. Even though B. In spite of C. Despite

9) The elevator was out of order so I had khổng lồ use the stairs……………..being exhausted.

A. In spite B. Despite C. A&B

10) I’m not going lớn eat fast food…………..I’m starving.

A. Although B. Because C. Even

Exercise 4

Write a new sentence with the same meaning. Use the words in brackets

1) I couldn’t sleep although I was tired. (despite)

2) Although he’s got an English name, he is in fact German. (despite)

3) In spite of her injured foot, she managed khổng lồ walk to lớn the village. (although)

4) I decided lớn accept the job although the salary was low. (in spite of)

5) We lost the match although we were the better team. (despite)

6) In spite of not having eaten for 24 hours, I didn’t feel hungry. (although)

7) I’m not tired in spite of working hard all day. (although)

8) She is quite fat although she plays thể thao everyday. (despite / the fact)

9) Although I see him every morning, I’ve never spoken to him. (in spite of)

10) It’s quite warm although it’s a bit windy. (despite)

*

Answer

Exercise 1:

1) Although he has a very responsible job

2) Although I had never seen him before

3) although it was quite cold

4) although we don’t like her very much

5) Although I didn’t speak the language

6) although he had promised khổng lồ be on time


7) Although she smokes 40 cigarettes a day

8) Although it rained a lot

9) although I had all the necessary qualifications

10) Although the traffic was bad

Exercise 2:

1) In spite of 2) Although 3) although 4) In spite of 5) in spite of

6) although 7) although 8) Although 9) in spite of 10) In spite of

Exercise 3:

1) B 2) A 3) C 4) A 5) B

6) C 7) C 8) A 9) B 10) A

Exercise 4:

1) I couldn’t sleep despite being tired.

2) Despite his English name, he is in fact German.

3) Although she had an injured foot, she managed to lớn walk khổng lồ the village.

4) I decided khổng lồ accept the job in spite of the low salary.

5) We lost the match despite being the better team.

6) Although I hadn’t eaten for 24 hours, I didn’t feel hungry.

7) I’m not tired although I work all day.

8) Despite the fact that she plays sports everyday, she is quite fat.

9) In spite of seeing him every morning, I’ve never spoken khổng lồ him.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tắm Bằng Lá Tía Tô Có Tác Dụng Gì, Làm Thế Nào Cho Đúng

Bài tập câu bị động

Chúng tôi vừa ra mắt với những giáo viên, học sinh các bài tập về although in spite of despite tất cả đáp án chi tiết. Nhớ luyện tập thường xuyên giúp cải thiện khả năng làm bài tập hiệu quả..