Việt Nam 

Theo dõi sức khỏe - Lớp Yellow

Email In PDF.

BẢNG ĐO CHIỀU CAO CÂN NẶNG

LỚP YELLOW

STT Tên Tháng 09 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 01 Tháng 02 Tháng 03 Tháng 04 Tháng 05
 CC  CN  CC  CN  CC CN
 CC  CN  CC  CN  CC  CN  CC  CN  CC  CN  CC  CN
1 Châu Trí Thiện
84 10.3 10.7 11 89 11.3 11.7 11.9 90 11.9 11.7 12.1
2 Vũ Lê Uyển Nghi
83 11.8 11.6 12 12.4 12.5 10.1 84 10.2 10.3
 
3 Đặng Ngọc Phương My


9.9
82
10.5
10.9
110 84 11.3 11.7 12
4 Lê Hoàng Phú
81 12.9 13.2 13.5 83 13.5 13.5 13.5
5 Nguyễn Trần Đan Linh
77
9.9
10.4
10.5
80 10.9 11.2 11.4 82 11.8 12.7 12.6
6 Nguyễn Ngọc Bảo Hân
82.5 12.9 13.5 14 85 15.2 15.4 16 87 15.9 16.5 16.6
7 Đỗ Nguyễn Lan Vy10.2 78
10.3 10.7 11.2 80 11.4 11.2 11.7
8 Vũ Diệu Anh 10.5 80 10.7 10.8 11.2
9
Nguyễn Lâm Minh Kỳ
75 10.1    10.7    11.2
10 Nguyễn Lê Vạn Đức
    12.1 12.7 83 12.5 13.2 13.5 85 13.5 13.5 13.5
11 Trần Tâm An
79 10.4 11.3 11.5
12 Nguyễn Quốc Khánh
          9.7 78 10 10.2 10.6 80 10.5 10.6 10.8

10.5

 
Bảng quảng cáoBảng quảng cáo