axetilen + agno3/nh3

Phản ứng C2H2 + AgNO3 hoặc Axetilen đi ra Bội Bạc axetilua nằm trong loại phản xạ thế vày ion sắt kẽm kim loại đã và đang được cân đối đúng đắn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một số trong những bài bác tập luyện đem tương quan về C2H2 đem điều giải, chào chúng ta đón xem:

CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag–C≡C-Ag ↓ + 2NH4NO3

Quảng cáo

Bạn đang xem: axetilen + agno3/nh3

1. Phương trình phản xạ axetilen tính năng với AgNO3/NH3

HCCH + 2AgNO3 + 2NH3→ + 2NH4NO3

2. Điều khiếu nại phản xạ axetilen tính năng với AgNO3/NH3

- Phản ứng ra mắt tức thì ĐK thông thường.

3. Hiện tượng của phản xạ axetilen tính năng với AgNO3/NH3

- Có kết tủa vàng xuất hiện; kết tủa là (bạc axetilua).

4. Cách tổ chức phản xạ axetilen tính năng với AgNO3/NH3

- Sục khí axetilen nhập ống thử đem chứa chấp hỗn hợp AgNO3/NH3.

5. Lưu ý về phản xạ axetilen tính năng với AgNO3/NH3

- Phản ứng thân thuộc axetilen và AgNO3/NH3 là phản xạ thế H sinh động. Đây không phải là phản xạ tráng gương.

6. Mở rộng lớn về đặc điểm hoá học tập của ankin

6.1. Phản ứng cộng

a) Cộng hiđro

- Khi đem niken (hoặc platin hoặc palađi) thực hiện xúc tác, ankin nằm trong hiđro tạo ra trở thành anken, tiếp sau đó tạo ra trở thành ankan.

Quảng cáo

Thí dụ:

CH ≡ CH + H2 Ni, to CH2 = CH2

CH2 = CH2 + H2 Ni, to CH3 – CH3

- Lưu ý: Khi người sử dụng xúc tác là láo thích hợp Pd/PbCO3 hoặc Pd/BaSO4, ankin chỉ và một phân tử hiđro tạo ra trở thành anken.

CH ≡ CH + H2 Pd/PbCO3, to CH2 = CH2

⇒ Đặc tính này được dùng để làm pha chế anken kể từ ankin.
b) Cộng brom, clo

- Brom và clo cũng tính năng với ankin theo gót nhì quy trình tiến độ thường xuyên.
Thí dụ:

CH ≡ CH + Br2 → CHBr = CHBr

CHBr = CHBr + Br2 → CHBr2 – CHBr2
c) Cộng HX (X là OH, Cl, Br, CH3COO...)

- Ankin tính năng với HX theo gót nhì quy trình tiến độ thường xuyên.

Thí dụ:

CH ≡ CH + HCl to, xt CH2 = CHCl

CH2 = CHCl + HCl to, xt CH3 – CHCl2

- Khi đem xúc tác phù hợp, ankin tính năng với HCl sinh đi ra dẫn xuất monoclo của anken.

Quảng cáo

Thí dụ:

CH ≡ CH + HCl 150200CoHgCl2 CH2 = CHCl

- Phản ứng nằm trong HX của những ankin cũng tuân theo gót quy tắc Mac-côp-nhi-côp.

- Phản ứng nằm trong H2O của những ankin chỉ xẩy ra theo gót tỉ trọng số mol 1:1.

Thí dụ:

CH ≡ CH + H2O HgSO4, H2SO4 CH3 – CH = O (anehit axetic)

d) Phản ứng đime và trime hoá

2CH ≡ CH to, xt CH ≡ C – CH = CH2 (vinylaxetilen)

3CH ≡ CH bôt C600Co C6H6 (benzen)

6.2. Phản ứng thế vày ion kim loại

- Sục khí axetilen nhập hỗn hợp bạc nitrat nhập amoniac, thấy đem kết tủa vàng nhạt nhẽo.

CH ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag – C ≡ C – Ag↓ + 2NH4NO3

C2H2 + AgNO3 + NH3 → Ag–C≡C-Ag + NH4NO3 | Axetilen đi ra Bội Bạc axetilua

Phản ứng thế nguyên vẹn tử hidro của C2H2 vày ion bạc

Quảng cáo

a) Trước khi sục khí C2H2.

b) Sau khi sục khí C2H2.

