Quả gì ruột đỏ
Lay láy hạt đen
Mời bạn nếm xem
Ngọt ơi là ngọt?

Là quả gì?

Những bài viết liên quan: