after only 50 minute flying from ho chi minh city

After only 50 minutes flying from Ho Chi Minh City, you will mix foot on the tropical paradise of Vietnam and the world: Phu Quoc Island

6.2k 11/03/2023

Question: Read the text and choose the best answer.

Bạn đang xem: after only 50 minute flying from ho chi minh city

          After only 50 minutes flying from Ho Chi Minh City, you will mix foot on the tropical paradise of Vietnam and the world: Phu Quoc Island.

          The island has a roughly triangular shape with a north-south length of 50km and a west-east width of 25km. A great part of the terrain is filled with beautiful sandy beaches, but there is a mountainous region with 99 peaks, among which the Peak of Chua Mountain is the tallest one at 603 meters. Due to lớn Phu Quoc’s location in the Gulf of Thailand, its climate is sub-equatorial with temperate weather all year round, making trips to lớn Phu Quoc possible any time of the year. However, the best time to lớn travel to lớn this island is during the dry season, from November until March, when the sky is xanh rờn and clear and the rains are away.

          Phu Quoc is most famous for its cuisines and a natural wonderful coastline. The most famous food of Phu Quoc is fish sauce, which has become quite popular all over Vietnam and the world. Besides, another thing worth trying there is the spicy yet interesting Black pepper. However, the factor that will definitely intrigue you to lớn visit Phu Quoc is its untouched coastline featuring several heavenly beaches. They have yet to lớn be explored to lớn their full ability, but this fact might be actually positive as it gives the shores a romantic beauty that you can find nowhere else in the world.

1. According to lớn the passage, what is Phu Quoc Island regarded as?

A. Lanterns Paradise

B. Tropical Paradise

C. Pearl of the Orient                                                 

D. City of Eternal Spring   

2. According to lớn the passage, Phu Quoc Island ………………………….

A. has both beaches and mountains                       

B. has the tallest mountain in Vietnam   

C. doesn’t have rains all the year round

D. doesn’t have many tourist attractions

3. Tourists can visit Phu Quoc anytime in the year thanks to lớn ………………………….

A. its dry season

B. its location by the sea          

C. its friendly local people

D. its temperate weather all year round     

4. What are Phu Quoc’s specialities?

A. Red pepper and fish sauce.                         

B. Black pepper and dried fish.

C. Red pepper and soya sauce.                       

D. Spicy Black pepper and fish sauce.

Xem thêm: sơ xuất hay sơ suất

5. Which of the following statements is NOT true?

A. The island is roughly triangular in shape.

B. Phu Quoc Island is located in the Gulf of Thailand.

C. Phu Quoc’s dry season is from November to lớn March.

D. The beaches in Phu Quoc Island have been explored to lớn their full potentials.

Trả điều

1. According to lớn the passage, what is Phu Quoc Island regarded as?

Đáp án: B

Giải thích: Dẫn triệu chứng ở câu “After only 50 minutes flying from Ho Chi Minh City, you will mix foot on the tropical paradise of Vietnam and the world: Phu Quoc Island.”

Dịch: Chỉ sau 50 phút cất cánh kể từ TP.HCM, các bạn sẽ bịa chân cho tới thiên lối nhiệt đới gió mùa của nước ta và thế giới: hòn đảo Phú Quốc. 

2. According to lớn the passage, Phu Quoc Island ………………………….

Đáp án: A

Giải thích: Dẫn triệu chứng ở câu “A great part of the terrain is filled with beautiful sandy beaches, but there is a mountainous region with 99 peaks, among which the Peak of Chua Mountain is the tallest one at 603 meters.”

Dịch: Một phần rộng lớn của địa hình được lấp giàn giụa vày những bãi tắm biển cát rất đẹp, tuy nhiên sở hữu một vùng núi với 99 đỉnh núi, trong ê đỉnh Núi Chúa là đỉnh tối đa với 603 mét.

3. Tourists can visit Phu Quoc anytime in the year thanks to lớn ………………………….

Đáp án: D

Giải thích: Dẫn triệu chứng ở câu “Due to lớn Phu Quoc’s location in the Gulf of Thailand, its climate is sub-equatorial with temperate weather all year round, making trips to lớn Phu Quoc possible any time of the year.”

Dịch: Do địa điểm của Phú Quốc nhập Vịnh Thái Lan, nhiệt độ của chính nó là cận xích đạo với không khí nhu hòa xung quanh năm, nên các chuyến hành trình cho tới Phú Quốc hoàn toàn có thể nhập ngẫu nhiên thời khắc này nhập năm.          

4. What are Phu Quoc’s specialities?

Đáp án: D

Giải thích: Dẫn triệu chứng ở câu “The most famous food of Phu Quoc is fish sauce, which has become quite popular all over Vietnam and the world. Besides, another thing worth trying there is the spicy yet interesting Black pepper.”

Dịch: Món ăn có tiếng nhất của Phú Quốc là nước mắm nam ngư, đang được trở thành khá thông dụng bên trên từng nước ta và toàn cầu. Bên cạnh ê, một loại xứng đáng test nữa là xài đen giòn cay tuy nhiên thú vị.

5. Which of the following statements is NOT true?

Xem thêm: kim đồng hồ tích tắc tích tắc

Đáp án: D

Giải thích: Dẫn triệu chứng ở câu “They have yet to lớn be explored to lớn their full ability, but this fact might be actually positive as it gives the shores a romantic beauty that you can find nowhere else in the world.”

Dịch: Chúng vẫn không được mày mò không còn tiềm năng của bọn chúng, tuy nhiên thực tiễn này hoàn toàn có thể thực sự tích cực kỳ vì như thế nó mang lại cho tới bờ biển lớn một vẻ rất đẹp romantic nhưng mà chúng ta ko thể nhìn thấy ở ngẫu nhiên điểm này không giống bên trên toàn cầu.