Kết luận:

- Nguyên tử hiđro link thẳng với nguyên vẹn tử cacbon link thân phụ đầu mạch đem tính sinh động cao hơn nữa những nguyên vẹn tử hiđro không giống nên hoàn toàn có thể bị thay cho thế vày ion sắt kẽm kim loại.

- Các ank-1-in khác ví như propin, but-1-in, ... cũng đều có phản xạ tương tự động axetilen.

⇒ Tính hóa học này được dùng để làm phân biệt ank-1-in với anken và những ankin không giống.

6.3. Phản ứng oxi hoá

a) Phản ứng oxi hoá trọn vẹn (cháy)

Các ankin cháy toả nhiều nhiệt:

2CnH2n – 2 + (3n – 1)O2 to 2nCO2 + 2(n – 1)H2O
b) Phản ứng oxi hoá ko trả toàn
- Tương tự động anken và ankađien, ankin cũng đều có kỹ năng làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím.

C2H2 + AgNO3 + NH3 → Ag–C≡C-Ag + NH4NO3 | Axetilen đi ra Bội Bạc axetilua

7. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1: Số đồng phân ankin đem công thức phân tử C5H8 không tác dụng với hỗn hợp chứa chấp AgNO3/NH3

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Có 1 đồng phân thỏa mãn: CH3CCCH2CH3

Câu 2: X hoàn toàn có thể nhập cuộc cả 4 phản xạ. Phản ứng cháy nhập oxi, phản xạ nằm trong brom, phản xạ nằm trong hiđro (xúc tác Ni, t0), phản xạ thế với hỗn hợp AgNO3/NH3. X là

A. etan

B. etilen

C. axetilen

D. but-2-in

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

X nhập cuộc phản xạ nằm trong brom, nằm trong hidro cần đem link π tầm thường bền (loại A)

X đem phản xạ thế với hỗn hợp AgNO3/NH3 → X là ank-1-in

→ Chất vừa lòng đề Câu là axetilen.

Câu 3: Để phân biệt but-1-in và but-2-in người tao uống thuốc demo nào là sau đây?

A. Dung dịch láo thích hợp KMnO4 + H2SO4

B. Dung dịch AgNO3/NH3

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch HCl

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Các ankin-1-in đem phản xạ đặc thù là tính năng với AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa gold color → lựa chọn dung dịch demo là hỗn hợp AgNO3/NH3

Phương trình hóa học:

CHCCH2CH3+AgNO3+NH3AgCCCH2CH3+NH4NO3

Câu 4: Dẫn 17,4 gam láo thích hợp khí X bao gồm propin và but-2-in lội thiệt đủng đỉnh qua loa bình đựng hỗn hợp AgNO3/NH3 dư thấy đem 44,1 gam kết tủa xuất hiện tại. Phần trăm thể tích của từng khí nhập X là

A. C3H4 (80%) và C4H8 (20%)

B. C3H4 (25%) và C4H6 (75%)

C. C3H4 (75%) và C4H6 (25%)

D. C3H4 (20%) và C4H6 (80%)

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Khi mang đến láo thích hợp X tính năng với hỗn hợp AgNO3/NH3 thì chỉ mất propin phản xạ, but-2-in ko phản xạ vì thế không tồn tại nối thân phụ đầu mạch.

Phương trình hóa học

CHCCH3+AgNO3+NH3AgCCCH3+NH4NO3

Ta có: n = 0,3 mol

Theo phương trình: nC3H4=n=0,3 mol

mC3H4=0,3.40=12 gam

mC4H6=17,412=5,4 gam

nC4H6=5,454=0,1 mol

Thành phần Tỷ Lệ về thể tích những khí nhập láo thích hợp là

%VC3H4=0,30,3+0,1.100%=75%

%VC4H6=100%75%=25%

Câu 5: Cho 3,36 lít khí ankin X (đktc) phản xạ trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 chiếm được 36 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là

A. C4H6

B. C2H2

C. C4H4

D. C3H4.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Ta có: nX = 0,15 mol

Xem thêm: vật lý 9 bài 9

Gọi công thức của ankin là CnH2n-2 (n ≥ 2)

