assign là gì

/ə'sain/

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

quy ấn định (dung sai)

Toán & tin tưởng

gán giá bán trị

Xây dựng

ấn ấn định (chỉ định)
phân công (lao động)

Kỹ thuật cộng đồng

gán

Giải mến VN: Ví dụ gán độ quý hiếm cho 1 đổi mới số.

Bạn đang xem: assign là gì

Kinh tế

bổ dụng
chỉ định
chuyển nhượng
định (ngày ...)
người được nhượng quyền
người hưởng trọn quyền
người nối tiếp quyền
phân phối

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
accredit , allow , appoint , ascribe , attach , attribute , authorize , cast , charge , choice , commission , commit , credit , delegate , deputize , designate , downlink , tải về , draft , elect , empower , enroll , entrust , lỗ on * , hire , hold responsible , impute , name , nominate , ordain , pin on , refer , reference , select , slot , tab , tag , allocate , allot , apportion , appropriate , consign , detail , determine , dish out * , distribute , divide , earmark , fix , fork out * , give , grant , hand out * , hand over , indicate , mete , prescribe , relegate , shell out * , specify , stipulate , admeasure , lot , measure out , lắc , affix , blame , fasten , place , cede , deed , make over , sign over , post , phối , adduce , adjudge , advance , affect , convey , convey:advance , depute , dispose , order , predicate , rate , seal , sign , transfer

Từ ngược nghĩa

Xem thêm: mục đích của khởi nghĩa yên thế