Ta có: n= nX = 0,15 mol

M=360,15=240

TH1: Ankin đem 1H linh động

Mankin = 14n – 2 = 240 – 108 + 1 = 133

→ không tồn tại ankin thỏa mãn

TH2: Ankin đem 2H linh động

Mankin = 14n – 2 = 240 – 2.108 + 2 = 26

→ X là C2H2

Câu 6: Cho 0,1 mol láo thích hợp bao gồm axetilen và ankin X đem tỉ trọng mol 1:1 nhập hỗn hợp chứa chấp AgNO3 dư nhập NH3 chiếm được 19,35 gam kết tủa. Công thức của ankin X là

A. CH3CH2CH2CCH

B. CH3CH2CCH

C. CH3CCCH3

D. CH3CCH

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

nC2H2=nX=0,12=0,05 mol

TH1: ankin X ko tính năng với AgNO3/NH3

Kết tủa chiếm được là Ag2C2

nAg2C2=nC2H2=0,05 moln=0,05.240=12<19,35g (không thỏa mãn)

TH2: ankin X có công dụng với AgNO3/NH3

Gọi công thức của ankin là RCCH

→ Kết tủa chiếm được bao gồm Ag2C2 (0,05 mol) và RCCH(0,05 mol)

Ta có: 0,05.240 + 0,05(R + 132) = 19,35 → R = 15 (-CH3)

Vậy X là CH3CCH

Câu 7: Hỗn thích hợp X bao gồm hidro và một hidrocacbon. Nung rét mướt 14,56 lít láo thích hợp X (đktc), đem Ni xúc tác cho tới khi phản xạ trọn vẹn chiếm được láo thích hợp Y đem lượng 10,8 gam. hiểu tỉ khối của Y đối với metan là 2,7 và Y đem kỹ năng làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom. Công thức phân tử của hidrocacbon là

A. C3H6

B. C4H6

C. C3H4

D. C4H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

nX=0,65 mol,MY¯=43,2

Áp dụng toan luật bảo toàn lượng tao có:

mX=mY=10,8nX.MX¯=nY.MY¯nY=0,25 mol

Vì láo thích hợp Y đem kỹ năng làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom nên hidro phản xạ không còn, hidrocacbon còn dư. Như vậy nhập láo thích hợp X

nH2=0,650,25=0,4 mol;nCxHy=0,25 mol

→ (12x + y).0,25 + 0,4.2 = 10,8 → 12x + hắn = 40 → x = 3 và hắn = 4

Vậy hidrocacbon là C3H4

Câu 8: Cho 3,12 gam ankin X phản xạ với 0,1 mol H2 (xúc tác Pd/PbCO3, ), chiếm được láo thích hợp Y chỉ mất nhì hiđrocacbon. Công thức phân tử của X là

A. C2H2

B. C5H8

C. C4H6

D. C3H4

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Gọi công thức phân tử ankin X: CnH2n2n2

CnH2n2+H2Pb/PbCO3,t0CnH2n0,10,1(mol)

Sau phản xạ chiếm được 2 hidrocacbon →ankin X dư

nX>0,1MX<3,120,1=31,2 ankin X là C2H2

Câu 9: Đốt cháy trọn vẹn láo thích hợp X bao gồm C2H2, C3H4 và C4H4 (số mol từng hóa học vày nhau) chiếm được 0,09 mol CO2. Nếu lấy và một lượng láo thích hợp X như bên trên tính năng với cùng một lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3, thì lượng kết tủa chiếm được to hơn 4 gam. Công thức cấu trúc của C3H4 và C4H4 nhập X thứu tự là

A. CHCCH3,CH2=CHCCH

B. CHCCH3,CH2=C=C=CH2

C. CH2=C=CH2,CH2=C=C=CH2

D. CH2=C=CH2,CH2=CHCCH

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Gọi số mol những hóa học nhập láo thích hợp X đều là x mol

nCO2=2x+3x+4x=0,09x=0,01

C2H2AgNO3/NH3Ag2C20,01 0,01

Khối lượng kết tủa tạo nên tự C2H2 phản xạ với AgNO3/NH3 là 2,4 gam suy đi ra nhì hóa học sót lại khi phản xạ với AgNO3/NH3 mang đến lượng kết tủa to hơn 1,6 gam

CH2=CHCCHAgNO3/NH3CH2=CHCCAg 0,01 0,01

Khối lượng kết tủa tạo nên tự C4H4 phản xạ với AgNO3/NH3 là một trong,59 gam

→ C3H4 cần nhập cuộc phản xạ kết tủa

Vậy công thức cấu trúc của C3H4 và C4H4 nhập X thứu tự là CHCCH3,CH2=CHCCH

Câu 10: Cho 13,8 gam hóa học cơ học X đem công thức phân tử C7H8 tính năng với cùng một lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3, chiếm được 45,9 gam kết tủa. X đem từng nào đồng phân cấu trúc vừa lòng

A. 5

B. 4

C. 6

D. 2

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Phương trình phản ứng

C7H8+nAgNO3+nNH3C7H8nAgn+nNH4NO30,15 0,15

Ta có: (12.7 + 8-n + 108n).0,15 = 45,9 → n = 2

Mặt không giống phỏng bất bào hòa của C7H8 vày 2.78+22=4

→ C7H8 đem nhì nối thân phụ ở đầu mạch, những đồng phân vừa lòng là

CHCCH2CH2CH2CCH

CHCCH2CH(CH3)CCH

CHCC(CH3)2CCH

CHCCH(C2H5)CCH

Câu 11: Đốt cháy m gam hidrocacbon A ở thể khí nhập ĐK thông thường được CO2 và m gam H2O. Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol hidrocacbon B là đồng đẳng tiếp nối của A rồi hít vào toàn cỗ thành phầm cháy vào trong bình nước vôi nhập dư thấy lượng bình tăng x gam. Giá trị x là

A. 29,2 gam

B. 31 gam

C. đôi mươi,8 gam

D. 16,2 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Đặt công thức phân tử của A là CxHy

Phương trình phản ứng:

CxHy+(x+y4)O2t0xCO2+y2H2Om12x+y y2.m12x+y

y2.m12x+y=m18xy=23

Vì hidrocacbon A ở thể khí nên số C ko vượt lên vượt 4. Vậy A là C4H6, đồng đẳng tiếp nối của A là C5H8

C5H8+O2,t05CO2+4H2O0,1 0,5 0,4

x=0,5.44+0,4.18=29,2 gam

Câu 12: Cho 2,24 lít (đktc) láo thích hợp X bao gồm C2H4 và C2H2 lội đủng đỉnh qua loa bình đựng hỗn hợp Br2 dư thấy lượng bình gia tăng 2,7 gam. Thành phần Tỷ Lệ thể tích của C2H2 đem nhập láo thích hợp X là

A. 40%

B. 50%

C. 60%

D. 75%

Hướng dẫn giải

Đáp án B

nX=2,2422,4=0,1mol

Gọi số mol của C2H4 và C2H2 thứu tự là x và hắn mol

x + hắn = 0,1 (1)

C2H4+Br2C2H4Br2xxxmolC2H2+2Br2C2H2Br4y2yy(mol)

Ta đem lượng bình tăng vày lượng láo thích hợp khí X →28x + 26y = 2,7 (2)

Từ (1) và (2) →x = hắn = 0,05

Phần trăm thể tích vày Tỷ Lệ số mol khí.

%VC2H4=0,050,1.100%=50%%VC2H2=100%50%=50%

Xem thêm: tính chất hóa học của nước

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • C2H2 + H2 → C2H4
 • C2H2 + 2H2 → C2H6
 • C2H2 + Br2 → C2H2Br2
 • C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4
 • C2H2 + HCl → C2H3Cl
 • C2H2 + H2O → CH3CHO
 • 2CH≡CH → CH≡CH-CH=CH2 ( vinyl axetilen )
 • 3CH≡CH → C6H6 ( benzen )
 • nCH≡CH → (-CH=CH-)n (nhựa cupren)
 • 2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O
 • 3C2H2 + 8KMnO4 → 3(COOK)2 + 8MnO2 ↓ + 2KOH + 2H2O
 • C2H2 + Cl2 → C2H2Cl2
 • C2H2 + Cl2 → 2C + 2HCl
 • C2H2 + HBr → C2H3Br

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-ankin.jsp